490 Opp- og nedrigging samt drift av leirplass

Godkjent for 12–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å sette opp og drifte en ungdomsleir for friluftsliv. De skal kunne planlegge med utgangspunkt i forutsetningene for den aktuelle leiren, herunder deltakere og regelverk. De skal forstå verdien av inkludering og kunne tilrettelegge for deltakere med spesielle behov.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er nye ledere i organisasjoner som arrangerer samlinger og leirer. De må ha generell kjennskap til ungdomsarbeid og friluftsliv, samt godkjent politiattest for ungdomsarbeid.

Innhold

 • Klargjøre forutsetninger, regler og forventninger til deltakere.
 • Risikovurdering.
 • Kontrollere og pakke utstyr før avreise. Planlegge logistikk inn og ut av leirområde.
 • Ankomst, kritisk matstell og sanitærforhold de første timene
 • Rigging av leirplass / fellesarealer. Sovesteder, brannfare, sanitærforhold, samlingsplasser ved ulykker, matstell og hygiene inkl fettgrop, krav fra arrangør, adgangskontroll for utenforstående.
 • Inndeling i grupper, dagsplaner, ansvarsområder. Systemer for oversikt over deltakere underveis - delegering av ansvar
 • Informasjonsflyt - oppslagstavler, nett mm
 • Tidlig nedrigg av "overflødig" utstyr.
 • Nedrigg og opprydding ihht reglene for sporløs ferdsel.
 • Utpakking, etterkontroll og vedlikehold av utstyr, evaluering.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Leirutstyr og mange deltakere

Informasjonsmateriell fra Speiderbasen  

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk opplæring under arbeidet med leiren. Teoretisk gjennomgang av punktene under innhold. Planleggingskveld med risikoanalyse, pakkelister og logistikk.

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra leirarbeid
 • Politiattest for ungdomsarbeid

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er godkjent når leir er gjennomført på en god måte. 

Utfyllende opplysninger

Kurset er primært beregent på speiderledere, men vil være nyttig for alle som skal arrangere tilsvarende leirer.

Vi tenker at kurset avholdes i forbindelse med leirer som går over en uke, men kan kortes noe ned for kortere leirer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.