415 Nybegynnerkurs i birøkt

Godkjent for 27-50 timer  |  4-25 deltakere

Mål, læringsmål

Tilstrekkelig kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne starte opp med birøkt på en forskriftsmessig og samfunnsmessig forsvarlig måte.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som ønsker å begynne med birøkt. Ingen krav til forkunnskaper.

Kurset gjennomføres i utgangspunktet på norsk, så det er en fordel å beherske språket.

Kursinnhold

Kurset tar for seg det grunnleggende nivået innen birøkt.

Kurset består av to deler, hvorav del en består av 7 økter av ca 3 timer:

1) Bienes biologi

2) Birøkterens utstyr

3) Året i bigården, del 1

4) Året i bigården, del 2

5) Biehelse

6) Bigården og trekkplantene

7) Praktisk arbeid i bigården

Del to består av 2 økter av ca 3 timer:

8) Avleggere og dronningavl

9) Høsting/ honningbehandling og innvintring

De teoretiske presentasjonene forutsettes gjennomgått av den enkelte deltaker i forkant av samlingene, og skal utgjøre grunnlaget for diskusjoner og avklaring av problemstillinger. Videre skal disse følges opp med praktiske leksjoner der deltakeren, under veiledning, skal få erfaring med stell og håndtering av levende honningbier.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis, og teorileksjonene gjøres tilgjenglig som nettbasert selvstudium. Dette muliggjør at den enkelte deltaker selv gjennomfører disse som forberedelse til samlinger med lærer, der temaer og problemstillinger fra hver leksjon tas opp til felles diskusjon. Videre skal disse leksjonene følges opp med praktiske gjennomføringer, der man veileder deltakerne og sørger for at læringsmålene for den enkelte leksjon er oppnådd. Omfanget av den praktiske delen styres av antall deltakere, lokale forhold, og hvor mye tid som kreves for å nå læringsmålene.

Kurset kan gjennomføres på ulike måter, avhengig av lærerens og deltakernes standpunkt og kompetanse innen digitale kurs. Det er mulig å gjennomføre kurset som tradisjonell klasseromsundervisning med påfølgende praksis, eller det kan gjennomføres med nettbaserte samlinger der det legges vekt på å diskutere aktuelle tema fra gjeldende leksjon som det forutsettes deltakerne har satt seg inn i på forhånd. Alternativt kan det gjennomføres som en kombinasjon av de to prinsippielt forskjellige tilnærmingene.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lærer/ instruktør må ha erfaring som birøkter, og ha tilgang til bigård(er) for å gjennomføre praktisk undervisning/ øvinger med elevene.

Lærer/ instruktør BØR ha gjennomført kurslederkurs i regi av Norges Birøkterlag, eller ha annen pedagogisk utdanning/ erfaring.

Læringsressurser

Norges birøkterlag har utviklet læringsmateriell i form av presentasjoner og filmer som kan brukes på ulike måter avhengig av instruktørens preferanser. Det er tilrettelagt for stor grad av fleksibilitet i gjennomføringen, ved bruk av både digitale plattformer med og uten lærer/ veileder, og fysiske samlinger med lærer/ veileder.

Kvalifiserende/test/eksamen

Det er ingen avsluttende prøve. Deltakere som har deltatt i minimum 80% av kurset tilkommer et diplom.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.