405 Beitebruk og rovvilt

Godkjent for 4–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal kjenne til rammene for beitebruk i utmark og dagens rovviltforvaltning. De skal ha grunnlag for å forstå mulige konflikter lokalt og for å engasjere seg politisk i emnet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder og andre med interesse for temaet.
Ingen forkunnskaper påkrevd.

Innhold

Kurset tar utgangspunkt i den årlige nasjonale rovviltkonferansen (https://www.naturutvikling.no/). Konferansen for 2021 kan følges digitalt, men det er også mulig å bruke presentasjoner fra konferansene i etterkant. Konferanseinnleggene følges og diskuteres. Alternativt kan man benytte annet relevant materiell.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://www.naturutvikling.no/hjem

https://www.dropbox.com/s/vrpg1r3ncrxt7tu/Konferanseinvitasjon_rovvilt_beitedyr_samfunn_jan2021_13122020.pdf?dl=0

Organisering og arbeidsmåter

Forelesning
Diskusjon
Samtidig elektronisk kommunikasjon


A) Deltakelse i fysisk eller direktesendt konferanse, med tilhørende diskusjoner. I tillegg diskusjoner innad i gruppa om tema som er særlig relevant i eget område.

B) Gjennomgang av presentasjoner fra allerede avviklet konferanse. I tillegg diskusjoner innad i gruppa om tema som er særlig relevant i eget område.

Studieringen kan møtes fysisk og/eller digitalt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.