3437 Patruljeførerkurs 1 (Peff 1)

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal styrke patruljeførernes og -assistentenes sikkerhet i egen rolle ved å:
- bevisstgjøre dem på deres oppgaver
- gi dem ledelses- og planleggingsverktøy som hjelper å utføre disse oppgavene
- gi dem forståelse av speidingens verdigrunnlag
- gi dem kunnskap om og forståelse av treningsprogrammet, og trening i bruk av den
- gi dem øvelse i planlegging av møter og ledelse av en patrulje
- gi dem tips til hvilken skriftlig informasjon, faglig hjelp og andre hjelpemidler de kan bruke
- gi dem mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre patruljeførere

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Speidere i ungdomsskolealder. Antall deltakere: Inntil fire patruljer à 4-8 personer.

Innhold

1. samling
TmL: 1 t
Tema:
Åpning
Stikkord:
• Markere at kurset er i gang med en seremoni.
• Avklare forventninger og oppnå en felles forståelse for hva kurset dreier seg om.
• Skape trygghet blant deltakerne.
Arbeidsform:
La deltakerne presentere seg selv og fortelle noe om seg selv. Bli kjent leker.
Forventningsavklaring. Plenumssamtale med deltakerne: Hva forventer deltakerne av kurset? Hva forventer kursstaben av kurset?
Problemstillinger:
Hva forventer deltakerne av kurset? Hva forventer kursstaben av kurset?

2. samling
TmL: 1
Tema:
Hva er speiding? (Grunntanke og oppstart, historie, speidermetoden)
Stikkord:
• Gi deltakerne kjennskap til hvordan speidingen oppsto og hva grunntanken med den var.
• Deltakerne skal vite hva som utgjør speidingens verdigrunnlag og ha en forståelse av hvorfor vi har definert disse.
• Deltakerne skal få kjennskap til hva speidermetoden er og hvordan den kan brukes i det daglige speiderarbeidet.
• Gi deltakerne en forståelse av hvilken rolle patruljesystemet har i speidingen.
Arbeidsform:
Økten gjennomføres i plenum, for eksempel som leirbålsprat.

3. samling
TmL: 2
Tema:
Patruljebygging (Patruljeinndeling, særpreg)
Stikkord:
• Lage hensiktsmessige arbeidsgrupper – patruljer.
• La deltakerne få erfaring med og kunnskap om samhold og tilhørighet i patruljen.
• Få innblikk i hvordan man bruker patruljesærpreg for å utvikle tilhørighet og samhold i en patrulje.
Arbeidsform:
Sammarbeidscaser, brainstorming, diskusjon, learning by doing
Problemstillinger:
Hva er patruljesærpreg?
Hva er bra med å ha patruljesærpreg?
Egne eksempler og forklaringer

4. samling

TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Patruljeføreren og assistentens rolle
Stikkord:
• Deltakerne blir bevisst sin rolle som patruljefører/patruljeassistent.
• Deltakerne skal vite hva som forventes av dem, både ovenfra og nedover i organisasjonen.
Arbeidsform:
Refleksjon i grupper, plenumsdiskusjon, bruk av forrige økt som inspirasjon (Var man effektive, tok noen styringen osv)
Problemstillinger:
Hva er enkelt å få til i patruljen, og hva er vanskelig?
Hva er skillet mellom patruljeførerens og assistentens oppgaver?

5. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Planlegging (Langtidsplanlegging i patruljen og førerpatruljen)
Stikkord:
• Deltakerne skal forstå viktigheten av planlegging og forberedelse.
• Deltakerne skal lære å lage langtidsplan for patruljen med utgangspunkt i andre terminlister (krets, gruppe, tropp).
• Deltakerne skal lære hvordan de kan involvere patruljemedlemmene i planleggingen og gjennomføringen.
Arbeidsform:
Learning by doing, plenumsdiskusjoner, demonstrasjoner fra instruktører
Problemstillinger:
Hvorfor skal vi planlegge?
Hva planlegges og av hvem?
Hva skal man ha med i patruljens og troppens terminlister?
Hva annet må vi ha med / tenke på?
Ansvarsfordeling – hvem skal gjøre hva? Hvilke faste og midlertidige oppgaver finnes det i en patrulje?
Hva er forskjellen på langsiktig plan og detaljplan?

6. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Patruljemøte 1 - struktur og rammer (Hvordan planlegge gode møter, detaljplanlegging, disponering av tid, bruk av hjelpemidler)
Stikkord:
• Deltakerne skal lære om hvordan patruljemøter kan struktureres ut ifra et bestemt tidsskjema og faste rammer.
• Deltakerne skal få erfaring med bruk av forskjellige stemnings- og samholdsbyggende aktiviteter.
• Deltakerne skal få trening i å styre og justere møteopplegg innenfor en fastsatt møteplan.
• Deltakerne skal bli kjent med hjelpemidlene de kan bruke i speiderarbeidet og lære om hvordan de kan brukes.
• møteplan og disponering av tid
• bruk av rammer, seremonier og lek på patruljemøter
• bruk av hjelpemidler som Speiderbasen, speiderlitteratur, alternativ litteratur og ekstern hjelp/veiledere

Arbeidsform:
Praktiske oppgaver, diskusjon i grupper, learning by doing, evaluering

7. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Treningsprogrammet til Norges speiderforbund (Programelementene, praktisk bruk av treningsprogrammet, progresjon i treningsprogrammet)
Stikkord:
• Deltakerne skal lære om hvordan de kan bruke treningsprogrammet under planleggingen.
• Deltakerne skal trene på å lage/finne aktiviteter som passer til patruljens kunnskaps- og ferdighetsnivå.
Arbeidsform:
Jobbe med loggbøkene og nettsiden www.speiderbasen.no, refleksjon og diskusjon i grupper, rundløype, rollespill
Problemstillinger:
Har alle patruljemedlemmene samme nivå? Klarer alle de samme utfordringene?
Hva skjer hvis dere får en utfordring som er for vanskelig / for lett i forhold til deres nivå?

8. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Hvorfor lærer vi? (Verdier og holdninger, praktiske ferdigheter, teoretisk kunnskap)
Stikkord:
• Gi deltakerne forståelse for hva som viktig for god læring.
• Gjøre deltakerne kjent med eksisterende læringsmetoder og deres fordeler og ulemper i speidersammenheng.
• Gi deltakerne erfaring med å holde en læringsøkt for andre.
• Forutsetninger for god læring.
• Metoder og hjelpemidler for formidling av
• Teoretisk kunnskap
• Verdier og holdninger
• Praktiske ferdigheter
• Øvelse i å lære bort
Arbeidsform:
Presentasjon av gruppearbeid, øving i evaluering (tre utfordringer og et pluss), learning by doing
Problemstillinger:
Hva er viktig for at vi skal kunne lære?
Er måten vi lærer på avhengig av hva vi skal lære?
Hvordan pleier deltakerne å gjennomføre læringsøkter i egen patrulje (de som har erfaring med det)?
Hvordan gjøres det i troppene deres?

9. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Informasjon og kommunikasjon (Rettet mot troppsleder, foreldre, patruljemedlemmer)
Stikkord:
• Deltakerne skal forstå at god og tidsnok informasjon er en viktig del av planleggingen og gjennomføringen.
• Deltakerne skal lære om hvilken informasjon de skal gi patruljemedlemmene, deres foreldre og troppslederen.
• Deltakerne skal få kjennskap til forskjellige kommunikasjonsformer.
• Deltakerne skal få øvelse i å gi utfyllende og nøyaktige beskjeder.
Arbeidsform:
Eksempler, rollespill, refleksjoner, diskusjon, gruppearbeid, lek og konkurranse

10. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Patruljemøte 2 - faglig innhold
Stikkord:
Deltakerne skal befeste kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg i løpet av kurset ved å øve på å:
• sette opp et møteplan for et patruljemøte med utgangspunkt i gitt terminliste og med bruk av treningsprogrammet
• gjennomføre et patruljemøte med fokus på faglig innhold og tidsdisponering
• følge en møteplan og gjøre nødvendige tilpasninger underveis
• lede en læringsøkt ved å ta i bruk forskjellige læringsmetoder og hjelpemidler

Arbeidsform:
Learning by doing, evaluering i plenum

11. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Problemløsing i patruljen (Ulike metoder for å løse vanskelige situasjoner i patruljen)
Stikkord:
• Deltakerne skal gjøres i stand til å gjenkjenne og avverge/løse vanskelige situasjoner.
• Deltakerne skal gjøres i stand til å ivareta trivsel og trygghet i patruljen.
Arbeidsform:
Rollespill, idemyldring, diskusjon
Problemstillinger:
Situasjoner som kan oppstå
Hvem er ansvarlig for å håndtere problemer/potensielle konflikter?
Hvordan forebygge/håndtere?

12. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Veien videre (Videre oppfølging i troppen og førerpatruljen, videre pefftrening)
Stikkord:
• Deltakerne skal vite hvordan de kan fortsette sin utikling som peffer/asser i troppen og i kretsen.
• Deltakerne skal få innblikk i hvilke tilbud som finnes for dem i gruppa og kretsen.
• Deltakerne skal bli motiverte til å fortsette som speidere og til å prøve seg på nye utfordringer.
Arbeidsform:
Presentasjon, erfaringsutveksling
Problemstillinger:
Det er viktig at deltakerne får god oppfølging i gruppa etter kurset

13. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Avslutning (Evaluering)
Stikkord:
• Deltakerne skal få en anledning til å evaluere kurset og finne ut om deres forventninger til kurset ble innfridd.
• Deltakerne skal være med på en seremoni som markerer slutten på kurset.
• Deltakerne skal få bekreftelse på gjennomført opplæring.
• Utdeling av diplom og merke

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Deltakerhefte - peff 1

For lærer/instruktør:
- "Patruljeførerkurset - kursbeskrivelse"
- "Kursmanus peff 1 og 2"
- Førerpatruljen
- Patruljeførerhåndboka Sikkerhet på tur
- Deltakerhefter Peff 1 og Peff 2
- Speiderbasen
- Speiderboka

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Det anbefales at staben består av en veileder per deltakerpatrulje, pluss kursleder og eventuelt teknisk stab.

Minst en i staben bør ha ledertrenerkompetanse. Veilederne selv bør ha erfaring fra troppsarbeid og være kjent med arbeidsprinsippene og -metodene som benyttes i troppen.

Det er en forutsetning at veileder på forhånd har gjort seg kjent med kursets innhold og relevant fagstoff

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne evaluerer kurset i siste økt, og staben evaluerer basert på de tilbakemeldingene de får, i etterkant av kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset er det første av en tredelt ledertrening for speidere fra femte til tiendetrinn. Patruljeførerkurs 1 går over en helg. Hovedprinsippet i patruljeførerkurset er at øktene skal være mest mulig praktiske. Med praktisk menes det ikke at økten skal handle om en praktisk ferdighet, men at gjennomføringen av økten i størst mulig grad er basert på learning by doing.

Tema peff 1 er "Patruljemøtet"