517 DNT Vinterturlederkurs

Godkjent for 40–80 timer  |  4–10 deltakere  | 

Læringsmål

Vinterturlederkurset er DNTs øverste nivå innen turledelse og bygger på de tidligere nivåene i turlederutdanningen. DNTs vinterturledere innehar kompetanse til å lede grupper i nordisk fjellterreng, gjennom hele året, etter prinsippet «tur etter evne» for en gruppe. Som vinterturleder kan man lede fellesturer i terreng i KAST-klasse 0 og 1 på lagdelt vintersnø, og i klasse 2 på ikke-lagdelt snø.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Opptakskrav for deltakere

 • Sertifisert sommerturleder med turledererfaring
 • Solid erfaring med vinterturer i nordisk fjellterreng
 • Gode ferdigheter i orientering og kunnskap om ferdsel i høyfjellet vinterstid
 • Gjennomført «NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv», eller har tilsvarende kompetanse
 • Ønske om å bli en aktiv vinterturleder i DNT

Innhold

I tabellen under fremkommer læringsmål for deltakere på vinterturlederkurset. Relaterte delmål utdyper hva læringsmålet innebærer. Når de følgende læringsmål leses, ta utgangspunkt i at setningen begynner slik, «Etter endt kurs/undervisning skal den enkelte deltaker».

A) Ha utvidet kunnskap om turplanlegging og beherske å planlegge tur etter evne.

-Ha utvidet kunnskap om og beherske prinsippet tur etter evne.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske inkludering av gruppen i turplanleggingen gjennom ferdråd.
-Ha kunnskap om og beherske bruk av skred-, is-, og værvarsel.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske bruk av 3x3 filtermetoden.
-Ha bevissthet rundt sårbarhet ved ferdsel i områder der akutt helsehjelp ikke er umiddelbart tilgjengelig, eller der vær, terreng, mobildekning eller andre faktorer vanskeliggjør redning

B) Ha utvidet kunnskap om veiledning og beherske ledelse i vinterfjellet under krevende forhold.

-Beherske å lede tur etter evne.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske situasjonsbestemt og transparent ledelse.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske kommunikasjon i vinterfjellet.
-Ha utvidet kunnskap om gruppedynamikk, menneskelig faktor og risikofelleskap.
-Ha kunnskap om DNT´s turkultur

C) Ha utvidet kunnskap om og beherske ferdsel i vinterfjellet i terrengklassifisering 0 og 1 i henhold til KAST-klassifiseringen.

-Ha utvidet kunnskap om og beherske terreng- og kartforståelse, kompasskurs, SARTTO, GPS-bruk for posisjonering, og orientering i redusert sikt i vinterfjellet.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske å gjenkjenne skredterreng og skredfare, kunne skille mellom terrengklassifiseringene i KAST-inndeling, og lede ferdsel igjennom og utenom enkelt skredterreng.
-Ha kunnskap tilsvarende læringsmålene for NF grunnkurs skred nordisk.
-Ha kunnskap om og beherske nødvendige vurderinger ved kryssing av vann og elveløp i vinterfjellet.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske sporlegging, bauting, vending, rullering, samt anvendelse av skifeller og skismøring.
-Ha kjennskap til ulike svingteknikker og kjøremønster på ski.
-Ha utvidet kunnskap om og beherske utgraving av bolig i snø, oppsett av telt vinterstid, leirrutiner og hvordan finne drikkevann i vinterfjellet.

-Beherske naturvennlig og sporløs ferdsel.

D) Ha god kunnskap om kameratredning, førstehjelp og organisert redning i vinterfjellet.

-Ha god kunnskap om og beherske kameratredning ved snøskredulykker, med og uten sender/ mottaker.
-Ha god kunnskap om og beherske å skape le og ly i vinterfjellet med vindsekk og snø for en gruppe.
-Beherske effektiv varmekonservering av en skadet.
-Ha kunnskap om varsling og evakueringsmuligheter i vinterfjellet.
-Ha kompetanse til å bygge en skikjelke.

E) Ha kunnskap om og beherske bruk av utstyr for skiferdsel i vinterfjellet.

-Ha kunnskap om og beherske grunnleggende utstyr for vinterferdsel.
-Ha kunnskap om og beherske sikkerhetsutstyr for vinterferdsel.
-Ha kunnskap om reparasjon av turutstyr.
-Ha kompetanse på primusbruk og farer som kullosforgiftning.

F) Ha kunnskap om og beherske evaluering av aktivteten man leder.

-Ha kunnskap om hvorfor evaluering av aktivteter man leder er viktig og hvordan dette gjennomføres.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Obligatorisk pensum for kursholdere. Gjøres kjent for deltakere.

 • Blystad Houge, Jørgen (red.) (2010). Turlederboka. Den Norske Turistforening
 • Horgen, Andre (2015). Friluftslivsveiledning vinterstid (3. utg.). Høyskoleforlaget
 • Høyem, Jannicke; Beames, Simon & Augestad, Trond (2020). Lær deg å bygge kantgrop i vinter. Fri Flyt  (Ligger på Foreningsnett)
 • PDF – Kantgrop-presentasjon (Ligger på Foreningsnett)
 • Høyem, Jannicke; Augestad, Trond og Camilla Nordal Rask (2009). Å finne vann i vinterfjellet. Kroppsøving, 3 (pdf) (Ligger på Foreningsnett)
 • varsom.no: «Snøskredskolen med interaktivt grunnkurs»

Organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres i vintermånedene desember til april. Kurset har en varighet på seks hele kursdager (eventuelt 2x3 eller 3x2 dager) eksklusive reise. Kurset bør gjennomføres i terreng i KAST-klasse 1, enkelt skredterreng, samt med et variert landskap uten store ledelinjer som dalformasjoner, dette for å sørge for nok utfordrende orientering. Kurset må inneholde en overnatting utendørs, samt bør ha en overnatting på selvbetjent hytte. Ved tilstrekkelig snøforhold prioriteres bolig i snø fremfor overnatting i telt.

Vinterturlederkurs består både av opplæring og evaluering av deltagere i henhold til læringsmålene for kurset. Undervisningsmetodene som benyttes består i hovedsak av oppsøkende, problembasert- og samarbeidslæring, både individuelt og i makkerpar, og med veildning i fra kursledere, f.eks. ved ledelse av turer. Læring skal i hovedsak skje igjennom praktisering og refleksjon. Instruksjon som metode benyttes i mindre grad.

Det er viktig at kulturen under kurset er lik den turkulturen DNT ønsker at turledere skal skape på DNTs turer og arrangementer. Det er kursledernes ansvar å skape og legge til rette for refleksjon rundt turkultur hos deltagerne. Kurskulturen skal legge grunnlaget for et trygt, inkluderende, motiverende og utviklende læringsmiljø.

På vinterturlederkurs i vinterfjellet er det sjeldent nødvendig å måtte benytte scenarioer for å fremheve læringsmomenter, da vinterfjellet selv skaper nok kontekstuell læring. Det kan være aktuelt å ta med et førstehjelpsscenario for å fremheve viktigheten av effektiv varmekonservering av skadet.

Et vinterturlederkurs skal sørge for utvikling og læring, øke deltagerens kompetanse, og samtidig kartlegge om deltageren behersker målene for å bli godkjent vinterturleder. Hovedprinsippet på vinterturlederkurset er at kurset gjennomføres etter evne for gruppen, i rett lende, og under rette forhold. I søken etter læring vil kurset måtte søke forhold som ikke er anbefalt praksis å ta med fellestur ut i, f.eks. orientering i mørket og i redusert sikt. Selv om slike læringssituasjoner oppsøkes på et vinterturlederkurs, må gruppen som helhet være på tur etter evne i de gitte forholdene.

Krav til lærer/instruktør

Kurset gjennomføres med minimum 2 kursledere og med inntil 10 deltakere.

Krav til kursledere
• Sertifisert vinterturleder med solid erfaring som vinterturleder
• Sertifisert DNT kursleder
• Minst én kursleder må være sertifisert NF skredinstruktør nordisk eller alpint.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er bestått/ikke bestått. Deltakerne evalueres kontinuerlig av kurslederne igjennom kurset. 

 • Evalueringsmål for bestått vinterturlederkurs er:
 • Evne god egenomsorg og innehar overskudd i vinterfjellet til å bistå andre.
 • Beherske læringsmålene for vinterturlederkurset.
 • Vise selvinnsikt og forståelse for rekkevidden av egen kompetanse.

Godkjenning som vinterturleder har varighet på 5 år. 

Utfyllende opplysninger

Formålet med kursmalen er å sikre lik nasjonal gjennomføring av vinterturlederkurs og lik kompetanse hos vinterturledere. Denne kursmalen er et krav, og må følges ved gjennomføring av DNTs vinterturlederkurs.

For ledelse av turer i høyere terrengklassifisering og innen annen ferdsel, se DNT fjellsports Veileder for turplanlegging og kompetansebehov ved fjellsportaktivitet.

Godkjenning

Kurset er bestått/ikke bestått. Deltakerne evalueres kontinuerlig av kurslederne igjennom kurset. Hensikten med evaluering er todelt:
1. Sørge for refleksjon og læring hos deltagerne og kurslederne.
2. Bidra til at deltakeren møter kompetansekravene for å bli godkjent vinterturleder ved endt kurs.
Vinterturlederkurset følger veiledningen fra kurslederhåndboka for evaluering.

Evalueringsmål for bestått vinterturlederkurs er:
Evne god egenomsorg og innehar overskudd i vinterfjellet til å bistå andre.
Beherske læringsmålene for vinterturlederkurset.
Vise selvinnsikt og forståelse for rekkevidden av egen kompetanse.

Re-godkjenning
Godkjenning som vinterturleder har varighet på 5 år. Krav til re-godkjennig:

 • Deltatt på «NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv» de siste fem år, eller innehar tilsvarende kompetanse.
 • Praktisert relevant ferdsel i vinterfjellet og har vedlikeholdt sin ledelsekompetanse innen friluftsliv.
 • Selvinnsikt til å lede turer etter evne.