4123 Jordbruksforhandlingene 2019

Mål

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe

Bønder og småbrukere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studiehefte på http://www.smabrukarlaget.no

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Utvekslingstrekk i norsk jordbruk
* Utvikling i jordbruksarealet
* Utvikling i husdyrproduksjonene
* Import av landbruksvarer
Jordbruksforhandlingene 2019
* Jordbruksavtalen - hva forhandler vi om?
* Tilbakeblikk på jordbruksforhandlingene 2018
* Hva prioriterte partene under fjorårets forhandlinger?
* Partenes prioriteringer.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2019" som ligger på http://www.smabrukarlaget.no

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Jordbruksforhandlingene 2019
* Oversikt over jordbruksavtalen fra 2002 til 2017
* Nærmere om budsjettmidler over jordbruksavtalen
* Nytt strukturtilskudd til små og mellomstore melkebruk

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2019" se http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2019-.pdf

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Markedssituasjonen for viktige jordbruksprodukter
* Korn, kraftfor
* Mjølk
* Kjøtt, egg
* Gris
* Storfe
* Sau/lam

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2019" og i vedlagt pdf. fil http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2019-.pdf

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Klimaendringer og klimaforhandlinger

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2019" og i vedlagt pdf. fil http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2019-.pdf

Litteratur/materiell for deltakerne

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2019". Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden http://www.smabrukarlaget.no eller ring 22005910. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no