385 Kurs for sporleggere - blodsporprøver

Godkjent for 12–18 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne

Ha kunnskap om:
- Regelverket for blodsporprøver
- Hva som kjennetegner et godt spor
- Ulike egnede terrengtyper
- Viltets bevegelsesmønster - både friskt og skadet vilt

Kunne vurdere og velge arbeidsmåter for å legge blodspor i tråd med regelverket basert på kunnskap om hvordan skadet vilt reagerer.

Kunne anvende egen kompetanse i ulike typer terreng
Kunne legge spor i tråd med aktuelt regelverk og etiske prinsipper
Kunne samarbeide og kommunisere med ettersøksdommere og annet prøvepersonell
Kunne dokumentere sporlegging og sporgang gjennom bruk av GPS (valgfritt)

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er personer som har interesse for blodspor og som ønsker å bidra som sporleggere ved prøver som er fastsatt i NKKs terminliste.

Søkere må ha noe erfaring med blodsporaktiviteten, fortrinnsvis gjennomført grunnleggende sporkurs.

Innhold

Kurset har både en teoretisk og en praktisk del.

Teoretisk del:

  • Regelverket for blodspor
  • Hva kjennetegner et godt spor
  • Hvilke vurderinger må gjøres før sporet legges
  • Bruk av GPS i sporlegging og sporgang
  • Sporet som grunnlag for at ekvipasjens samlede ferdigheter kan bedømmes

Praktisk del:

  • Sporlegging ute i terrenget under veiledning
  • Bruk av GPS i forbindelse med sporlegging og sporgang
  • Veilede dommer om hvor sporet går

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Regler for blodsporog fersksporprøver. Gjeldende fra 01.01.2020. Versjon 2
https://www.nkk.no/getfile.php/132056408-1578917661/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Regelverk%20for%20blod-%20og%20fersksporpr%C3%B8ver%202020.pdf


Handegård, Inger: Gå spor. Fra neybegynner til ekspert. Pegasus forlag AS,. Kapitlene 'Sporet' (s. 13-19), og 'Blodspor' (s. 95-109)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Undervisning i teoridelen legges opp som forelesning, instruksjon med lærer og diskusjon.

Undervisning innen ferdigheter og generell kompetanse gjennomføres som instruksjon med lærer, praktiske øvelser i grupper med påfølgende diskusjon. En vesentlig del av den praktiske opplæringen består i å observere ekvipasje som går et spor elevene har lagt. Det gjennomføres deretter en diskusjon mellom kurselever, dommer og hundefører om sporets egnethet. I den praktiske delen skal elevene også benytte seg av GPS.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør bør fortrinnsvis være autorisert ettersøksdommer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.