463 NF instruktørseminar

Godkjent for 20–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter seminaret skal deltakerne kunne drøfte hvordan instruktører kan settes i stand til å gi kursdeltakere en kompetent, sikker og inspirerende innføring i faget sitt. Deltakerne skal kunne reflektere over alle sider ved instruktørens ansvar og oppgaver, og ha et bevisst og ansvarlig forhold til veiledning og vurdering av instruktørkandidater.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nåværende eller tidligere godkjent NF-instruktør.

Innhold

Innholdet i seminaret skal bygge på deltakernes egenerfaring som instruktør og bestå av teori med didaktiske øvelser, vekslende mellom teori, praksis, refleksjoner og diskusjon.

 • Ledelse og veiledning
 • Pedagogikk; krav til læringsmiljø og progresjon, valg og bruk av arbeidsmetoder og læringssituasjoner
 • Kommunikasjon og formidling
 • Tilbakemelding og evalueringsmåter i positive og kritiske sammenhenger
 • Gruppeprosesser og læringsmiljø, personlige relasjoner i kurssammenheng
 • Sikkerhet under opplæring; risikovurdering og risikohåndtering
 • Kulturformidling, norsk friluftslivstradisjon
 • Organisering og ledelse av kurs, kursleders ansvar og plikter, informasjon
 • Kursopplegg, struktur og gjennomføring
 • Menneskelige feil og tiltak for å forebygge ulykker
 • Instruktørsamarbeid, evaluering
 • Nasjonal standard og andre standarder, forskjellige utdanningssystemer
 • Lovverk


Det bør ikke være nødvendig å gå inn i alle tema på lista. Deltakernes kompetanse må i stor grad bestemme hvilke temaer som kan tas summarisk og hvilke man må gå grundigere inn på. Kursledelse, pedagogikk og sikkerhet skal prioriteres.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det forutsettes kjennskap til aktuell litteratur fra andre kurs i utdanningsstigen. 

Organisering og arbeidsmåter

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og erfaringsdeling. Teori med didaktiske øvelser, vekslende mellom teori, praksis, refleksjoner og diskusjon vil være aktuelle arbeidsmåter.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder på instruktørseminaret skal være godkjent som instruktør 2 innen minst en disiplin, eller fjellkursleder. Medinstruktør skal minst være godkjent instruktør 1 innen minst en disiplin.

Avsluttende prøve/eksamen

Seminaret skal være et faglig forum der det ventes at alle deltakerne er aktive i diskusjoner og bidrar til innhold og gjennomføring. Deltakerne skal kunne få tilbakemeldinger til sin egen praksis og sine egne erfaringer gjennom diskusjoner med andre deltakere og seminarledere. Det gis ingen formell vurdering av deltakerne, men arrangøren skal utstede et bevis på deltakelse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.