397 Feltmykologi grunnkurs

Godkjent for 8-10 timer  |  4-10 deltakere

Mål, læringsmål

Bruke systematikk for å gjøre deltakerne sikrere i å artsbestemme i felt og å legge inn kvalitetsobservasjoner på Artsobservasjoner.

Målgruppe og forkunnskaper

Soppsakkyndige og andre med tilsvarende kunnskapsnivå.

Kursinnhold

Kunnskap om soppenes systematikk er helt sentralt for å kunne artsbestemme. Dette er kunnskap man lærer best i felt, ved å se soppene i naturen der de vokser.

Kurset har disse innholdselementene:
- Hvordan notere funn i felt? (felthåndbok, mobil-apper, etc)
- Definere makroskopiske trekk ved arter man finner
- Lære god angivelse av voksested (naturtype, habitat, substrat)
- Utfylling og validering av registerkort
- Innlegging i Artsobservasjoner

Kursleder avtaler om noen arter krever ekstra oppfølging og avklaring før de legges inn. Vi forutsetter at deltakeren i etterkant jobber videre med materialet som er funnet.

Alle deltakere må ha brukertilgang til Artsobservasjoner.no og alle registereringer legges inn under prosjektet "Kartleggingsmidler Sabima".

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Gruppearbeid
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Kurset legges opp som et heldagskurs på minimum 8 arbeidstimer, etter denne modellen:
Time 0: Frammøte, evt. transport, klargjøring
Time 1-3: Innsamling av materialet
Time 4-6: Artsbestemmelser og utfylling av registreringskort
Time 7-8: Innlegging Artsobservasjoner

Arbeidet skjer under veiledning fra kursleder, men også gjennom diskusjon og gruppearbeid underveis.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en erfaren feltmykolog og kartlegger.

Læringsressurser

Større soppbok-verk a la Nordeuropas svampe 1 og 2 eller tilsvarende.

Monografier på enkeltslekter

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset regnes som avsluttet når de fleste artene fra felt-turen er lagt inn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.