474 NRH Modul 4 Redningshund

Godkjent for 70–90 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører skal kunne bidra i alle faser av redningsarbeidet. Jf. kompetansekrav beskrevet i Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk av savnet person. Dette er det fjerde av fire kurs som fører frem til godkjent hundefører redningshund, og senior hundefører redningshund i Norske Redningshunder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe 1 er hundeførere som ønsker å bli godkjent hundefører i NRH. Kurs med følgende studieplaner må være gjennomgått og fullført i sin helhet før oppstart:

  • 471 NRH Modul 1 Fellestrening
  • 472 NRH Modul 2 Fellestrening
  • 473 NRH Modul 3 Redningshund

Målgruppe 2 er allerede godkjente hundeførere som ønsker å bli senior hundefører ettersøkning/redningshund i NRH. Det krever gjennomføring og godkjenning av hele 474 NRH Modul 4 en gang til. Kurs med følgende studieplaner må med det være gjennomført og fullført i sin helhet før oppstart:

  • 471 NRH Modul 1 Fellestrening
  • 472 NRH Modul 2 Fellestrening
  • 473 NRH Modul 3 Redningshund
  • 474 NRH Modul 4 Redningshund

Innhold

E- 1 Forberedelser og taktikk
E2- Rundering
E-3 Ivaretakelse av pasient
E-4 Teigsøk/områdesøk
E-5 Generalisering av melding
E-6 Patruljegang
E-7 Flankesøk
E-8 Spor oppsøk
E-9 Spor
E-10 Urbansøk
E-11 Første hundefører
E-12 Førsteinnsats

Kurset gjennomføres som en samling over 6 dager, der ekvipasjene testes i sammensatte oppdrag og oppgaver fra 475 Modul 3 Redningshund. I tillegg kan ekvipasjen måtte fremvise enkeltmomenter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nasjonal veileder for redningstjenesten, søk av savnet person på land
Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder med tilhørende materiell. Tilgang krever medlemskap i NRH.

Organisering og arbeidsmåter

Ekvipasjene får sammensatte og praktiske oppdrag og oppgaver, basert på kompetansekravene beskrevet i Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person. Gjennomføringen følges opp og vurderes av godkjente instruktører.

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene på være godkjent av Norske Redningshunder, og utpekt av Fagteknisk Utvalg.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomført og godkjent kurs med studieplan 474 NRH Modul 4 Redningshund gir status som godkjent hundefører redningshund (ettersøkning) og godkjent senior hundefører redningshund (2.gang) i NRH.

Godkjenningen varer i 2 år og gjelder for ekvipasjen (hundefører og hund). Godkjenningen kan forlenges for nye to år av gangen ved å gjennomføre en re-godkjenningsprøve. Sammen prøve benyttes for senior hundeførere med ny hund.

Utfyllende opplysninger

Norske Redningshunder har utarbeidet et nytt godkjenningsprogram på bakgrunn av erfaringer og statistikk gjennom flere år. Utdanningen har økt fokus på praktisk arbeid og oppgaveløsning. Oppgavene har som hensikt å teste ekvipasjene i flere momenter, momenter som er vurdert å være naturlige sett opp mo det som forventes av en redningsekvipasje på aksjoner.


NRH Modul 4 Redningshund for Norske Redningshunder er godkjenning av ettersøkningsekvipasje. Oppgavene tar utgangspunkt i kompetansekrav beskrevet i Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person. En hundefører i NRH skal kunne bidra i alle faser og oppgaver i slike redningsaksjoner. En dedikert redningshund ressurs forventes å inneha kompetanse og kvalifikasjoner som gjør de i stand til å bidra i alle faser i redningsarbeidet. Spesielt for disse gruppene er at de må kunne vurdere sikkerhet ut over seg selv, og fungere som faglige rådgivere for innsatsleder (første hundefører og førsteinnsats).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.