494 Fagkurs: Bruk av planter og trær til farging og håndverk

Godkjent for 4–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 20 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i etnobotaniske tradisjoner og håndverksteknikker. Naturmaterialer har til alle tider vært brukt til å løse menneskenes mange behov. Dette er kunnskap som er i ferd med å forsvinne, men som vi ønsker å ta vare på.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har interesse for etnobotanikk og håndverk med utgangspunkt i materialer fra planter og trær. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Det finnes mange typer materiale fra planter og trær som kan brukes som håndverksmateriale. Hvert kurs konsentrerer seg om ett eller få materialer og teknikker. Her er noen eksempler:

  • Farging med planter
  • Tau av lindebast, brennesle og andre fiberplanter
  • Pilefletting
  • Røtter til binding av tæger
  • Bjørkenever
  • Bjørkesevje
  • Lage papir

På kurset går man gjennom opphavet til bruk av materialene og får en innføring i bakgrunnen for teknikken. Hovedinnholdet er likevel praktisk øvelse i å bruke materialene til det aktuelle formålet.

Se også 8823 Fagkurs: Farging med sopp og lav. Farging med sopp og lav har mye til felles med plantefarging og man kan gjerne inkludere bruk av sopp og lav i enkelte kurs under denne studieplanen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Læringsressursene vil variere avhengig av det spesifikke formålet med kurset.

En god grunnbok om norsk etnobotanikk er Ove Arbo Høeg: Planter og tradisjon – Floraen i levende tale og tradisjon i Norge. Den er også tilgjengelig i en søkbar nettutgave.

Boken kan kjøpes i NSNFs nettbutikk.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset organiseres best som en workshop, eventuelt med en introduksjon først på nett eller forelesning i kurslokalet.

Der innsamlingen av råmaterialet er en sentral og nødvendig forutsetning for håndverksteknikken, kan kurset deles i en innsamlingsdel og en håndverksdel.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kunnskap om det aktuelle materialet og håndverksteknikken.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Dette er et praktisk kurs. Hele eller deler av kurset kan unntaksvis gjøres digitalt om situasjonen krever det. Det skal i så fall opplyses om, og begrunnes, i søknaden.

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.