402 Kjenn historien til laget

Godkjent for 8–16 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal bli bedre kjent med historien til lokallaget sitt, og med betydningen lagsarbeidet har hatt for lokalmiljøet. Kjennskap til historien gir solid grunn å stå på i det videre arbeidet i laget. De skal videre kunne dele av det de har lært på jubileer og tilsvarende.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer med tilknytning til lokallaget og til bygdene laget omfatter.
Ingen forkunnskaper påkrevd.

Innhold

Samling 1
Når ble lokallaget stiftet? Kan man skaffe til veie historisk materiale som protokoller, bilder, minnesmerker og kulturelle spor? Bruk samlingen til å finne ressurspersoner, tilgang til historie og hvordan man vil ta vare på dette. Fordel arbeidsoppgaver.

Samling 2
Hva har vi samlet? Hva mangler vi? Er det hull i historien? Er det spesielle tema som bør løftes særlig fram? Fordel oppfølgingsoppgaver.

Samling 3-5
Her er historien til vårt lokallag. Hva vil vi bringe med oss, feks til et jubileum? Digitalt via nettside, presentasjon fysisk på markeringsdagen, kulturelt, osv. Fordeling av oppgaver og planlegging av hvem som deltar og gjør hva når resultatet skal presenteres.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lokallagets arkiver, private arkiver/samlinger, offentlige arkiver, Retriever, nettsøk, mm

Organisering og arbeidsmåter

Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (uten lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen er laget i forbindelse med 100års-jubileet til Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.