511 Ringmerking av fugl - Nybegynner

Godkjent for 4–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke fugleinteressen blandt deltakerne, og forstålesen for hvor viktig det er å ta vare på fugler og deres habitat.

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er voksne som er interessert i å lære mer om fuglearter og deres levevis. Dette er et nybegynnerkurs - en introduksjon til ringmerking. Ingen forkunnskaper er nødvendig .

Innhold

Grunnleggende opplæling i ringmerking av fugl:

 • Hvorfor er det så viktig å ringmerke, og hvilke krav stilles det til ringmerkerne? 
 • Ringmerkingen kan identifisere trekkveier, overvintringsområder og gi oversikt over overlevelse og reproduksjon (kullstørrelse - andel ungfugler) for å håndtere forvaltningsmessige utfordringer.
 • Hvilke lovverk må en forholde seg til? Hvilke lisens kan en jobbe mot? A-lisens (alle arter), B-lisens (reirunger), C-lisens (enkeltarter, forskerlisens).
 • Hvilke krav stilles? Rapporteringsskrav, kompetansekrav og håndtering av fuglene. Gode artskunnskap en fordel, god hygiene, hvordan få fuglene ut av nettet på best mulig måte, påsetting av ring. Hvordan ta vingemål, vekt og kondisjon. Vingelengden kan belyse kjønn og art, en kan også skille mellom alder etter stordekker, tertiærene, håndekkere og stjerten. Det er særlig vanskelig å skille ved myting.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Mistnett
 • Ringmerkingsutstyr (ringer , tenger, vekt o.l)
 • Ringmerkingshåndbok
 • PP presentasjon og foredrag 
 • Utube filmer
 • Lenker

Organisering og arbeidsmåter

Foredrag, PP presentasjoner, gruppeoppgaver, diskusjoner og erfaringsutveksling. Praktisk innføring i håndtering av fugl i felt. Ta fugl ut av mistnett, ringmerke, veie, måle , artsbestemmelse.

 

Krav til lærer/instruktør

Fagperson med A-lisens for ringmerking

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen

Utfyllende opplysninger

Innføringskurs for å bygge opp interesse for ornitologi. Kurset er ikke et fullstendig ringmerkingskurs da det er en lang vei å gå før man er utlærte, men grunnlaget er lagt til å ta den teorien og praksisen som kreves for å bli fullt utlært ringmerker. Og selv om de fleste ikke vil bli aktive ringmerkere i fremtiden så har kurset gitt deltakerne god innsikt i hvordan ringmerking gir større og bedre informasjon om fuglelivet rundt oss.

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.