5110 Hjemmelading av riflepatroner

Mål

Gi teoretisk innsikt i ammunisjonsteori. Gi praktisk øvelse i lading av egen jakt- og treningsammunisjon. Gjøre oppmerksom på faremomenter

Målgruppe

Kurset er et grunnleggende kurs, og har nybegynnere som målgruppe. Det kreves ingen forkunnskaper.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord

Sikkerhet: Behandling av brennbart og eksplosivt materiale, Oppbevaring og lagring av eksplosiver i hht. lover og vedtekter. Identifisering av krutt, typer krutt, hurtig og langsomtbrennende krutt. Typer tennhetter, behandling og oppbevaring av tennhetter. Valg av utstyr: Gjennomgang av diverse presser og annet utstyr som er nødvendig for å lade egen ammunisjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Temaet Sikkerhet vil foregå etter forelesningsprinsippet. Terskelen skal være lav i forhold til diskusjoner rundt temaet.

Problemstillinger

1. Hva er brennbart og hva er eksplosivt materiale? 2. Hva er sikker oppbevaring av brennbart og eksplosivt materiale? 3. Hvilke presser bør brukes av nybegynnere som vil begynne med hjemmelading? Hva bør ikke brukes i første omgang?

2. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord

Krutt og valg av krutt, krutt-tabeller, Merking og LOT-nummer. Skytterlagskrutt. Tegn på unormalt trykk, måling av trykk, måling av egne maksladninger

Arbeidsform og gjennomføring

Standard forelesning inkl. demonstrering. Video kan evt. brukes.

Problemstillinger

Hvilke egenskaper har krutt? Er krutt eksplosivt? Hva kan en krutt-tabell gi oss info om? Sikkerhetsregler ved håndtering og bruk av krutt. Faremomenter.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Ladeprosessen

Stikkord

Boxer/Berdan, rens og smøring, pressing, dier, trimming, isetting av tennhetter og kuler, veiing og åling av krutt. Finne ønsket patronlengde og patron tilpasset kammer.

Arbeidsform og gjennomføring

Det legges opp til mye demonstrasjon på denne samlinga, der vi gradvis mot slutten lar kursdeltagerne selv ta i og prøve seg fram i de ulike delene av ladeprosessen.

Problemstillinger

Helpressing eller kun halspressing? Hva bør en være obs på i forhold til boxer- og berdanhylser? Hvor mange ganger kan/bør ei hylse presses? Hva er best, kruttvekt eller kruttmål? Hvordan finne riktig patronlengde for kammeret? Har denne regelen noen unntak?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Jaktpatroner, Kuler og kuletyper.

Stikkord

Viktige momenter ved lading av jaktpatroner. Jaktkuler. Treningskuler.

Arbeidsform og gjennomføring

Det legges opp til forelesning i starten av samlingen. Evt. passende video kan brukes. Dersom tid til overs, brukes denne på praktisk øvelse.

Problemstillinger

Hva bør en være ekstra oppmerksom på ved lading av jaktpatroner? Hva er en god jaktkule? Er en kule til revejakt nødvendigvis like god til jakt på storvilt?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Ballistikk, Ladetabeller og ladedata.

Stikkord

Ballistiske egenskaper. Ladetabeller. Enheter i ladetabellene. Forskjeller tabeller i mellom. Min- og maks-ladninger.

Arbeidsform og gjennomføring

Noe teori, ellers diskusjon og praksis mot slutten, der hver kursdeltager får en definert oppgave som han skal løse.

Problemstillinger

Hva er ballistikk? Hva gir en kule gode ballistiske egenskaper? Hvordan lese ladetabeller? Hvor bør en starte ved lading ut i fra tabell? Kan en lade uten å bruke tabeller? Hvordan går en fram for kombinasjoner en ikke finner ladedata for?

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lading av patron til eget bruk.

Stikkord

Egen patron skal oppfylle følgende krav: 1. Pris < 50 % av veil. kjøpesum. 2. Minimum kal. 17 Rem 3. Antall patroner: 15 stk.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk lading med veiledning av erfarne hjemmeladere.

Problemstillinger

Gjentagelse av viktige sikkerhets-regler. Personlige forhåndregler og systematikk for å ivareta sikkerhet i ladeprosessen

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Testskyting på skytebane.

Stikkord

Testskyting av egne hjemmeladede patroner. Sammeligning med fabrikkammunisjon. Skyting over kronograf.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk skyting under veiledning av godkjente instruktører.

Problemstillinger

Hvor enkelt er det å oppnå samme pressisjon som på fabrikkladet ammunisjon?

Litteratur/materiell for deltakerne

Obligatorisk: Ladeboken, Utgave 6 med unntak av kapitler om "Pistolpatroner" og "Lading for konkurranse"; E. Moen, J. Lien, E. Braathen, K. Brevik.

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav bortsett fra god erfaring med hjemmelading. Testskyting betinges utført med veiledning av godkjent rifleinstruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Alternativ litteratur: Ammunisjon til jakt, Dag Sundseth. Hjemmelading av riflepatroner, Alf Martin Bråten. Div. videomateriale og ladetabeller.

Opplegg for evaluering

Ikke formelt opplegg for evaluering, bortsett fra målsetning for kurset og mål nevnt i samling 6.