415 Nybegynnerkurs i birøkt

Godkjent for 27–50 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne starte opp med birøkt på en forskriftsmessig og samfunnsmessig forsvarlig måte. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å begynne med birøkt. Ingen krav til forkunnskaper. 

Kurset gjennomføres i utgangspunktet på norsk, så det er en fordel å beherske språket. 

Innhold

Kurset tar for seg det grunnleggende nivået innen birøkt.

Kurset består av en teoridel, og en praktisk del. Det er utarbeidet ferdige presentasjoner som tar for seg følende tema:

1) Bienes biologi

2) Birøkterens utstyr

3) Året i bigården, del 1

4) Året i bigården, del 2

5) Biehelse

6) Bigården og trekkplantene

7) Praktisk arbeid i bigården

8) Avleggere og dronningavl

9) Honningbehandling

10) Økologisk birøkt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norges birøkterlag har utviklet læringsmateriell i form av presentasjoner og filmer som kan brukes på ulike måter avhengig av instruktørens preferanser.  Det er tilrettelagt for stor grad av fleksibilitet i gjennomføringen, ved bruk av både digitale plattformer med og uten lærer/ veileder, og fysiske samlinger med lærer/ veileder. Studieheftet «Ny som birøkter» er obligatorisk pensum på kurset.

Organisering og arbeidsmåter

De teoretiske presentasjonene forutsettes gjennomgått av den enkelte deltaker i forkant av samlingene, og skal utgjøre grunnlaget for diskusjoner og avklaring av problemstillinger.

Det anbefales å gjennomføre 4 samlinger à 3 timer, fordelt på leksjon 1 i første samling, leksjon 2, 3 og 4 på andre samling, leksjon 5, 6 og 7 på tredje, og resterende på siste samling. Dette kan avvikes ved behov.

Den praktiske delen består av samlinger der deltakeren, under veiledning, skal få erfaring med stell og håndtering av levende honningbier. Omfanget av praksisen bør være på minst 15 timer totalt, fordelt på flere samlinger med tidsaktuelle temaer gjennom sesongen.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/ instruktør må ha erfaring som birøkter, og ha tilgang til bigård(er) for å gjennomføre praktisk undervisning/ øvinger med elevene. 

Lærer/ instruktør BØR ha gjennomført kurslederkurs i regi av Norges Birøkterlag, eller ha annen pedagogisk utdanning/ erfaring. 

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen avsluttende prøve. Deltakere som har deltatt i minimum 80% av kurset tilkommer et diplom.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.