374 Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Godkjent for 9–27 timer  |  4–9 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å få kunnskap og erfaring til å bestå praktisk utsjekk for Internasjonalt båtførersertifikat / International Cerfiticate of Competency (ICC).

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer best for personer som allerede har erfaring med den aktuelle båttypen, og har fullført båtførerprøven. For å kunne få utstedt ICC gjelder noen grunnleggende krav, du må tilfredsstille sjøfartsdirektoratet sine krav for å utstede ICC, disse er primært:
- Fylt 16 år
- Kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller inneha gyldig kvalifikasjonsbevis
- Oppfylle kravene til praktisk prøve
- Oppfylle kravene til helse

Innhold

Kurset gjennomgår de sentrale punktene for praktisk utsjekk for ICC, og vil avsluttes med en sensor for praktisk utsjekk for deltakerne:

• Generell kunnskap om båter • Bruk og gjennomgang av sikkerhetsutstyr • Brannslukking og brannvern • Generell kunnskap om værforhold • Hindre forurensing i sjø • Vedlikehold og drift av motor • Pakking og vedlikehold av seil • Tiltak ved kollisjon eller grunnstøting • Tiltak ved motorhavari • Forsegling av lekkasje • Yte assistanse ved nødssituasjon • Avgang fra kai på lo side • 360 graders turn på begrenset område • Bruk av anker og drivanker • Fortøying til bøye • Mann over bord (MOB) • Manøvrering av motorisert fartøy med hensyn til forhold som vind, strøm og dybde • Manøvrering av seilfartøy med hensyn til forhold som vind, strøm og dybde • Praktisk navigering og kyst-seilas med særlig fokus på å bestemme posisjon og sette sikker kurs • Legge til kai

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/internasjonalt-batforersertifikat-icc/

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Det meste av kurset og utsjekken skjer ombord i båt med praktiske øvelser og dialog ombord. Tidsbruk vil variere sterkt basert på antall deltakere og type båt.

Krav til lærer/instruktør

Selve utsjekken gjøres av en godkjent sensor. Sjøfartsdirektoratet godkjenner både virksomheten og sensoren etter gjeldende regler. Sensor må ha minimum fritidsskippersertifikat med dokumentert praktisk erfaring for den båttype det skal avlegges prøve for. Tilbyder av praktisk prøve er ansvarlig for å gjøre en helhetlig vurdering av om potensielle sensorer er egnet til oppgaven.

Avsluttende prøve/eksamen

Kandidaten må demonstrere kompetanse tilsvarende 80 % av relevante oppgaver for å bestå. Sensor må skjønnsmessig vurdere om den enkelte oppgave er løst tilfredsstillende. Kandidaten består på bakgrunn av positiv vurdering med hensyn til oppgaveløsing, og en helhetsvurdering av om kandidaten har ført fartøyet trygt og sikkert.

Kandidaten skal ved avlagt prøve få utlevert en skriftlig oppsummering av eksamensresultatet etter skjemaet i kompetansematrisen – vurdering av
kandidaten.

https://www.sdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk---dokumenter/usb---dokumenter/retningslinjer-om-gjennomforing-av-praktisk-prove-icc.pdf?t=1576706133816

Utfyllende opplysninger

ICC, International Cerfiticate of Competency, er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat.Det norske båtførerbeviset er et nasjonalt sertifikat. Dersom du vil føre båt i utlandet, kan det være at norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig.
På grunn av dette ble Norge i 2011 med i en internasjonal ordning som gjør det enklere for nordmenn å leie/føre båt i utlandet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.