478 NRH Modul 4 USAR

Godkjent for 40–80 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører skal kunne bidra for søk i sammenraste bygninger, jord og steinras og i forbindelse med større ulykker. Dette er det fjerde av 4 kurs som fører frem til godkjent USAR-ekvipasje og senior hundefører USAR, i Norske Redningshunder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe 1 er hundeførere som ønsker å bli godkjent USAR-ekvipasje i NRH. En av følgende kurs må være gjennomgått og fullført i sin helhet før oppstart:
- 474 NRH Modul 4 Redningshund
- 476 NRH Modul 4 Lavinehund

Målgruppe 2 er allerede godkjente USAR-ekvipasjer som ønsker å bli senior hundefører USAR i NRH. Dette krever gjennomføring og godkjenning av hele 478 NRH Modul 4 USAR en gang til. Følgende kurs må være gjennomgått og fullført i sin helhet før oppstart:
- 474 NRH Modul 4 Redningshund eller 476 NRH modul 4 Lavinehund
- 478 NRH Modul 4 USAR

Innhold

U-1 Forberedelser og taktisk gjennomføring
U-2 Melding på figurant
U-3 Forstyrrelser i søket
U-4 Håndtering av hund og heising/firing
U-5 Søk i jord/rasmasser
U-6 Søke tomt over tid
U-7 Øvelse i søkslag
U-8 Søk i objekt
Tentamen

Kurset gjennomføres som en samling over 4-5 dager der ekvipasjen testes i sammensatte oppgaver fra modul 3 USAR. I tillegg kan ekvipasjen måtte fremvise enkeltmoment.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gjeldende godkjenningsprogram i Norske Redningshunder
Aktuelle foredragsholdere

Organisering og arbeidsmåter

Ekvipasjene får sammensatte og praktiske oppdrag og oppgaver, basert på oppgaver fra Modul 3. Gjennomføring følges opp og vurderes av godkjent instruktør.

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene må være godkjent av Norske Redningshunder, og utpekt av Fagteknisk Utvalg.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomført og godkjent kurs med studieplan 478 NRH Modul 4 USAR gir status som godkjent USAR-ekvipasje (1.gang) og godkjent senior hundefører USAR (2.gang) i NRH.
Godkjenningen varer i 2 år og gjelder for ekvipasjen (hund og fører). Godkjenningen kan forlenges for to nye år av gangen ved å gjennomføre en re-godkjenningsprøve. Samme prøve benyttes for allerede godkjente hundeførere med ny hund.

Utfyllende opplysninger

Norske Redningshunder har utarbeidet et nytt godkjenningsprogram på bakgrunn av erfaringer og statistikk gjennom flere år. Utdanningen har økt fokus på praktisk arbeid. Oppgavene har som hensikt at ekvipasjene skal testes på flere momenter, momenter som er vurdert å være naturlige sett opp mot det som forventes av ekvipasjene på aksjoner.

478 NRH Modul 4 USAR er godkjenning av USAR-ekvipasjer. Hundefører skal kunne bidra for søk i sammenraste bygninger, jord og steinras og i forbindelse med større ulykker.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.