447 Agility for viderekomne - semesterkurs

Godkjent for 20–40 timer  |  4–15 deltakere  | 

Læringsmål

Lære hundeførere å trene agility på videregående nivå, samt lære deltakerne bruk av innlæringsprinsipper for hund, spesielt knyttet til agility.

Førere skal etter kurset ha kunnskaper i hundetrening på viderekomment nivå, herunder kontakt-trening, koordinert bruk av både stemme, kroppsspråk og bevegelse, innæring av selvstendige hinderteknikker, føringstekniske ferdigheter opp til hinderkombinasjone tilsvarende ordinære konkurransbanser, effektiv bruk av ros for å øke hundens motvasjon. Det blir lagt stor vekt på utvikling av kunnskap for videreutvikling av hundens selvstendighet i middels vanskelige hinderkombinasjoner og selvstendighet ved utførelse av de enkelt hindrene.

Førerne skal ha lært hunden utførelse av alle agilityhindere med god selvstendighet samt forskjellige føringhsteknikker, som blindbytte, frontbytte, fremadsending til hinder på god avstand, layering, flikk og andre relevante ferdigheter. Fører skal praktisere og utføre valgt passeringsteknikk for hvert av felthindrene (med/uten stopp - bruk av target/løpende felt, andre innlærings- og utviklingsteknikker), samt ha god selvstendighet i slalåhinderet.

Førerne skal etter kurset ha god kunnskap om alle agilityhindre; hvordan de skal gå frem for å få stabilisere og videreutvikle passering av hinder i kombinasjon med andre hindere i kombinasjoner på inntil 20-25 hindere. Det legges vekt på at fører skal utvikle hundens fart og avstandskommandoer. I alle momenter prioriteres god forståense av hundevelferd og vektlegging av hundens sikkehet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som har gjennomgått nybegynneropplæring i agility, og har trent opp hund til ferdigheter tilsvarende stabilt konkurransenivå.

Dette innebærer at hundene har god kunnskap om alle hindre og at fører har god kunnskap om agility, agilitytrening og generelle og agilityspesifikke prinsipper ved trening av hund. Kurset bygger på "Nybegynnerkurs i agility - semesterkurs" og forutsetter at deltakende førere og hunder har dette kurset eller tilsvarende kunnskaper.

Innhold

Lærer/instruktør utformer hinderkombinasjoner som over tid utvikler førers og hundens ferdigheter, selvstendighet og fart, og gjennom instruksjonen utvikles delmomenter og helhet kontinuerlig gjennom semesteret.

Normalt deles deltakergruppen inn i mindre undergrupper med 3-5 deltakere. Det settes opp 2-3 forskjellige hinderkombinasjoner for innlæring og videreutvikling av forskjellige delmomenter. Avhengig av førers og hundens utvikling både agilityfaglig og innlæringsfaglig, får deltakerne rullerende master-class-undervisning i korte intensiv økter a 3-5 minutter. De enkelte deltakergrupper gjennomfører 2, evt 3 kombinasjoner pr undervisningskveld.

Viktige del-momenter som førerne og hundene skal arbeide med er bl.a.

 • Generell god motivasjon og ros/belønning av hund - timing for belønning
 • Videreuvikling av prinsippene for agilityinnlæring, agilityutvikling og agilitytrening i grupper og egentrening, herunder innlæring av kontroll på hund sammen med andre hunder av forskjellige raser
 • Forbedret kommunikasjon mellom fører og hund: Systamatisk bruk av kropp (arm/ben/hode/overkropp/underkropp), korrekt kommandering (bruk av stemme, kommandoord, stemmeleie, timing). Økt motivasjon og hastighet i forhold til nybegynnernivået.
 • Forbedret timing og koordinering av både stemme og kroppsspråk (posisjon + retning) i høyere tempo
 • Føringsforståelse i mer avanserte hinderkombinasjoner og opp til kombinasjone med 25 hinder
 • Slalåm: Økt selvstendighet i gjennomføring, ved inngang og avslutning. God presisjon og høyt tempo. Forskjellige bevegelsesmønstre slik at optimal fart kan oppnås,veksling bak hinderet, evt også foran hinderet - fremsending for å få korrekt inngang på avstand.
 • Hjul: Økende avstand og selvstendighet, og sending uavhengig av førers plassering og bevegelse
 • Mur: Økende avstandog selvstendighet, og sending uavhengig av førers plassering og bevegelse
 • Lengde: Økende avstandog selvstendighet, og sending uavhengig av førers plassering og bevegelse
 • Rør: Fremadsendig inn i rør, bruk av "feil inngang", opphenting av rør, større selvstendighet gjennom rette, svakt bueder og sterkt buede rør
 • Stige: Viderutvikling og befesting av valgt innlærings- og passeringsmetode. Målet er at fører ved kursets slutt skal ha stabil hinderpassering i godt tempo (god galopp) med stabil feltpassering og med fører på 1-2 m avstand.  Selvstendi utførelse av felt.
 • Vippe: Samme som stige. Hunden skal bli til fører løser ut hunden. Viktig å ha god fokus på bruk av belønning og timing.
 • Møne: Viderutvikling og befesting av valgt innlærings- og passeringsmetode. Målet er at fører ved kursets slutt skal ha stabil hinderpassering i godt tempo (god galopp) med stabil feltpassering og med fører på 1-2 m avstand. Selvstendi utførelse av felt.

All utvikling og innlæring på dette nivået skjer med stor intensitet og med fokus på rask, presis og selvstendig utførelse.

Gjennom kontinuerlig utvikling i de momenter som instruktøren vektlegger den enkelte kurskveld utvikles førerens kunnskap, bevissthet, fysiske utvikling og forståelse av agility som fysisk og psykisk treningsaktivitet og konkurranseaktivitet. Det vektlegges å videreutvikle deltakernes selvstendige forståelse av korrekt egentrening med fokus også på hundens sikkehet. Det er ønskelig at deltakerne i tillegg til kurskveldene gjennomfører egentrening både på hinderutvikling og kombinasjonstrening. Det er også viktg at deltakene sørger for at hunden er i god fysisk form.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Til kurset trengs en komplett agilitybane med standardisert antall hinder av de forskjellige hindertyper. Det er viktig at hindrene er stabile, sikkre og trygge for hunden. Hindrene må kunne reguleres i tilstrekkelig høyde, avhengig av hundenes størrelse.

Det er en fordel dersom hjelpemidler så som targetmatte og øvrige hjelpemidler er tilgjengelig, men dette er også noe den enkelte deltaker kan anskaffe seg selv om de ønsker å benytte seg av dette.

Siden kurset gjennomføres med lærer/instruktør er det ikke nødvendig med øvrige læringsressurser. Lærer/instruktør gir råd og veiledning til deltakerene om relevante nettsteder etc med treningstips og alternative innlæringsmetoder.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset organiseres med 2 t opplæring pr kveld - antall kvelder varierer avhengig av semesterets lengde. De forskjellige kurselementer introduseres i starten av semesteret, og gjentas og videreutvikles utover i semesteret. Vårsemesteret består normalt av noen flere samlinger, noe som inebærer flere gjentakelser og sterkere faglig utvikling. Dette gir grundigere innføring i hvert enkelt delmoment og bedre fundment for videre utvikling på egen hånd, evt viderere oppfølging på spesialkurs i del-emner.

Arbeidsmåter: Opplæring med lærer. Det settes opp hinderkombinasjoner som deltakerne selv prøver ut (instruktør tilgjengelig ved behov). Deretter gjennomfører deltakene kombinasjonene. Lærer (evt hjelpelærer) evaluerer og instruerer deltaker med tanke på de mometene som hinderkombinasjonen er satt for å utvikle. De andre i gruppa ser på (og gjennomgår samme kombinasjon senere). Rullerende undervisning. Av praktiske grunner og for å prakisere flere del-momenter kan deltakene deles i flere undergruppe -  da kan det settes opp tilleggskombinasjon(er) der deltakerne jobbe mer selvstendig samtidig som lærer undervise en annen gruppe.

Kort oppsummering av ved avsluting av hver kombinasjon, evt. med forslag til tilhørende hjemmeoppgaver til neste kurskveld.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og erfaren agilityutøver.

Om mulig gjennomført NKK instruktørkurs 1 og evt også Instruktørkurs 2 agility.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen formell avsluttende eksamen/prøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.