436 Registrering av eventyrskog/friluftslivsområde

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Forstå registreringsmetodikk for registrering av eventyrskog utarbeidet av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Kunne vurdere om et område tilfredsstiller kravene i markaloven om mulig vern for friluftsliv. Kunne gjennomføre praktisk registreringsarbeid i et aktuelt område. Kunne sammenstille observasjoner for en samlet vurdering av et område.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tur og naturinteresserte - ingen fagkunnskap er nødvendig

Må kunne gjennomføre registrering i felt

Innhold

Kurs i metodikken og registreringsarbeidet (nettmøte 2,5-4 timer)

Innledning om området og omgivelser
Elementer i eventyskog, metodikk, hvordan verdsette og notere funn (skjema/kart)
Momenter som kan inngå i registreringen:

- Naturforhold: skogtyper – vann – myr – karakterarter – arter/forekomster som krever spesielle hensyn

- Eventyrskog: friluftslivsmuligheter – opplevelsesverdi – variasjon – romfølelse – utsikt – historisk aktivitet

- Friluftsliv: eksisterende stier – rasteplasser – bålplasser – spillplasser – fiske – jakt – bær/sopp

- Mulig utvikling av området og ev. skjøtsel

Feltarbeid: Minimum en dag, gjerne to dager/helg

- Gruppevis registrering i området. Utfylling av skjema for vurdering av eventyrskog. Notere friluftskvaliteter på kart.

- Etterarbeid: Inndeling i delområder basert på hva som blir funnet/registrert

- Ev. starte en prosess for frivillig vern

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://naturvernforbundet.no/noa/markas-eventyrskoger/category2197.html

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-05-35 - § 11.Særskilt vern av friluftslivsområder

Det må utarbeides kart over området med eksisterende informasjon om: Naturforhold, arter, skog, bruk til friluftsliv, eierforhold, tidligere bruk, kulturminner, flyfoto og topografi.

Organisering og arbeidsmåter

Nettkurs (registeringsmedtodikk)

En/to dager befaring/registrering

Felles oppsummering og etterarbeid

Krav til lærer/instruktør

Inngående kunnskaper om friluftsliv, naturforhold og forvaltning av skog

Avsluttende prøve/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.