371 Leder NBU

Godkjent for 4–30 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal, etter endt kurs, ha god forståelse av hva vervet deres innebærer og hvordan de kan utføre det på best mulig måte. Kursdeltakerne skal bli tryggere i rollen sin, og være et forbilde for organisasjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i Norges Bygdeungdomslag

Innhold

Organisasjonsoppbygging: Denne delen bør tilpasses etter kunnskapsnivå hos deltakerne. Er det mange nye på kurset må man legge denne delen på et grunnleggende nivå. Disse punktene bør med på en slik gjennomgang:

Nybegynnerdel:

 • Grunnleggende organisasjonsstruktur i NBU 
 • Samarbeidsorganisasjoner og støtteorganisasjoner
 • NBUs vedtekter 
 • NBUs avtaler og samarbeidspartnere 
 • Hva NBU har på dagsorden 
 • Studieforbundet natur og miljø 
 • NBUs historie
 • Medlemsregisteret

Erfaren del: 

 • Idémyldringer 
 • Diskusjoner om NBU sin fremtid. Hvor er NBU om 5 år? 
 • Evaluere NBU 
 • Medlemsutvikling og utskiftning av medlemsmassen 
 • Økonomi 
 • Handlingsplan
 • Hva NBU har på dagsorden 
 • NBUs historie
 • Medlemsregisteret

Lederkurs: I løpet av kurset skal alle obligatoriske emner gjennomgås av kursholder. Kursholder kan så velge hvilke emner vedkommende vil holde kurs i, blant de valgfrie emnene. Disse er mer tenkt som ekstra påfyll for deltakerne.

Obligatoriske emner: 

 • Hva er en leder? 
 • Dine oppgaver som lokallagsleder 
 • BU-året 
 • Møteledelse
 • Saksliste og referat 
 • Konflikthåndtering 
 • Sponsormidler 
 • Medlemsregisteret
 • Arrangement 
 • Økonomistyring 
 • Vedtekter 
 • Årsmeldingsskjema
 • Organisasjonskartet

Valgfrie emner:

 • Samarbeidsavtaler i NBU
 • Organisasjonsstruktur 
 • Hvordan skrive saker 
 • Ansvarsoppgavene til andre styremedlemmer 
 • Målsettinger for lokallagsstyret
 • Valgkomite
 • Søknader 
 • Teambuilding

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Presentasjoner
- Vedtekter, politisk plattform, kurshefte og lignende relevante dokumenter: https://www.nbu.no/ressurser/
- Projektor
- PC

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)
Samtidig elektronisk kommunikasjon

Utfyllende opplysninger

En kortversjon av denne studieplanen er, i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020, med tilbakevirkende kraft fra og med 12. mars 2020, midlertidig godkjent for hel-elektronisk gjennomføring på ned til 4 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.