430 Kasserer (Nei til EU)

Godkjent for 4–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal, etter endt kurs, ha god forståelse av hva vervet deres innebærer og hvordan de kan utføre det på best mulig måte. Kursdeltakerne skal bli tryggere i rollen sin som kasserer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i Nei til EU. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Organisasjonsoppbygging:
Denne delen tilpasses etter kunnskapsnivå hos deltakerne. Er det mange nye på kurset må man legge denne delen på et grunnleggende nivå. Disse punktene bør med på en slik gjennomgang:
Nybegynnerdel:
• Grunnleggende organisasjonsstruktur i Nei til EU
• Vedtekter
• Prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet og Norsk Landbrukssamvirke
• Hva Nei til EU har på dagsorden
• Studieforbundet natur og miljø
• Medlemsregisteret
Erfaren del:
• Idémyldring
• Evaluere organisasjonen
• Medlemsutvikling og verving
• Økonomi
• Handlingsplan
• Medlemsregisteret
Kasserer:
I løpet av kurset skal alle obligatoriske emner gjennomgås av kursholder. Kursholder kan så velge hvilke emner vedkommende vil holde kurs i, blant de valgfrie emnene. Disse er mer tenkt som ekstra påfyll for deltakerne.
Obligatoriske emner:
• Refusjonsordninger - reiseutjevning
• Regnskap
• Økonomihåndtering på arrangement
• Prosjektmidler
• Medlemsregisteret
• Momskompensasjon
• Budsjett
• Søknader
• Revisjon av regnskap
• Styrearbeid og økonomileder sin rolle i styret

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

• Presentasjoner
• Vedtekter, politisk plattform, og lignende relevante dokumenter: https://neitileu.no/omoss/politikk-planer-og-vedtekter
• PC

Organisering og arbeidsmåter

• Veiledning med instruktør/lærer
• Instruksjon med lærer
• Forelesning
• Gruppearbeid
• Diskusjon
• Praktisk trening/arbeid
• Studiesirkel (uten lærer)
• Samtidig elektronisk kommunikasjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.