455 Videregående kurs i birøkt 1

Godkjent for 14–28 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 30 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er at man som birøkter skal føle seg mer sikker på de ulike momentene som utgjør kunsten å drive med birøkt. Det tar gjerne flere år før en føler seg sikker som birøkter og dette kurset vil kunne bidra til at en skal bli mer trygg i sin rolle som birøkter. Man skal kunne få gode råd under en hel sesong av en birøkter med lengre erfaring.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltagerne kan det grunnleggende i birøkt, men ønsker å lære mer. 
Målbruppen er birøktere som har hatt bier minst en sesong, men kurset passer og for birøktere som har hatt bier flere sesonger.

Deltagere bør ha gjennomført nybegynnerkurs med praksis før en tar et videregående kurs.

Innhold

Følgende oppsett er et forslag og bør justeres etter lokale forhold og behov. Alle samlinger bør gjennomføres fysisk hvis mulig.

Samling 1 (mars)

 • Kunne vurdere behov og type vårforing.
 • Kunnskap om pakking av bier og isolering om våren.

Vårforing og ulike typer for - Dryppforing, pollenerstatning, apifonda. Når kan en bruke hvilken type for? Hvilken gevinst er det med vårforing og hvordan merker man det videre i sesongen? «Pakking» av biene, ulike dekkmaterialer og ekstra isolering. Behov for fukt og vann til yngelproduksjon. Styrkeberegning og sammenslåing av svake bifolk, styrkeregulering mellom kubene.

Samling 2 (april)

 • Vite hvordan gjennomføre tilpasset yngelrom og dobbelt yngelrom, halvkasser/helkasser, fordeler ulemper.
 • Kunnskaper for å kunne reise på pollinering med egne kuber.
 • Vite hvordan vurdere varroatrykk om våren.

Hvordan starte opp med tilpasset yngelrom, dobbelt yngelrom. Helkasser vs. halvkasser for yngelrom. Vandring for pollinering, regler og datoer – trakemiddprøve/pærebrannforskriften
Vurdering av nødforing og «matpakke» (masksukker). Vurdering av trekkforhold og klima i et område og hvordan dette innvirker på valg av driftsform. Hvordan vurdere varroasituasjonen tidlig om våren.

Samling 3 (mai)

 • Kunne vurdere når en setter på første skattekasse og setter inn dronerammer
 • Vite hvordan hindre svermerus i egen bigård
 • Kontroll på egne droner. Kunne utføre forberedelser for dronningproduksjon i egen bigård. Sette opp cellebygger og vurdere og håndtere egen genetikk ift friparing hjemme.

Vurdere utviding og kassepåsett. Innsetting av dronerammer. Svermehindring og hva som påvirker sverming, hvordan hindre svermerus. Tur til pollineringsbigård. Forberede dronningproduksjon og avleggere. Vurdere avlsmateriale, lage til cellebygger og parebifolk. Avlsteori og parebiologi.

Samling 4 (juni)

 • Kunnskap om å lage egne avlegger i egen bigård
 • Trene på omlarving i praksis for bruk i egen bigård
 • Ha kunnskap om hvordan oppnå god paring for dronninger
 • Vite hvordan håndtere svermerus i egen bigård
 • Kunnskap om ulike former for varroakontroll for juni

Dronningproduksjon, avleggerproduksjon – toppavleggere, hvordan få kontroll på genetikk i egen bigård så biene er rolige. Hva er en god dronning? Omlarving til egne bier fra gode dronninger hos Birøkterlaget. Metoder og teknikker for skaksverm, yngelavlegger, oppdeling av bifolk. Friparing versus renparing, fordeler og ulemper. Hvordan få en godt paret dronning.
Håndtere svermerus og vise svermehindringsteknikker. Varroakontroll, melismetode, telle antall på diagnosebrett, yngelfjerning

Samling 5 (august)

 • Vurdering og gjennomføring av maursyrebehandling
 • Kunne utføre dronningskifte i egen bigård
 • Utføre høsting av sommerhonning
 • Sikre en god overvintring for bifolkene

Forskjellen på sommerbier og vinterbier. Fysiologisk alder på bier. Fôrsammensetning og fôrtilgang på sensommeren når vinterbiene dannes. Bistyrke inn mot vinteren. Hausting av sommerhonning. Plukkhausting. Vurdering av maursyrebehandling etter sommertrekk – visning av metode. Bienes helse og immunforsvar. Dronningskifte, innføring av ny dronning – metoder og teknikker.

Samling 6 (september)

 • Hvordan du kan høste/slynge sortshonning.
 • Hvordan unngå gjæret honning i kubene.
 • Ulike metoder for høsting av honning.
 • Sikker innvintring og kontroll på dronning.

Buring av dronnin og yngelfjerning. Oksaldrypping ved innvintring. Sortshonning – hvordan oppnå høsting/ slynging av sortshonning. Effektiv høsting av honning. (Bitømmere, kosting blåsing). Hausting av yngelrom- utskifting av mørke yngeltavler.

Samling 7 (november)

 • Hvordan tar du vare på mest mulig av voks for tilbakelevering.
 • Praktisk økt for vokssmeltedag og rammevask.

Vise ulike måter å smelte voks, utstyr og praktisk gjennomføring. Demonstrere gjennomføring av rammevask.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Anbefalt kurslitteratur:

 • Ingarsis birøkt av Roar Ree Kirkevoll
 • Lærebok i dronningavl av Ansgar Kristian Stigen
 • Forskrift om pærebrann
 • https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-08-51
 • Forskrift om birøkt - trakemidd
 • https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-04-06-416
 • Temahefte om varroa og varroabekjempelse av Norges Birøkterlag
 • https://norbi.no/medlemssider/varroamidd/
 • Birøktteknikker 1 og 2 av Roar Ree Kirkevoll

Organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres i hovedsak i bigård bortsett fra siste treff som vil foregå hjemme hos birøkter for vokssmelting. Alternativt kan en låne vokssmelter dersom dette finnes til utlån. Man kan om nødvendig velge å gjennomføre inntil 30% av kurset med digitale treff, kombinert med kortere samlinger i bigården, men verdien av å se og utføre momentene i praksis er av stor verdi for å oppnå læringsmålene.

Hvert treff vil ledes av en instruktør som har satt seg godt inn i studieplanen og litteraturen.

Koordinator vil sende ut informasjon om kursplan og kurslitteratur i forkant av oppstart. Oppfordre til å lese oppgitt litteratur før hver samling for best mulig utbytte av kurset. Dersom det er dårlig vær kan man holde kursdagen innendørs som en løsning, alternativt flytte på dagen.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør på kurset bør ha god og bred erfaring med birøkt. Han eller hun skal ha egen erfaring i de tema som står oppført i studieplanen. Det er også en stor fordel om han/hun har erfaring fra å holde kurs i birøkt tidligere.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil ikke være noen eksamen, men man kan gjerne arrangere en quiz etter hvert treff for de tema som er gjennomgått. Alle med minst 75% oppmøte skal ha kursbevis. 

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er utarbeidet av birøktere på Vestlandet. For kurs andre steder i landet kan det være behov for lokal tilpasning. Kurset kan gjennomføres delvis digitalt (inntil 30%) dersom lokale forhold krever det, men det anbefales gjennomført fysisk i sin helhet om mulig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.