344 Fagseminar om sopp og nyttevekster

Godkjent for 4–50 timer  |  4–200 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Norges sopp- og nyttevekstforbund har som formål å tilby faglig utvikling til medlemmer og andre interesserte. Gjennom dette fagseminaret skal deltakeren

 • Få faglig påfyll og oppdatert kunnskap
 • Utvikle og forsterke eget faglig og sosialt nettverk
 • Oppleve betydningen av felleskap innen miljøet

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er alle som har en faglig interesse av sopp og nyttevekster. Seminarene har som regel NSNFs medlemmer som hovedmålgruppe, men ikke-medlemmer og andre fagpersoner kan også delta.

Det enkelte spesifikke fagseminar kan også ha en smalere målgruppe, som i så fall angis i annonseringen.

Innhold

Norges sopp- og nyttevekstforbund har som formål å tilby faglig utvikling til medlemmer og andre interesserte. Fagseminarer er en viktig del av hvordan vi realiserer dette. Større faglige samlinger har også en viktig funksjon med å bygge fellesskapsfølelsen i miljøet vårt.

Det enkelte fagseminar har sitt spesifikke faglige innhold. Dette må angis mest mulig tydelig når man melder opp seminaret og beskriver programmet.

Noen sentrale tema som i ulik grad bør inngå i alle fagseminarene:

 • NSNFs temaer og arbeidsområder
 • Arter og slekter
 • Artsbestemmelse
 • Nøkling av arter
 • Faglitteratur (ny)
 • Digitale fag- og læringsressurser og databaser
 • Kunsten å diskutere og bruke fagbegreper i praksis
 • NSNFs arbeid og målsetninger
 • Faglige og sosiale nettverk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vil variere avhengig av fagseminaret tema og formål. Ofte vil bruk av og opplæring av selve læringsressursen være en del av innholdet.

Organisering og arbeidsmåter

Seminarene vil ha forskjellige organisering og kan gjennomføres utendørs så vel som innendørs. Undervisningen vil benytte flere metoder:

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Ønsker du lere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.Krav til lærer/instruktør

Et fagseminar må være ledet av en eller flere kursledere med spisskompetanse på emnene som skal behandles.

Avsluttende prøve/eksamen

Fagseminaret har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen skal brukes når vi melder opp våre større faglige samlinger. Det gjelder de nasjonale (Høstsopptreffet, Vintersopptreffet, Nytteveksttreffet, samling for soppsakkyndigansvarlige, etc.), det gjelder arrangementer i regi av forumene (Kjuketreff, Soppfargertreff, etc.) og det kan også være større lokale eller regionale arrangementer med et tydelig faglig fokus.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.