4123 NBS Jordbruksforhandlinger

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder og småbrukere

Innhold

Samling 1 (Oppstart)

Digitalt oppstartmøte om jordbruksforhandlingene fra hovedkontoret i Akersgata, 2 timer med lærer

  • Velkommen til studieaktivitet v/leder og generalsekretær
  • Innlegg med prioriteringer i studieheftet
  • Organisasjonsjobbing, informasjon om studieopplegget
  • Regjeringens ambisjoner for norsk jordbruk

 Øvrige samlinger

Digitale eller fysiske møter i grupper (studieringer), totalt 2-14 timer uten lærer

Gjennomgang av studiehefte (kan lastes ned fra www.smabrukarlaget.no), diskusjon rundt spørsmål knyttet til de ulike produksjoner og rammevilkår:
1. Økt lønnsomhet og jamstilling av inntekter
2. Tilskudd og pris
3. Produksjonsregulering og fordeling
4. Økt bruk av norske ressurser
5. Kraftfôr og grovfôr
6. Frukt og grønt
7. Klima og miljø
8. Investeringsstøtte
9. Velferdsordninger
10. Hovedprioriteringer
11. Andre innspill

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene åååå". Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden http://www.smabrukarlaget.no eller ring 22005910. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no

Organisering og arbeidsmåter

Felles sentral del gjennomføres digitalt

Gruppediskusjoner (Studieringer), enten fysisk eller digitalt 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen, men det leveres en rapport til NBS innen 1. mars

Utfyllende opplysninger

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studiehefte på http://www.smabrukarlaget.no
Kurset kan både gjennomføres fysisk og ved hjelp av samtidig elektronisk kommunikasjon (digitalt).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.