5233 Rovdyrjakt

Godkjent for 8–16 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Spre kunnskap om biologi og adferd, jakt- og fangstmetoder, sporing og peiling av store rovdyr.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere som vil søke om jakt på rovvilt samt de med generell rovdyrinteresse.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Biologi ag adferd, lover og forskrifter.

Stikkord:
Generell info om levesett og hvilke lover som regulerer rovviltet.

Arbeidsform:
Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger:

 • Hvordan lever rovdyrene og hvorfor?
 • Hva sier lovverket om forvaltning av store rovdyr?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Jakt- og fangstmetoder, peiling.

Stikkord:

 • Utfordringer ved rovviltjakt, hvilke jakt- og fangstmetoder er brukt.
 • Peiling av rovvilt - begrensninger og utfordringer.

Arbeidsform:
Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger:

 • Utfordringer ved rovviltjakt, hvilke jakt- og fangstmetoder er brukt.
 • Peiling av rovvilt - begrensninger og utfordringer

3. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk sporing av rovvilt.

Stikkord:
Følge rovviltspor og lese adferdsmønster.

Arbeidsform:
Praktisk feltarbeid.

Problemstillinger:

 • Hvordan lese sporavtrykk etter rovvilt?
 • Hva kan vi finne ut om viltarten gjennom praktisk sporing?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Lover og forskrifter.
 • Spor og sportegn av store rovdyr (hefte).
 • Bjørn, jerv, ulv og gaupe (hefte).

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Generell stor kunnskap om rovvilt samt mye erfaring fra sporing.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.