477 NRH Modul 3 USAR

Godkjent for 6–90 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører og hund skal lære alt som kreves for å kunne bli godkjent USAR ekvipasje. En USAR ekvipasje er spesialtrent for for søk i sammenraste bygninger, jord- og steinras, og i forbindelse med større ulykker.  

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Modul 3 USAR kan gjennomføres av alle som har godkjent Redningshund eller Lavinehund. Modulen kan påbegynnes når Modul 2 Fellesutdanning er fullført.

Innhold

U-1 Forberedelser og taktisk gjennomføring
U-2 Melding på figurant
U-3 Forstyrrelser i søket
U-4 Håndtering av hund og heising/firing
U-5 Søk i jord/rasmasser
U-6 Søke tomt over tid
U-7 Øvelse i søkslag
U-8 Søk i objekt
Tentamen

U-1 Forberedelser og taktisk gjennomføring
Hundefører skal:
- Kunne innhente relevant informasjon og gjøre relevante avtaler, for eksempel om evakueringsplass.
- Kunne søksmetodikk og bruke dette på en relevant måte i planleggingen.
- Gjøre taktiske vurderinger og prioritering: Hvilken søksform og hvor søker vi først?
- Kunne endre taktikk/plan under søket basert på ny informasjon, for eksempel funn.
- Gjøre risikovurderinger for seg selv, annet mannskap og hund, hvilke tiltak kan jeg gjøre for å redusere risiko.
- Forberede seg mentalt til oppdraget.
- Legge en plan for opptreden ved funn.
- Kunne benytte samband og elektronisk navigasjon.
- Vite hvilket utstyr/bekledning som er nødvendig under gjennomføring av søket.
- Holde seg oppdatert på alle gjeldende tiltakskort, instrukser og veiledere som gjelder hundefører.
- Kjenne ekvipasjens styrker og begrensninger i forhold til oppdraget.

U-2 Melding på figurant
Hundefører skal:
- Lede hunden i søket.
- Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler.

Hunden skal:
- Selvstendig søke av anvist objekt. Kunne markere/melde korrekt ved funn.
- Selvstendig finne og melde på alle figuranter som er plassert ut, herunder figuranter som er åpne, skjulte, utilgjengelige, i høyden, nede i massene. Figuranter i høyden eller nede i massene kan være på en avstand av ca 2,5 m.
- Meldingene skal fungere på alle typer underlag.

U-3 Forstyrrelser i søket
Hundefører skal:
- Lede hunden i søket.
- Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler.

Hunden skal:
- Søke effektivt selv om det er hund av begge kjønn til stede i søksområdet
- Søke effektivt selv om det er hjelpemannskaper som beveger seg og snakker sammen i søksområdet.
- Søke effektivt selv om det er kraftig lyd/støy fra maskiner eller lignende i søksområdet.
- Søke effektivt selv om det er luktforstyrrelse, matrester e.l., befinner seg i eller legges ut i søksområdet.

U-4 Håndtering av hund og heising/firing
Hundefører skal:
- Kunne heise hunden opp en etasje eller fire den ned. Hjelpemannskap kan gi bistand i heising/firing.
- Kunne bære hunden. Hjelpemannskap kan gi bistand under bæringen.
- Kunne hjelpe hunden opp på et område som skal avsøkes. Hjelpemannskap kan gi bistand til å hjelpe hunden opp.
- Lede hunden i søket.
- Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler.

Hunden skal:
- Umiddelbart gå i søk etter å ha blitt heist/firt.
- Umiddelbart gå i søk etter å ha blitt båret.
- Umiddelbart gå i søk etter å ha blitt hjulpet opp.

U-5 Søk i jord/rasmasser
Hundefører skal:
- Lede hunden i søket.
- Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler.

Hunden skal:
- Søke i miljøet både med og uten line.
- Påvise fertsbilde på en måte hundefører forstår slik at de i felleskap kan fastsette lokalisering.

U-6 Søke tomt over tid
Hundefører skal:
- Lede hunden i søket.
- Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler.
- Kunne avslutte søket når området er gjennomsøkt.

Hunden skal:
- Søke i et stort søkeområde med krevende underlag uten funn.
- Søk og melding testes umiddelbart i nytt søkeområde med funn.

U-7 Øvelse i søkslag
Hundefører skal:
- vite hva de ulike rollene innebærer (hundefører og leder hund)
- kunne lage kart, skisser over området (leder hund)
- kommunisere, følge gitte beskjeder (alle)
- lede hunden i søket
- ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler

Hunden skal:
- kunne transporteres sammen med andre
- være rolig på oppstalling sammen med andre
- være i stand til å søke etter transport

U-8 Søk i objekt
Hundefører skal:
- kunne innhente nødvendig informasjon
- kunne legge en plan for søket
- kunne ivareta sikkerhet for seg selv, hunden og andre mannskaper
- lede hunden i søket både fritt og i line
- ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler

Hunden skal:
- melde på alle relevante figurantplasseringer:
o Utilgjengelig figurant ca. 2,5 meter ned
o utilgjengelig figurant ca. 2,5 meter opp
o helt åpen og tilgjengelig figurant i rom der hunden skal gå inn alene
o figurant som blir liggende etter funn mens resten av området avsøkes
- kunne lokalisere figurant med fører tett innpå, eventuelt i line
- selvstendig forsere bevegelig underlag og lokalisere figurant, avstand til hundefører minimum 20 meter
- selvstendig ta seg inn i og avsøke rom eller gang med svak belysning og hundeføreren på utsiden.

Tentamen
Tas til slutt, når alle andre oppgaver/læringsmål er attestert. Sammensatt og- for deltaker- ukjent oppgave, laget med utgangspunkt i øvrige oppgaver/læringsmål i denne modulen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder med tilhørende materiell Tilgang krever medlemskap i NRH

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktisk trening med instruktør/veileder.
Studieplanen består av en samling oppgaver/læringsmål som skal gjennomføres og godkjennes (attesteres) av en instruktør eller senior hundefører utpekt av DI.
Tentamen skal bedømmes av en instruktør.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør USAR, godkjent av Norske Redningshunder.
Senior hundefører USAR, utpekt av DI (Distriktsinstruktør).

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen, men alle kursets oppgaver og læringsmål må være godkjent før deltagere kan begynne på neste og siste trinn (478 NRH Modul 4 USAR)

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan deles opp i flere kurs, og gjennomføres så mange ganger som den enkelte har behov for.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.