473 NRH Modul 3 Redningshund

Godkjent for 6–90 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører skal lære å kunne bidra i alle faser av redningsarbeidet ved en redningsaksjon. Herunder kunne vurdere sikkerhet utover seg selv. Kurset tar utgangspunkt i kompetansekrav beskrevet i Nasjonal Veileder for redningstjenesten og søk etter savnet person (land).

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som har gjennomført og fått godkjent modul 1- 2 i gjeldende godkjenningsprogram for hundeførere i Norske Redningshunder.

Innhold

Emner

 • E-1 Forberedelser og taktikk
 • E-2 Rundering
 • E-3 Ivaretakelse av pasient
 • E-4 Teigsøk/områdesøk
 • E-5 Generalisering av melding
 • E-6 Patruljegang
 • E-7 Flankesøk
 • E-8 Spor oppsøk
 • E-9 Spor
 • E-10 Urbansøk
 • E-11 Første hundefører
 • E-12 Førsteinnsats

E-1 Forberedelser og taktikk

Hundefører skal:

 • Lære å legge en plan der alle viktige momenter blir tatt med i planleggingen før man starter søket. Herunder mentale og taktiske forberedelser samt risikovurderinger.
 • Kunne legge frem en plan som omfatter det arbeidet som skal gjennomføres under et søk. Planen skal omfatte momentene fra oppdrag blir gitt til etterarbeid etter ferdig søk.
 • Beherske søksmetodikk og savnet profiler, og bruke dette på en relevant måte i planleggingen.
 • Gjøre taktiske vurderinger og prioriteringer; hvilken søksform og hvor vi søker vi først.
 • Kunne endre taktikk/plan under søket basert på ny informasjon.
 • Gjøre risikovurdering, identifisere risiko, vurdere sannsynlighet og konsekvenser om noe går galt.
 • Gjøre sikkerhetsvurderinger for seg selv, annet mannskap og hund og hvilke tiltak kan jeg gjøre for å redusere risiko.
 • Forberede seg mentalt til oppdraget.
 • Legge en plan for opptreden ved funn.
 • Kunne benytte samband og elektronisk navigasjon.
 • Vite hvilket utstyr/bekledning som er nødvendig under gjennomføring av søket.
 • Kjenne ekvipasjens styrker og begrensninger i forhold til oppdraget.
 • Ha nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter mtp orientering, samband eller nødvendig utstyr som må medbringes
 • Holde seg oppdatert på alle gjeldende tiltakskort, instrukser og Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land.

E-2 Rundering

Hundefører skal:

 • Fremvise godt samarbeid mellom hund og hundefører.
 • Kunne styre hunden ved å sende den ut på søk, enkelt slag under alle forhold, herunder eksempelvis opp høydedrag, ned dalføre, gjennom tette kratt og der hunden går ut på dybden +/- 50 m.
 • Disponere hunden taktisk slik at søksområdet dekkes ut ifra rådende forhold.
 • Videre skal hundens søkslyst videreutvikles, og melding på figuranter.

Hunden skal kunne:

 • Melde på en eller flere figuranter i følgende variasjoner; åpen figurant, stående, gående, sittende, liggende, skjult eller høyde ca. 2m.
 • Søke med stor søkslyst.

E-3 Ivaretakelse av pasient/praktisk førstehjelp

Hundefører skal:

 • Ha kunnskap om egensikkerhet, risikovurdering og varsling.
 • Kunne iverksette tiltak for pasienter som er livløse og utføre HLR etter gjeldende retningslinjer.
 • Kunne gjennomføre pasientundersøkelse på våken og bevistløs pasient. Og utføre førstehjelp på kvalifisert nivå, som innebærer en enkel primær undersøkelse av pasi-enten med fokus på primær ABCDE håndtering. Med dette menes: A= Sørge for frie luftveier (kjevetak, fremmedlegeme). B=Undersøke om pasienten puster normalt. Dersom pasienten ikke puster normalt, skal hjertelunge-redning iverksettes. C= Sirkulasjonssjekk, stoppe pågående alvorlige blødninger. D= Bevissthetsnivå. Dersom pasienten ikke er ved full bevissthet så skal pasienten legges i sideleie. E= Exposure: Forebygge eller unngå ytterligere varmetap. 
 • Ha kunnskap om mental førstehjelp.
 • Kunne videreformidle informasjon som er avgjørende for at KO skal kunne iverksette tiltak, herunder: Tilstandsbeskrivelse, kartreferanse og eventuelt ytterligere behov hos pasienten

E-4 Teigsøk/områdesøk

Hundefører skal:

 • Medbringe det utstyr som anses som nødvendig for å gjennomføre oppgaven.
 • På egenhånd finne den innlagte teig på elektronisk navigasjon. Dersom papirkart brukes, skal koordinater for teigen kunne overføres til dette fra elektronisk navigasjon.
 • På bakgrunn av observasjoner på elektronisk navigasjon /kart gjøre en risikovurdering av veivalg til teig og av søket i teigen.
 • På bakgrunn av opplysninger om savnede (herunder savnet kategori) samt værforhold og terreng presentere en taktisk plan for søket.
 • Kunne loggføre gjennomført søk, og presenterer dette etter endt oppgave. Avvik fra opprinnelig plan forklares.
 • Mestre orientering, sambandsprosedyrer og innmelding ved funn.
 • Kunne markere alle funn på elektronisk navigasjon, og koordinater skal meldes inn på samband underveis.
 • Opplysninger som er avgjørende for at KO skal kunne iverksette tiltak må framkomme, herunder hva som er funnet: Tilstandsbeskrivelse, kartreferanser og eventuelt behov for ytterligere assistanse

Hunden skal:

 • Kunne søke selvstendig og effektivt i teigen.
 • Finne og melde på figuranter og gjenstander som er utplassert i terrenget.
 • Selvstendig melde på utplasserte figuranter antall 1-3, og gjenstander 1-3 stk av størrelse jakke, sekk eller tilsvarende i henhold til beskrivelse i modul 2, vedlegg 1: godkjente meldingsformer.

E-5 Generalisering av melding

Hunden skal:

 • Selvstendig melde på gjenstander med variert plassering (størrelse jakke, sekk eller tilsvarende).
 • Selvstendig melde på figuranter med varierende oppførsel, herunder passive, i bevegelse, unnvikende o.l.
 • Selvstendig melde på figurant i høyden (maksimalt ca. 2 m).
 • Selvstendig melde på gående figurant med variert gangart og retning (utgangsposisjon er ikke synlig for ekvipasjen.
 • Selvstendig melde på skjult, men tilgjengelig figurant.
 • Selvstendig finne, melde og påvise utplasserte figuranter og gjenstander.
 • Selvstendig og tydelig vise, helst markere / melde på figurant, når avstand mellom hund og fører er mindre enn 5 meter.
 • Melde på figurant når avstand mellom hund og hundefører er mer enn 5 meter selv om hunden søker i line. Godkjente meldingsformer er beskrevet i modul 2, vedlegg 1: Godkjente meldingsformer.

E-6 Patruljegang

Hundefører skal:

 • Patruljegang skal fortrinnsvis avsøkes i line.
 • Ha kontroll på hunden under søket og kunne lese/tolke dens signaler. Arbeidsavstand med løs hund bør derfor være iht gitt oppgave, ca. 3 meter ut på hver side.
 • Ha kontroll på hunden, eksempelvis innenfor synsvidde, for å få med seg eventuelle signaler hunden gir.
 • Disponere hunden slik at ytterligere søk er mulig umiddelbart etter endt oppgave.

Hunden skal:

 • Markere/tydelig vise når den har overvær.
 • Markere/tydelig vise når den hører lyd fra figurant.
 • Markere/tydelig vise spor ut fra ledelinje.
 • Dekke terreng i nær tilknytning til ledelinje.
 • Finne alle figuranter og melde iht. beskrivelse i modul 2, vedlegg 1: Godkjente meldingsformer

E-7 Flankesøk

Ekvipasjen skal kunne gjennomføre et effektivt søk med fokus på å finne raskt ved å søke relevante lederlinjer med tilhørende flanke(r) 50 m ut fra lederlinjen. Dette er en søksform som kan gå over lang tid, og viktigheten for ekvipasjen er å disponere hunden under søket.

Hundefører skal:

 • Kunne motta informasjon om søksoppdraget og legge opp en taktisk plan ut ifra gitte forutsetninger.
 • Kunne orientere ved hjelp av kart/elektronisk navigasjon.
 • Kunne lese hundens arbeid og gi den mulighet til å søke så effektivt som mulig.
 • Disponere hunden slik at ytterligere søk er mulig umiddelbart etter endt oppgave.

Hunden skal:

 • Kunne søke selvstendig, effektivt og melde ved funn.
 • Melde på åpen figurant, stående, gående, sittende, liggende, skjult eller høyde ca. 2m.
 • Melde på håndterte gjenstander (størrelse jakke, sekk eller tilsvarende).
 • Fortrinnsvis ta opp og følge spor som forlater ledelinje.
 • Dekke terrenget ved å utnytte vind- og terrengforhold.

E-8 Sporoppsøk

Ekvipasjene skal ha oppgaver for effektive spor oppsøk under varierende forhold, herunder oppsøk fra objekt (jakke, sekk, bygning, bil o.l.), oppsøk i utpekt område (langs en linje eller i et felt) og oppsøk langs vei/ledelinje.

Hundefører skal:

 • Kunne motta informasjon om søksoppdraget og legge opp en taktisk plan.
 • Kunne orientere ved hjelp av kart/elektronisk navigasjon og gjennomføre oppsøk fra kartreferanse.
 • Lese hundens arbeid og gi den mulighet til å søke så effektivt som mulig.

Hunden skal:

 • Søke etter spor og ta opp sporet når den finner dette, herunder kunne retnings bestemme sporet.
 • Søket etter spor over lang tid/lange spor oppsøk.
 • Søke etter spor med utgangpunkt i gjenstand.
 • Søke etter spor med utgangpunkt i bil, hytte eller annet objekt
 • Søke etter spor med utgangpunkt på variert type underlag og alder på sporet, ref. beskrivelser i oppgave E-9 Spor.

E-9 Spor

Hundefører skal:

 • Kunne motta informasjon om søksoppdraget og legge opp en taktisk plan.
 • Lese hundens arbeid og gi den mulighet til å søke så effektivt som mulig.
 • Kunne hjelpe hunden ved vanskeligheter f.eks. ved sportap gjennom riktige taktiske valg.
 • Kunne gjennomføre sporoppgaver under varierende forhold, herunder oppsøk fra ulike objekter som jakke, sekk, bygning, bil o.l. Oppsøk i utpekte områder, langs en linje eller i et felt og oppsøk langs vei/lederlinjer, og ut fra ekvipasjens forutsetninger, vær, vind og føre.

Hunden skal:

 • Feste seg på sporet, følge dette og tåle forstyrrelser/vanskeligheter under.
 • Gå spor av variabel lengde (inntil ca 3 km).
 • Gå spor med ulik liggetid, både ferske spor og opptil 24 timer gamle spor.
 • Gå spor med forstyrrelser, eksempelvis spor krysset/overtråkket av andre.
 • Gå spor på forskjellig underlag, herunder takle underlagsskifte.
 • Markere eller apportere gjenstander i sporet.

E-10 Urbansøk

Hundefører skal:

 • Identifiserer evt. risiko, vurdere mulige tiltak og legge frem en taktisk plan ut fra gitte forutsetninger.
 • Orientere seg med bruk av elektronisk navigasjon og evt. annen tilgjengelig informasjon.
 • Effektivt kunne styre hunden under gjennomføringen, herunder utnytte hunden på best mulig måte gjennom å veksle mellom løs hund og hund i line ut fra forholdene.

Hunden skal:

 • Søke i ulike urbane miljøer, både løs og i line.
 • Melde i miljøer både løs og i line.
 • Selvstendig og tydelig markere, helst melde, også når ført i line.
 • Det forventes melding når avstand mellom hund og hundefører er over 5 meter selv om hunden føres i line.
 • Finne og melde på utilgjengelig figuranter, og melde iht. beskrivelse i modul 2, vedlegg 1: Godkjente meldingsformer.

E-11 Første hundefører

Hundefører skal:

 • Ha god kunnskap om gjeldene tiltakskort.
 • Ha god kunnskap om savnet profiler og statistikk.
 • Ha god kunnskap om søksmetoder.
 • Kunne tegne skisse / kart for å planlegge søksoppdrag for seg selv og andre hundeføre
 • Kunne foreta risikovurdering av oppdrag.
 • Ha kjennskap til andre ressurser.
 • Kunne føre logg over egne mannskaper.
 • Ha kjennskap til tilbakemeldingsrutiner til BA.
 • Ha kjennskap til, samt å kunne ta ut IPP.

E-12 Førsteinnsats

Hundefører skal:

 • Kjenne til tiltakstakskort for første hundefører.
 • Gjøre en rask vurdering av oppdrag og kunne iverksette søk.
 • Kjenne til statistikker og hva som gjør raske funn.
 • Vurdere egensikkerhet.

Ukjent oppgave (Tentamen)

Til slutt, når alle andre oppgaver/læringsmål er godkjent. Sammensatt og - for deltaker – ukjent oppgave, laget med utgangspunkt øvrige oppgaver/læringsmål i denne modulen. Tentamen gjennomføres av en instruktør ettersøkning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nasjonal veileder for redningstjenesten, søk av savnet person på land
Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder med tilhørende materiell. Tilgang krever medlemskap i NRH.

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktisk trening med instruktør/veileder. 

Studieplanen består av en samling oppgaver/læringsmål som skal gjennomføres og godkjennes (attesteres) av en instruktør eller en senior hundefører ettersøkning utpekt av DI.

Attestering av oppgavene/læringsmålene (rundering og meldingsjekk) skal gjøres av en instruktør.

Følgende oppgaver er en gjennomføring av sammensatte oppgaver. I disse oppgavene må ikke alle læringsmål fremvises i samme øvelse, men alle læringsmål må være nådd før oppgaven kan attesteres.

 • E-3 Ivaretakelse av pasient/praktisk førstehjelp
 • E-5 Generalisering av melding (meldingsjekk)

Følgende oppgaver består av delmomenter, disse trenes på og settes til slutt sammen til en ferdig oppgave. For at oppgaven skal attesteres må alle delmomentene være nådd i samme gjennomføring:

 • E-1 Forberedelser og taktikk
 • E-2 Rundering
 • E-4 Teigsøk/områdesøk
 • E-6 Patruljegang
 • E-7 Flankesøk
 • E-8 Spor oppsøk
 • E-9 Spor
 • E-10 Urbansøk
 • E-11 Første hundefører
 • E-12 Førsteinnsats

Krav til lærer/instruktør

Instruktør, godkjent av Norske Redningshunder
Senior Hundefører ettersøkning, utpekt av DI (Distrikts Instruktør)

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen, men alle kursets oppgaver og læringsmål må være godkjent før deltager kan begynne på NRH Modul 4 Redningshund.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan deles opp i flere kurs, og gjennomføres så mange ganger som den enkelte har behov for.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.