476 NRH Modul 4 Lavinehund

Godkjent for 70–90 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører skal kunne bidra i alle faser av redningsarbeidet ved en skredulykke, ref kompetansekrav beskrevet i Nasjonal veielder for redningstjenesten ved snøskredulykker. Dette er det fjerde av fire kurs som fører frem til godkjent hundefører lavine, og senior hundefører lavine, i Norske Redningshunder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe 1 er hundeførere som ønsker å bli godkjent hundefører lavine i NRH. Kurs med følgende studieplaner må være gjennomgått og fullført i sin helhet før oppstart:

  • 471 NRH Modul 1 Fellestrening
  • 472 NRH Modul 2 Fellestrening
  • 475 NRH Modul 3 Lavinehund

Målgruppe 2 er allerede godkjente hundeførere lavine, som ønsker å bli senior hundeførerer lavine i NRH. Det krever gjennomføring og godkjenning av hele 476 NRH Modul 4 en gang til. Kurs med følgende studieplaner må med det være gjennomgått og fullført i sin helhet før oppstart:

  • 471 NRH Modul 1 Fellestrening
  • 472 NRH Modul 2 Fellestrening
  • 475 NRH Modul 3 Lavinehund
  • 476 NRH Modul 4 Lavinehund

Innhold

L-1 Forberedelser
L-2 Første hundefører snøskred
L-3 Ivaretakelse av pasient
L-4 søk i vinterfjellet
L-5 Markering på skredtatt og melding ved overflatefunn
L-6 Fremgraving av skredtatt
L-7 Andre søkemetoder i snøskred
L-8 Vurdering av skredfare, sikkert veivalg
L-9 Skredsøk med reelle forstyrrelser
L-10 Primær søketeig i snøskred
L-11 Utrykning til skredområde
L-12 Leder hund

Kurset gjennomføres som en samling over 4-6 dager der ekvipasjene testes i sammensatte oppgaver fra 475 Modul 3 Lavinehund. I tillegg kan ekvipasjen måtte fremvise enkeltmomenter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker

Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder med tilhørende materiell Tilgang krever medlemskap i NRH

Organisering og arbeidsmåter

Ekvipasjene gjennomfører sammensatte oppgaver, basert på Modul 3 Lavinehund og kompetansekrav beskrevet i Nasjonal veielder for redningstjenesten ved snøskredulykker.

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene må være godkjent av Norske Redningshunder. Fagteknisk utvalg utpeker instruktører til de respektive lag.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomført og godkjent kurs med studieplan 476 NRH Modul 4 Lavine gir status som godkjent hunderførere lavine (1. gang) og godkjent senior hundefører lavine (2. gang) i NRH.

Godkjenningen varer i 2 år og gjelder for ekvipasjen (hundefører og hund). Godkjenningen forlenges ved at ekvipasjen fremstiller seg for re-godkjenningsprøve i henhold til gjeldende utdanningsprogram.

Utfyllende opplysninger

Norske Redningshunder har utarbeidet et nytt godkjenningsprogram på bakgrunn av erfaringer og statistikk gjennom flere år. Utdanningen har økt fokus på praktisk arbeid. Oppgavene har som hensikt at ekvipasjene testes på flere momenter, momenter som er vurdert å være naturlige sett opp mot det som forventes av ekvipasjene på aksjoner.

NRH Modul 4 lavine for Norske Redningshunder er godkjenning av lavineekvipasje. Oppgavene tar utgangspunkt i kompetansekrav beskrevet i Nasjonal Veileder for redningstje-nesten ved snøskredulykker. En hundefører i NRH skal kunne bidra i alle faser og oppgaver i en skredulykke. En dedikert skredredningsressurs forventes å ha: Kompetanse og kvalifikasjoner som gjør de i stand til å bidra i alle faser av redningsarbeidet. Spesielt for disse gruppene er at de må kunne vurdere sikkerhet ut over seg selv og fungere som faglige rådgivere for innsatsleder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.