5233 Rovdyrjakt

Mål:

Spre kunnskap om biologi og adferd, jakt- og fangstmetoder, sporing og peiling av store rovdyr.

Målgruppe:

Jegere som vil søke om jakt på rovvilt samt de med generell rovdyrinteresse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Biologi ag adferd, lover og forskrifter.

Stikkord:

Generell info om levesett og hvilke lover som regulerer rovviltet.

Arbeidsform:

Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger:

Hvordan lever rovdyrene og hvorfor? Hva sier lovverket om forvaltning av store rovdyr?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Jakt- og fangstmetoder, peiling.

Stikkord:

Utfordringer ved rovviltjakt, hvilke jakt- og fangstmetoder er brukt. Peiling av rovvilt - begrensninger og utfordringer.

Arbeidsform:

Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger:

Utfordringer ved rovviltjakt, hvilke jakt- og fangstmetoder er brukt. Peiling av rovvilt - begrensninger og utfordringer.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk sporing av rovvilt.

Stikkord:

Følge rovviltspor og lese adferdsmønster.

Arbeidsform:

Praktisk feltarbeid.

Problemstillinger:

Hvordan lese sporavtrykk etter rovvilt? Hva kan vi finne ut om viltarten gjennom praktisk sporing?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lover og forskrifter. Spor og sportegn av store rovdyr (hefte). Bjørn, jerv, ulv og gaupe (hefte).

Krav til lærer/instruktør:

Generell stor kunnskap om rovvilt samt mye erfaring fra sporing.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: