5110 Hjemmelading av riflepatroner

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi teoretisk innsikt i ammunisjonsteori. Gi praktisk øvelse i lading av egen jakt- og treningsammunisjon. Gjøre oppmerksom på faremomenter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er et grunnleggende kurs, og har nybegynnere som målgruppe. Det kreves ingen forkunnskaper.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Stikkord
Sikkerhet: Behandling av brennbart og eksplosivt materiale, Oppbevaring og lagring av eksplosiver i hht. lover og vedtekter. Identifisering av krutt, typer krutt, hurtig og langsomtbrennende krutt. Typer tennhetter, behandling og oppbevaring av tennhetter. Valg av utstyr: Gjennomgang av diverse presser og annet utstyr som er nødvendig for å lade egen ammunisjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Temaet Sikkerhet vil foregå etter forelesningsprinsippet. Terskelen skal være lav i forhold til diskusjoner rundt temaet.

Problemstillinger
1. Hva er brennbart og hva er eksplosivt materiale? 2. Hva er sikker oppbevaring av brennbart og eksplosivt materiale? 3. Hvilke presser bør brukes av nybegynnere som vil begynne med hjemmelading? Hva bør ikke brukes i første omgang?

2. samling
Timer med lærer: 3
Stikkord
Krutt og valg av krutt, krutt-tabeller, Merking og LOT-nummer. Skytterlagskrutt. Tegn på unormalt trykk, måling av trykk, måling av egne maksladninger

Arbeidsform og gjennomføring
Standard forelesning inkl. demonstrering. Video kan evt. brukes.

Problemstillinger
Hvilke egenskaper har krutt? Er krutt eksplosivt? Hva kan en krutt-tabell gi oss info om? Sikkerhetsregler ved håndtering og bruk av krutt. Faremomenter.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Ladeprosessen

Stikkord
Boxer/Berdan, rens og smøring, pressing, dier, trimming, isetting av tennhetter og kuler, veiing og åling av krutt. Finne ønsket patronlengde og patron tilpasset kammer.

Arbeidsform og gjennomføring
Det legges opp til mye demonstrasjon på denne samlinga, der vi gradvis mot slutten lar kursdeltagerne selv ta i og prøve seg fram i de ulike delene av ladeprosessen.

Problemstillinger
Helpressing eller kun halspressing? Hva bør en være obs på i forhold til boxer- og berdanhylser? Hvor mange ganger kan/bør ei hylse presses? Hva er best, kruttvekt eller kruttmål? Hvordan finne riktig patronlengde for kammeret? Har denne regelen noen unntak?

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Jaktpatroner, Kuler og kuletyper.

Stikkord
Viktige momenter ved lading av jaktpatroner. Jaktkuler. Treningskuler.

Arbeidsform og gjennomføring
Det legges opp til forelesning i starten av samlingen. Evt. passende video kan brukes. Dersom tid til overs, brukes denne på praktisk øvelse.

Problemstillinger
Hva bør en være ekstra oppmerksom på ved lading av jaktpatroner? Hva er en god jaktkule? Er en kule til revejakt nødvendigvis like god til jakt på storvilt?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Ballistikk, Ladetabeller og ladedata.

Stikkord
Ballistiske egenskaper. Ladetabeller. Enheter i ladetabellene. Forskjeller tabeller i mellom. Min- og maks-ladninger.

Arbeidsform og gjennomføring
Noe teori, ellers diskusjon og praksis mot slutten, der hver kursdeltager får en definert oppgave som han skal løse.

Problemstillinger
Hva er ballistikk? Hva gir en kule gode ballistiske egenskaper? Hvordan lese ladetabeller? Hvor bør en starte ved lading ut i fra tabell? Kan en lade uten å bruke tabeller? Hvordan går en fram for kombinasjoner en ikke finner ladedata for?

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lading av patron til eget bruk.

Stikkord
Egen patron skal oppfylle følgende krav: 1. Pris < 50 % av veil. kjøpesum. 2. Minimum kal. 17 Rem 3. Antall patroner: 15 stk.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk lading med veiledning av erfarne hjemmeladere.

Problemstillinger
Gjentagelse av viktige sikkerhets-regler. Personlige forhåndregler og systematikk for å ivareta sikkerhet i ladeprosessen

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Testskyting på skytebane.

Stikkord
Testskyting av egne hjemmeladede patroner. Sammeligning med fabrikkammunisjon. Skyting over kronograf.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk skyting under veiledning av godkjente instruktører.

Problemstillinger
Hvor enkelt er det å oppnå samme pressisjon som på fabrikkladet ammunisjon?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Obligatorisk: Ladeboken, Utgave 6 med unntak av kapitler om "Pistolpatroner" og "Lading for konkurranse"; E. Moen, J. Lien, E. Braathen, K. Brevik.
Alternativ litteratur: Ammunisjon til jakt, Dag Sundseth. Hjemmelading av riflepatroner, Alf Martin Bråten. Div. videomateriale og ladetabeller.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav bortsett fra god erfaring med hjemmelading. Testskyting betinges utført med veiledning av godkjent rifleinstruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Ikke formelt opplegg for evaluering, bortsett fra målsetning for kurset og mål nevnt i samling 6.