470 Valgkomitéarbeid

Godkjent for 4–15 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal gjennom opplæringen få kunnskap om arbeidet i en valgkomité. Dette for å sikre at de som deltar i valgkomitéarbeid kjenner sine oppgaver.  At de vet hva de skal gjøre for å skaffe sin organisasjon tillitsvalgte som blir nyttige for organisasjonene, både ved at de arbeider aktivt, og ivaretar arbeidsoppgave på en god måte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av valgkomité og styremedlemmer i valgkomitéer, og andre som kan tenke seg å ta på seg et tillitsverv. 

Innhold

Innføring i valgkomitéarbeid i et lokallag i regionene/fylkene. 

Få kunnskap om hva som står i organisasjonens vedtekter om valgkomitéarbeid. 

Diskutere normalistruks for valgkomité. 

Drøfte hva som er valgkomitéens hovedoppgave. 

Planlegge valgkomitéarbeid, leder, sekretær, referater fra møte, hvem gjør hva.

Vurdere det sittende styre, og samarbeid mellom valgkomité og styre.

Finne ut hvilke kandidater er viktig for at styre fortsatt kan gjøre sitt arbeid på god måte i organisasjonen. 

Problemstillinger fra heftet "valgkomitéarbeid" av Erik A Engebretsen (2008):  

Valgkomiteen som del av en organisasjon

1. Hva er hensikten med en valgkomité ?
2. Hvordan blir den konstituert og hvilket resultat skal den arbeide mot ?
3. Hvor hører valgkomiteen hjemme i din organisasjon ?
4. Hva sier organisasjonens vedtekter om valgkomiteen ?
5. Diskuter nødvendigheten av instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgaver

1. Hvordan kan den best utføre sine oppgaver ?
2. Hva går arbeidet ut på, og hvilke krav stilles til kandidatene i de forskjellige vervene ?
3. Er det forskjell på de krav som bør stilles til kandidatene i de ulike organisasjonene ?
4. Hvordan skaffer valgkomiteen den informasjon de trenger i arbeidet med å vurdere kandidatene ?

Valgkomiteens konklusjon og rolle på årsmøtet

1. Hvordan vurderer komiteen de ulike kandidatene, og hva må vektlegges for å finne riktig person til riktig verv ?
2. Hvilken rolle har valgkomiteen på årsmøtet ?
3. Hvordan forholder komiteen seg til valgdebatten og motforslag ?

 

 

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Valgkomitéarbeid av Erik A Engebretsen (eller annen litteratur som omhandler temaet). 

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Studiering som kan gjennomføres fysisk og/eller digitalt. 

Problemstillinger vil bli sendt ut til deltakerne foran hver samling. Krav til lærer/instruktør

Ha kunnskaper om valgkomité arbeid. Kan også være en del av studieringen. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen.

Utfyllende opplysninger

 

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.