502 Bruk av gnagermidler i landbruket

Godkjent for 4–12 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne nødvendig kunnskap om regelverk og forsiktighetsregler ved bruk av produkter for bekjempelse av gnagere, slik at de kan få autorisasjon for kjøp og bruk av biocidprodukter til bekjempelse av rotter og mus i og rundt bygninger som industrilokaler eller gårder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder

Innhold

Gi deltakerne nødvendig kunnskap om regelverk og forsiktighetsregler ved bruk av produkter for bekjempelse av gnagere.

Gnagermidler til bekjempelse av rotter og mus (gnagere) i og rundt bygninger som industrilokaler eller gårder er biocider. Godkjenningen av biocidprodukter skiller mellom produkter til private brukere og midler til profesjonelle brukere. De fleste midler til profesjonelle brukere krever at du må være godkjent skadedyrbekjemper. Fra 15. oktober 2018 er det åpnet opp for at også eiere og leiere av landbrukseiendom kan bruke noen av de profesjonelle gangermidlene til bekjempelse på egen eller leid landbrukseiendom, dersom de har et tilleggskurs i gnagerbekjempelse i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler. Preparatene som er tillatt å bruke for de med tilleggsautorisasjonen i gnagerbekjempelse har følgende tekst på etiketten: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon".

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Studiehefte utarbeidet av Mattilsynet.

Organisering og arbeidsmåter

Fysisk kurs i klasserom med lærer og avsluttende eksamen. Eller digital kurs med lærer og  avsluttende eksamen. Tid til gjennomføring av eksamen er ikke tilskuddsberettighet og rapporteres ikke inn. 

Krav til lærer/instruktør

Lærer må være kurset av Mattilsynet og godkjent av Statsforvalteren.

Avsluttende prøve/eksamen

Eksamen utarbeidet av Mattilsynet. Statsforvalteren er sensor.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.