513 Poding av frukttrær

Godkjent for 4–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 70 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke kunnskap og forståelse om poding av fruktrær ved å:

Tilegne seg kunnskap om ulike podemetoder
Tilegne seg kunnkap om ulike typer grunnstammer og podekvister
Tilegne seg kunnskap om utstyr til poding
Tilegne seg praktisk kunnskap om poding

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for poding av frukttrær.

Innhold

1. samling

 • Podingens historie
 • Ulike podeteknikker i dag som kopulasjon, okulering og barkpoding
 • Utplanting av trær
 • Hva er forskjellen på frøformering og vegetativ formering av trær?
 • Hva slags poding egner seg best for frukttrær?


2. samling

 • Ulike grunnstammer som er best egnet til poding av forskjellige fruktsorter
 • Eple, pære, plomme og kirsebær bruker ulike grunnstammer
 • Hvilke kvaliteter får fruktrær når de podes på de forskjellige grunnstammene?


3.samling

 • Utstyr og metoder som brukes til poding, f.eks. podekniv, saks, potter, voks, sammenbinding og merking
 • Hva slags utstyr må man ha for å få til en effektiv og renslig poding?
 • Hvordan får man innøvd grunnleggende teknikk og systematikk i poding?


4. samling

 • Poding av frukttrær
 • Poding med grunnstammer og podekvister
 • Utplanting av podede trær
 • Hva er den beste podeteknikken?
 • Hvordan bør frukttrær plantes i potter og ut i hagene?
 • Hvordan bør nyplantede frukttrær stelles og formeres de første årene?
 • Hvordan kan en minske skader på nye frukttrær av vanlige skadegjørere?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Kompendium utarbeidet av KVANNs Fruktlaug deles ut
 • Videoer brukes før, under og etter kurset
 • Relevante lærebøker og litteratur trekkes inn i kurset

Organisering og arbeidsmåter

 • Forelesninger, diskusjon og oppgaveløsning.
 • Praktisk trening før podingen av frukttrær.
 • Praktisk gjennomføring av poding av frukttrær

Krav til lærer/instruktør

Utdanning eller praksis som gartner eller godkjent kurskompetanse i poding og fruktdyrking av KVANNs fruktlaug.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.