475 NRH Modul 3 Lavinehund

Godkjent for 6–90 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører skal lære å kunne bidra i alle faser av redningsarbeidet ved en skredulykke. Herunder å kunne vurdere sikerhet utover seg selv, og fungere som faglig rådgiver for innsatsleder. Kurset tar utgangspunkt i kompetansekrav beskrevet i Nasjonal Veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som har gjennomført og fått godkjent modul 1-2 i gjeldende godkjenningsprogram i Norske Redningshunder.

Innhold

L-1 Forberedelser
L-2 Første hundefører snøskred
L-3 Ivaretakelse av pasient
L-4 søk i vinterfjellet
L-5 Markering på skredtatt og melding ved overflatefunn
L-6 Fremgraving av skredtatt
L-7 Andre søkemetoder i snøskred
L-8 Vurdering av skredfare, sikkert veivalg
L-9 Skredsøk med reelle forstyrrelser
L-10 Primær søketeig i snøskred
L-11 Utrykning til skredområde
L-12 Leder hund 

L-1 Forberedelser
Hundefører skal:
- Gjøre risikovurdering, identifisere risiko, vurdere sannsynlighet og konsekvenser om noe går galt.
- Gjøre risikovurdering for seg selv, annet mannskap og hund hvilke tiltak kan jeg gjøre for å redusere risiko.
- Gjøre taktiske vurderinger og prioritering, herunder kunne ta ut primær søketeig basert på etterretning og informasjon.
- Kunne endre taktikk/plan under søket basert på ny informasjon, f.eks. funn.
- Forberede seg mentalt til oppdraget.
- Legge en plan for opptreden ved funn.
- Kunne benytte samband og elektronisk navigasjon.
- Vite hvilket utstyr/bekledning som er nødvendig under gjennomføring av søket.
- Holde seg oppdatert på alle gjeldende tiltakskort, instrukser og veiledere som gjelder hundefører.
- Kjenne egne styrker og begrensninger i forhold til oppdraget.
- Være oppdatert på tiltakskort, instrukser og “Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker”.

L-2 Første hundefører snøskred
Hundefører skal:
- Kunne gjøre en risikovurdering av evakueringsveier og innsatsområdet sannsynlighet og konsekvenser om noe går galt.
- Gjøre nødvendige sikkerhetsvurderinger og tiltak for å redusere risiko.
- Kunne innhente informasjon om når skredet har gått, hvor mange, observasjoner og hva slags tiltak som er gjort.
- Ut fra innhentet informasjon ta ut primær søketeig og legge fram en kort /effektiv plan og taktikk for søket med egen hund, og en plan og taktikk for videre hundesøk ut fra etterretning og andre forhold vind, terreng med mer.
- Sikre seg kommunikasjon med andre på stedet.
- Kunne forklare hvilke tiltak som bør iverksettes ved markering/funn.
- Kunne merke funn på en korrekt måte.
- Kunne lede sin hund i et effektivt søk etter framlagt plan og taktikk.
- Kunne iverksette søk raskt og uten unødig tidsforsinkelse.
- Kunne etablere standplass på ett egnet sted, og forstå hvilke hensyn som må tas.
- Kunne lese og tolke hunden ved funn av figurant delvis begravd eller på overflaten.

Hunden skal:
- Kunne søke effektivt i et snøskred.
- Kunne markere/melde korrekt ved funn.

L-3 Ivaretakelse av pasient
Hundefører skal:
- Ha kunnskap om egensikkerhet, risikovurdering og varsling.
- Kunne fremgangsmåte ved funn av skredtatte.
- Kjenne til flytskjema for utgraving og undersøkelse/behandling (skredkort).
- Kunne gjøre prioriteringer ved flere fullstendig begravde skredtatte.
- Kunne iverksette tiltak for pasienter som er livløse og utføre HLR etter gjeldende retningslinjer.
- Kunne gjennomføre pasientundersøkelse på våken og bevistløs pasient. Og utføre førstehjelp på kvalifisert nivå, som innebærer en enkel primær undersøkelse av pasi-enten med fokus på primær ABCDE håndtering. Med dette menes:

 • A= Sørge for frie luftveier (kjevetak, fremmedlegeme).
 • B=Undersøke om pasienten puster normalt. Dersom pasienten ikke puster normalt, skal hjerte-lunge-redning iverksettes.
 • C= Sirkulasjonssjekk, stoppe pågående alvorlige blødninger.
 • D= Bevissthetsnivå. Dersom pasienten ikke er ved full bevissthet så skal pasienten legges i sideleie.
 • E= Exposure: Forebygge eller unngå ytterligere varmetap.

- Ha kunnskap om mental førstehjelp.
- Kunne videreformidle informasjon som er avgjørende for at KO skal kunne iverksette tiltak, herunder:

 • Tilstandsbeskrivelse
 • Kartreferanse
 • Eventuelt ytterligere behov hos pasienten

- Kunne iverksette tiltak for pasienter som er livløse og utføre HLR etter gjeldende retningslinjer.
- Ha kunnskaper om mental førstehjelp.
- Kunne videreformidle informasjon som er avgjørende for at KO skal kunne iverksette tiltak, herunder:

 • Tilstandsbeskrivelse
 • Kartreferanse
 • Eventuelt ytterligere behov for assistanse

- Kjenne til tiltak/prosedyrer ved funn av omkommet person

L-4 søk i vinterfjellet
Hundefører skal:
- Kunne motta søksområdet på elektronisk navigasjon og finne det igjen. Hundefører må også kunne bruke papirkart.
- Selv markere søkeområdet på elektronisk navigasjon etter å ha fått oppgitt koordina-ter på hjørner som avgrenser teigen.
- Kunne orientere seg effektivt fram til søksområdet på egenhånd eller ved å forklare transportør hvor de skal.
- Kunne forta veivalg til søksområdet og i søksområdet ut fra en risikovurdering.
- Kunne legge fram et godt taktisk opplegg ut fra gitte forutsetninger, der sikkerhet er ivaretatt.
- Kunne gjennomføre sitt taktiske opplegg på ski/truger etter beskrivelsen, avvik kan forklares med grunner som oppstår underveis.
- Kunne fremvise elektronisk navigasjonslogg i etterkant av gjennomført søk og forklare opplegget som er fulgt.
- Ha riktig utstyr og bekledning for søk i vinterfjellet.
- Ha med nødvendig utstyr til å ivareta hunden.
- Beherske samband under søket.
- Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler.

Spesielt for skutersøk og søk langs skiløype/skuterløype-ledelinje:
- Hundefører skal planlegge søket og informere skuterfører om hvordan denne skal kjøre under søket.
- Kunne avsøke terrenget i nær tilknytning til skiløype/skuterløype ut fra de forutsetninger som er gitt.

Hunden skal:
- Kunne søke fritt og selvstendig i teigen.
- Melde iht beskrivelse i Modul 2, vedlegg 1.

L-5 Markering på skredtatt og melding ved overflatefunn
Hunden skal:
- Kunne markere tydelig og over tid til hundefører kommer fram til hunden.
- Kunne markere på nedgravd figurant ned til en dybde på 1 m.
- Kunne markere under forskjellige snø og værforhold, varierende fertbilde også utåndingsluft.
- Kunne markere i line.
- Kunne melde på personer oppå snøen.
- Kunne melde på person i «fjellduk».
- Kunne melde på delvis begravd person.
- Kunne selvstendig og tydelig vise, helst markere/melde på figurant, når avstand mellom hund og hundefører er mindre enn 5 meter. Hunden skal melde på figurant når avstand mellom hund og hundefører er mer enn 5 meter selv om hunden søker i line.

L-6 Fremgraving av skredtatt
Hundefører skal:
- Kunne bruke søkestang som siktepunkt for utgraving.
- Kunne arbeide raskt og effektivt.
- Kunne utføre og lede v-formet framgraving i henhold til RKHK skredkort når man er mange til å grave.
- Kunne målrettet fremgraving når man er få til å grave eller den skredtatte ligger nært under snødekker mindre enn en meter

L-7 Andre søkemetoder i snøskred
Hundefører skal:
- Kunne praktisere hurtigsøk
- Kunne organisere grundig overflatesøk.
- Kunne bruke sender/mottaker på en hensiktsmessig måte, også når det er flere savnede.
- Kunne utføre punktsøk med søkestang.
- Kunne delta og lede søkekjede som utfører 3-punkts grovsøk.
- Kunne merkesystemet som benyttes i skredinnsatser.

L-8 Vurdering av skredfare, sikkert veivalg
Hundefører skal:
- Kunne de enkleste måtene å måle bratthet i terrenget på.
- Kunne spa en snøprofil og vurdere om det er svake lag og om det er potensiell skred-fare.
- Kunne og forstå skredfaregradering og hva disse betyr for ferdsel i skredterreng.
- Kunne gjenkjenne skredfarlige områder ved å se på terrenget og oppsamling av snø.
- Kunne lese terreng i forhold til skredfare og sikker ferdsel.
- Kunne planlegge sikker vei fram til et skred ved bruk av kart/elektronisk navigasjon.
- Kunne kjenne til systematisk snødekkeundersøkelse og vite hva det innebærer.
- Kunne kjenne til hvor det er mest hensiktsmessig å grave en snøprofil for å avdekke evt svake lag i område/fjellside.
- Kunne gjenkjenne faretegn i området.

L-9 Skredsøk med reelle forstyrrelser
Ekvipasjen skal:
- Kunne motta informasjon samtidig med at det foregår arbeid/forstyrrelser i skredet.
- Kunne søke når det er andre hunder som jobber i umiddelbar nærhet.
- Kunne gjennomføre et søk der andre ressurser arbeider i skredområdet.
- Kunne søke samtidig med at det er skutertrafikk til og fra skredet.
- Kunne markere funn med forstyrrelser rundt.
- Starte søker og gjennomføre det med varierende grad av forstyrrelser.

Hunden skal:
- Kunne markere med varierende grad av forstyrrelser rundt.

L-10 Primær søketeig i snøskred
Hundefører skal:
- Etterspørre vitner til hendelsen.
- Kunne innhente opplysninger om spor inn i skredet, funn i overflaten, observasjoner som nedrivningspunkt og forsvinningspunkt.
- Kunne vurdere topografi/mikroterreng/terrengfeller/oppsamlingspunkter.
- Kunne beskrive snøforhold og strømning i skredet og framtredende skredbane.
- Kunne begrunne oppsamlingspunkter ut fra vurdering av skredbane.
- Kunne vurdere om det er sannsynlighet for at flere skredtatte kan ligge tett sammen.

L-11 Utrykning til skredområde
Hundefører skal:
- Kunne få med seg nødvendig utstyr for innsats i snøskred.
- Kommunisere med fører av snøskuter om hvordan transporten kan gjennomføres sikkert og raskt.
- Kunne sikre seg, hunden og utstyret på best mulig måte under transporten.
- Mestre transport sammen med en annen ekvipasje.
- Ha riktig utstyr til transporten og kan sikre seg og hunden.

Hunden skal:
- Mestre transport sammen med en annen ekvipasje

L-12 Leder hund
Hundefører/leder hund skal:
- Kunne observere hundefører og hund i søket.
- Kunne bistå hundefører i planlegging av sitt søk og i søket.
- Kunne koordinere arbeidet i skredet mellom hundeførerne.
- Planlegge videre hundesøk, slik at nye ressurser kan settes i søk.
- Legge til rette for at ekvipasjene får en avskjermet hvileplass.
- Om nødvendig utstyre hundefører med blå merkestikker/flagg.
- Kjenne til fagleder skred sine oppgaver og dermed kunne samarbeide med denne.
- Kommunisere tydelig og bli forstått.
- Gjøre nødvendige sikkerhetsvurderinger og tiltak for å redusere risiko.

L-13 Bivuakkering
Hundefører skal:
- Kunne beskrive forskjellige former for nødbivuakk på vinteren
- Kunne lage seg en nødbivuakk for seg og sin hund
- I praksis vise at denne kan meste et opphold i bivuakken så lenge som nødvendig

Orientering i vinterfjellet
Øvelsen skal kun gjennomføres 1 gang og kan utføres etter at modul 2 er gjennomført.
Følgende momenter skal fremvises:
- Orientering kart/kompass.
- Grunnleggende ferdigheter på ski sammen med hunden.

Tentamen

Tas til slutt, når alle andre oppgaver/læringsmål er attestert. Sammensatt og - for deltakter -  ukjent oppgave, laget med utgangspunkt øvrige oppgaver/læringsmål i denne modulen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker

Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder, Norske Redingshunders oppgavhefte for utdanning av lavine-ekivipasjer med videre, finnes her. Innlogging med krav om medlemskap i Norske Redningshunder.

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktisk trening med instruktør/veileder

Studieplanen består av en samling oppgaver/læringsmål som skal gjennomføres og godkjennes (attesteres) av en instruktør eller en senior hundefører utpekt av DI. Attestering av oppgavene/læringsmålene i L2 (Første hundefører i snøskred) skal gjøres av en instruktør. 

Følgende oppgaver en gjennomføring av sammensatte oppgaver. I disse oppgavene må ikke alle læringsmål fremvises i samme øvelse, men alle læringsmål må være nådd før oppgaven kan attesteres.

 • L- 3 Ivaretakelse av pasient/praktisk førstehjelp
 • L-5 Markering på skredtatt og melding ved overflatefunn

Følgende oppgaver består av delmomenter, disse trenes på og settes til slutt sammen til en ferdig oppgave. For at oppgaven skal attesteres må alle delmomentene være nådd i samme gjennomføring:

 • L-1 Forberedelser og taktikk
 • L-2 Første hundefører i snøskred
 • L-4 Søk i vinterfjellet
 • L-6 Fremgraving av skredtatt
 • L-7 Andre søkemetoder i snøskred
 • L-8 Vurdering av skredfare, sikkert veivalg
 • L-9 Skredsøk med reelle forstyrrelser
 • L-10 Primær søketeig i snøskred
 • L-11 Utrykning til skredområde
 • L-12 Leder hund/fagleder hund
 • L-13 Bivuakkering

Krav til lærer/instruktør

Instruktør Lavine, godkjent av Norske Redningshunder

Senior Hundefører Lavine, utpekt av DI (Distriktsinstruktør)

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen, men alle kursets oppgaver og læringsmål må være godkjent før deltager kan begynne på NRH Modul 4 Lavinehund. 

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan deles opp i flere kurs, og gjennomføres så mange ganger som den enklelte har behov for. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.