481 Ettersøksdommere og jaktprøvedommere for elghundrasene - Teori

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset dekker teori-delen i utdanningen av prøvedommere for elghundrasene: Jaktprøvedommer for bandhund, jaktprøvedommer for løshund og ettersøksdommer

Deltagerne skal få god kunnskap om prøveformene med tilhørende regelverk, og kunne gjengi gjeldende regelverk uten hjelpemidler. De skal også få god kunnskap om NKK's etiske retningslinjer og dommerens etiske regler, og kunne følge disse.

 

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Egnede kandidater skal anbefales av egen klubb ift å utdanne seg til dommere, og dette skal bygge på lang erfaring i praktisk arbeid med egen hund.

Det skal legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper som vurderingsevne, pålitelighet, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Kandidaten skal oppfylle gjeldende krav til opptak som dommer for prøveformen den har søkt om. Se NKK, regelverk for utdanning av dommere.

Innhold

 • Kandidatpresentasjon
 • Fellesbestemmelsene
 • Dommergjerningen, herunder forhold til arrangør, deltager og dommerkolegaer
 • Etikk og moral
 • Bruk av sosiale medier
 • Prøveleder og NKK representant
 • Prøveregler for de ulike prøveformene
 • Elev- og aspirantarbeid
 • Dommersamling 

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Egnede undervisningslokaler
 • Kompendium med regelverkene for prøveformene (Norske Elghundklubbers forbund)
 • Instruktørenes egne Power Point presentasjoner
 • Dommerperm med utdanningskort tilsendt kandidater fra NKK

Organisering og arbeidsmåter

 • Forelesning
 • Oppgaveløsing
 • Problemstillinger med diskusjon

Krav til lærer/instruktør

 • Autorisert dommer for en eller flere av prøveformene
 • Instruktør skal tilfredstille funksjon som prøveleder og NKK representant

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen, men kurset må være gjennomført og godkjent av kurslærer for at kandidaten skal kunne starte som aspirant på gjendende prøveform.

 

Utfyllende opplysninger

Utdannelsen består av tre deler: Teori, elevarbeid og aspirantarbeid. Dette er teoridelen. Kandidaten for den aktuelle prøveformen delta på samtlige dommersamlinger/dommermøter under hele utdannelsen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.