445 Fagkurs: Lær trær (Dendrologi)

Godkjent for 4–6 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter kurset kunne benytte flervalgs bestemmelsesnøkler. Deltakerne skal kunne litt om de forskjellige treslagenes egenskaper som materiale til husgeråd og redskaper (etnologi) og brennverdi.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er beregnet på alle som har interesse for å lære om natur og bruk av naturmateriale

Innhold

Kurset består av to deler og gjennomføres utendørs.

Del 1 går på ettervinteren og konsentrerer seg om igjenkjenning av treslagene ut fra bark, knopper og vekstform. Bestemmelsesnøkkel basert på knoppene og deres plassering blir gjennomgått og utlevert deltakerne

Del 2 går om sommeren og nå ser vi på blader og vekstform. Bestemmelsesnøkkel basert på bladform blir gjennomgått og utlevert deltakerne.

Både sommer og vinter blir det gjennomgått og forelest om bruk og egenskaper til de forskjellige treslagene som blir gjennomgått.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bestemmelsesnøkler for vinter- og sommerkurset må produseres, gjerne ut fra de lokale forhold, men bør innholde mulighet for gjennomgang av minimum 15 arter. Nøklene må suppleres av foto/tegninger av knopper (plassering på kvisten og utseende) og blader.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset foregår ute,  og baserer seg i utgangspunktet på de stedlige treslagene. Om nødvendig kan materiale suppleres med innsamlinger annetsteds fra.

Deltakerne får utlevert materiale og skal etter hvert prøve seg på å bestemme selv. Besvarelsen gjennomgås av kursholder underveis. Kursholder supplerer artsbestemmelsen med informasjon om treslagenes egenskaper og bruk.

Det er en fordel om kursholder har assistent om deltakerantellet er stort.

Krav til lærer/instruktør

Kurset baserer seg på at kursholder innehar nødvendig kunnskap om temaet. Denne kunnskapen kan oppnås gjennom florabruk og friluftsliv, samt å lese seg opp på etnologisk litteratur, f.eks. Planter og tradisjon av Ove Arbo Høeg.

Avsluttende prøve/eksamen

Det legges ikke opp til noen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.