438 Agility - Semesterkurs for begynnere

Godkjent for 8–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære hundeførere å trene agility på nybegynnernivå, samt grunnleggende generelle innlæringsprinsipper for hund.

Førere skal etter kurset ha kunnskaper i hundetrening, herunder kontakt-trening, hindertrening, grunnleggende føringstekniske ferdigheter, bruk av ros/ris, timing under innlæring av nye momenter. Førerne skal ha lært hunden utførelse av alle agilityhindere samt grunnleggende føronghsteknikker, som blindbytte, frontbytte, og enkel fremadsending til hinder. Fører skal ha tilstrekkelig kunnskap til å velge ønsket passeringsteknikk for hvert av felthindrene (med/uten stopp - bruk av target/løpende felt, andre innlærings- og utviklingsteknikker).

Førerne skal etter kurset ha gjennomgått og forstått alle agilityhindre; hvordan de passeres, hvordan de skal gå frem for å få stabilisere og videreutvikle passering av hinder i kombinasjon med andre hindere, i hinerfkombinasjoner på inntil 10-15 hindere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som har gjennomgått begynnerkurs 1 i agility eller tilsvarende.

Dette innebærer at hundene har vært over alle hindre og at fører har fått en enkel innføring i agility, agilitytrening og grunnleggende prinsipper ved trening av hund. Kurset bygger på "Nybegynnerkurs i agility" og forutsetter at deltakende hunder og førere har dette kurset eller tilsvarende kunnskaper.

Innhold

Instruktør utformer hinderkombinasjoner som over tid utvikler førers og hundens ferdigheter og gjennom instruksjonen utvikles delmomenter og helhet kontinuerlig gjennom semesteret.

Normalt deles deltakergruppen inn i mindre undergrupper med 3-5 deltakere. Det settes opp 3-4 forskjellige hinderkombinasjoner for innlæring o gutvikling av forskjellige delmomenter. Avhengig av førers og hundens utvikling både agilityfaglig og generell innlæringsutvikling, får deltakerne rullerende master-class-undervisning i korte intensiv økter a 3-5 minutter. De enkelte deltakergrupper gjennomfører 3, evt 4 kombinasjoner pr undervisningskveld.

Viktige del-momenter som hundeførerne og hundene skal arbeide med er bl.a.

 • Generell motivasjon og ros/belønning av hund - timing for belønning
 • Innlæring og forståelse av de mest sentrale prinsippene for agilityinnlæring, agilityutvikling og agilitytrening i grupper og egentrening, herunder innlæring av kontroll på hund sammen med andre hunder av forskjellige raser
 • Forbedret kommunikasjon mellom fører og hund: Systamatisk bruk av kropp (arm/ben/hode/overkropp/underkropp), korrekt kommandering (bruk av stemme, kommandoord, stemmeleie, timing)
 • Forbedret timing og koordinering av både stemme og kroppsspråk (posisjon + retning)
 • Føringsforståelse i enkle og logiske kombinasjoner
 • Slalåm: Innlæring på begge sider, med økende avstand til hinderet, forskjellige bevegelsesmønstre slik at optimal fart kan oppnås,veksling bak hinderet, evt også foran hinderet - fremsending forå få korrekt inngang på avstand
 • Hjul: Innkalling og sending gjennom hjul, økende avstand, samt føring på begge sider
 • Mur: Innkalling og sending over mur, økende avstand, samt føring på begge sider
 • Lengde: Innkalling og sending over lengde, økende avstand, samt føring på begge sider
 • Rør: sending gjennom rør, bakbytte ved sending både venstre og høyre, føring gjennom rette, svakt bueder og sterkt buede rør
 • Stige: Valg av innlæringsmetode (gjennomgå forskjellige alternativer). Målet er at fører ved kursets slutt skal ha valgt den treningsmetode han/hun ønsker å benytte i videre trening. Korrekt innlæring og bruk av denen metoden.
 • Vippe: Samme som stige, men her foretrekkes standardmetoden, at hunden beveger seg raskt lengst mulig på vippen slik at den ikk eslår over mens hunden er "på midten". Hunden skal bli til fører løser ut hunden. Viktig å ha god fokus på bruk av belønning og timing.
 • Møne: Valg av innlæringsmetode (gjennomgå forskjellige alternativer). Målet er at fører ved kursets slutt skal ha valgt den treningsmetode han/hun ønsker å benytte i videre trening. Korrekt innlæring og bruk av denen metoden.

Gjennom kontinierlig utvikling i de momenter som instruktøren vektlegger den enkelte kurskveld utvikles førerens kunnskap, bevissthet, fysiske utvikling og forståelse av agilitty som hundeaktivitet, evt også som bengynnende konkurranseaktivitet. Det vektlegges å bygge deltakernes gode og selvstendige forståelse som grunnlag for egentrening. Det er ønskelig, men ikke nødvendig, at deltakerne i tillegg til kurskveldene gjennomfører egentrening på hinderutvikling og kombinasjonstrening. Uansett bør deltakerrne gjennomføre kontaktøvelser og fysisk trening av hunden i tillegg til kurskveldene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Til kurset trengs en komplett agilitybane med standardisert antall hinder av de forskjellige hindertyper. Det er viktig at hindrene er stabile og trygge - spesielt for nybegynnerhunder må hinderparken være sikker og godt vedlikeholdt. Hindrene må kunne reguleres i tilstrekkelig høyde, avhengig av hundenes størrelse.

Det er en fordel dersom hjelpemidler så som targetmatte, slalåmbøyler, evt alleslalåm og øvrige innlæringsgjenstander er tilgjengelig, men dette erogså noe den enkelte deltyaker kan anskaffe seg selv om de ønsker å benytte seg av dette.

Siden treningen gjennomføres praktisk av instruktør er det ikke nødvendig med øvrige læringsressurser. Instruktør kan gi råd og veiledning til deltakerene om relevante nettsteder etc med treningstips og alternative innlæringsmetider.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset organiseres med 2 t opplæring pr kveld - antall kvelder varierer avhengig av semesterets lengde. De forskjellige kurselementer introduseres i starten av semesteret, og gjentas og videreutvikles utover i semesteret. Vårsemesteret består normalty av flere samlinger, noe som inebærer flere gjentakelser og sterkere faglig utvikling.Dette gir grundigere innføring i hvert enkelt delmoment og bedre fundment for videre innlæring på egen hånd, evt viderere oppfølging p¨å mer videregående kurs.

Arbeidsmåter: Opplæring med lærer. Lærer går gjennom leksjonen teoretisk. Deretter deles deltakerne inn i mindre grupper (3-5 deltakere) som så gjennomgår de øvelser og den innlæring som lærer har anvist for den enkelte kurskveld. Dette skjer under veiledning av lærer eller hjelpelærer. Løpende korreksjoner av fører mens den andre i gruppa ser på (og gjennomgår samme kombinasjon senere). Rullerende undervisning.

Kort oppsummering av leksjonen til slutt hver kveld, evt. med tilhørende hjemmeoppgaver til neste kurskveld.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og erfaren agilityutøver.

Om mulig gjennomført NKK instruktørkurs 1 og evt også Instruktørkurs 2 agility.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen formell avsluttende eksamen/prøve. Det gjennomføres normalt bronsemerkeprøve ved sluitten av semesteret der deltakerne kan vise hva de har lært i en sammensatt hinderkombinasjon med 12-15 hindere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.