446 Blomstereng

Godkjent for 4–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å opparbeide og vedlikehalde en blomstereng med artsmangfald. Bidra til at planter og insekt får stader å leva slik at dei kan overleva.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Det blir stadig færre naturlege blomsterenger fordi intensivt landbruk og utbygging truar dei areala som fantes før. Mange hagefolk vil gjerne ha ein del av hagen som gammaldags blomstereng. Dette krev kunnskap om korleis ein lagar og vedlikehald ei eng.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ellen J. Svalheim: Frøboka Fagbokforlaget

Jan Rabben/ Kari Lønning Aarø: Ville blomar i Sunnhordland, Harpiks forlag

Jon Feilberg: Ville blomsetr i Norge, Ascheoug forlag

NIBIO Blomsereng og regionale frøblandinger

Botanisk Forening Blomstereng

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Besøk på blomstereng tidleg vår og midtsommar. Undervisning og samtale om eng som naturtype, planteval ut frå lokale forutsetningar, jordsmonn, såing, planting av pluggplanter, slått.

Krav til lærer/instruktør

Praktisk erfaring i opparbeiding og vedlikehald av blomstereng. Kunnskap om ville planter og kva krav dei stiller til vokseplass.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.