467 Bolyst

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal bli mer oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes for jobb og fritidsaktiviteter i bygda, samt hvordan tilflyttere og hjemvendte kan bli en del av et levende bygdemiljø.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Innhold

Studieringen tar utgangspunkt i filmen Brødrene Johansen, https://www.facebook.com/profile.php?id=100089607543500

Etter å ha sett filmen, diskuterer gruppa følgende spørsmål:

 • Hvilke jobbmuligheter finnes i vår bygd?
 • Hva kan man gjøre på fritiden her?
 • Hva er egentlig bolyst, hva må til for at folk skal ønske å slå seg ned / bli boende i bygda?
 • Hva har skjedd med "nabokjerringa"?
 • Hvordan ser befolkningsstatistikken ut for vår bygd/kommune?
 • Hvordan kan vi ta imot nye sambygdinger på best mulig måte?
 • Hvilke framtidsønsker har vi for bygda vår, og hvordan kan vi (få hjelp til å) oppfylle dem?
 • Hva vil vi framheve i en tenkt reklamefilm for bygda vår?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Filmen "Brødrene Johansen"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089607543500

Organisering og arbeidsmåter

Filmframvisning

Gruppesamtale

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.