375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag

Godkjent for 30–40 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er at deltaker skal bli i stand til å stelle bier selvstendig og få de de grunnkunnskapene som trengs for å begynne på Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag.

Læringsmål for del 1 er:

  • Lære om birøkt, bier som individer og samfunn
  • Innvirkning og betydning av moderne birøkt i landbruk og miljø
  • Farer for sykdommer og forebygging
  • HMS og KSL i landbruket

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i natur, miljø og bier

Innhold

Dag 1: Bifolket, individ og samfunn Lære om samfunnet som enhet Lære om ulike individer, biologi, utvikling og betydning i samfunnet Raser og egenskaper Moderne biavl Lære om noen av de ulike kubedelene

Dag 2: Miljø og trekkgrunnlag Samspill med miljøet. Birøkteren som miljøverner. Hvordan påvirker biene miljøet og andre insekter? Kjenne til lokale klimaforhold. Hvordan påvirker været biene? Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben. De viktigste trekkplantene gjennom året. Plassering av bigården. Bievennlige planter

Dag 3: Lover og samfunnsmessige rammebetingelser Kunnskap om gjeldende relevante lover og regler, forskrift om birøkt, honningforskrift. Kjenne til Norges Birøkterlag, Honningcentralen og Mattilsynet. Støtteordninger. Studieforbundet natur og miljø. Kunnskap om norsk birøkt generelt.

Dag 4: Grunnutstyr i birøkt, planlegging og sikkerhet Kjenne til norske mål, materialer og alternativer Forskjellig utstyr HMS. Ergonomisk og sikker stell av bier Oppbygning av en kube, røyk/melkesyre mm

Dag 5: Voksbehandling Rammer og byggevoks. Spikre og trå rammer, smelte inn byggevoks, vokskretsløp og hygiene, innsmelting, rensing, voksmøll, desinfisering av rammer og utstyr Bygge vokssmelter og vokspresse selv (teori) Sortering av tavlelageret

Dag 6: Formering og kontroll Svermetid. Svermer, avleggere, skakesvermer. Formering av bifolk og dronninger. Hvordan blir de sterke og vitale?

Dag 7: Honning Honningforskriften Høsting og røring av honning Sortshonning, kondisjonering av biene til å samle bare en sort Vandring og lusehonning Biologi og livssyklus av lus

Dag 8: Sykdommer og farer Bisykdommer og farer Varroa destructor Hygiene og forebyggende tiltak Forsikring

Dag 9: Andre biprodukter Høsting og behandlig av propolis, pollen, dronninggelé og apilarnil Betydning og virkning av disse produktene Salg

Dag 10: Oppsummering og veien videre Økologisk birøkt, KSL Bbirøkt som næring, mm.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Boken "Ingarsi's" birøkt av Roar Ree Kirkevold. Heftet "mitt første år som birøkter". Egne læremidler i perm, verktøy til demonstrasjon, modeller og Power-Point presentasjoner.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Utfyllende opplysninger

Det vil bli tatt en liten test etter hver økt, både for å repetere det som er gjennomgått og for å kunne følge opp om det er punkter som må forklares og utdypes igjen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.