397 Feltmykologi grunnkurs

Godkjent for 4–8 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bruke systematikk for å gjøre deltakerne sikrere i å artsbestemme i felt og å legge inn kvalitetsobservasjoner på Artsobservasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Soppsakkyndige og andre med tilsvarende kunnskapsnivå.

Innhold

Kunnskap om soppenes systematikk er helt sentralt for å kunne artsbestemme. Dette er kunnskap man lærer best i felt, ved å se soppene i naturen der de vokser.

Kurset har disse innholdselementene:

  • Hvordan notere funn i felt? (felthåndbok, mobil-apper, etc)
  • Definere makroskopiske trekk ved arter man finner
  • Lære god angivelse av voksested (naturtype, habitat, substrat)
  • Utfylling og validering av registerkort
  • Innlegging i Artsobservasjoner

Kursleder avtaler om noen arter krever ekstra oppfølging og avklaring før de legges inn. Vi forutsetter at deltakeren i etterkant jobber videre med materialet som er funnet.

Alle deltakere må ha brukertilgang til Artsobservasjoner.no og alle registereringer legges inn under prosjektet "Kartleggingsmidler Sabima".

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Større soppbok-verk a la Nordeuropas svampe 1 og 2 eller tilsvarende.
Monografier på enkeltslekter

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset legges opp som et heldagskurs på minimum 8 arbeidstimer, etter denne modellen:
Time 0: Frammøte, evt. transport, klargjøring
Time 1-3: Innsamling av materialet
Time 4-6: Artsbestemmelser og utfylling av registreringskort
Time 7-8: Innlegging Artsobservasjoner

Arbeidet skjer under veiledning fra kursleder, men også gjennom diskusjon og gruppearbeid underveis.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en erfaren feltmykolog og kartlegger.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset regnes som avsluttet når de fleste artene fra felt-turen er lagt inn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.