3437 Patruljeførerkurs 1 (Peff 1)

Mål:

Kurset skal styrke patruljeførernes og -assistentenes sikkerhet i egen rolle ved å

 • bevisstgjøre dem på deres oppgaver
 • gi dem ledelses- og planleggingsverktøy som hjelper å utføre disse oppgavene
 • gi dem forståelse av speidingens verdigrunnlag
 • gi dem kunnskap om og forståelse av treningsprogrammet, og trening i bruk av den
 • gi dem øvelse i planlegging av møter og ledelse av en patrulje
 • gi dem tips til hvilken skriftlig informasjon, faglig hjelp og andre hjelpemidler de kan bruke
 • gi dem mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre patruljeførere

Målgruppe:

Speidere i ungdomsskolealder. Antall deltakere: Inntil fire patruljer à 4-8 personer.

Eventuelle merknader:

Kurset er det første av en tredelt ledertrening for speidere fra femte til tiendetrinn. Patruljeførerkurs 1 går over en helg. Hovedprinsippet i patruljeførerkurset er at øktene skal være mest mulig praktiske. Med praktisk menes det ikke at økten skal handle om en praktisk ferdighet, men at gjennomføringen av økten i størst mulig grad er basert på learning by doing.

Tema peff 1 er "Patruljemøtet"

1. samling

Timer med lærer: 1 t

Tema:

Åpning (Avklaring av mål og forventninger, bli kjent-aktiviteter)

Stikkord:

Markere at kurset er i gang med en seremoni.

 • Avklare forventninger og oppnå en felles forståelse for hva kurset dreier seg om.
 • Skape trygghet blant deltakerne.

Arbeidsform:

La deltakerne presentere seg selv og fortelle noe om seg selv. Lek en lek som gjør det lettere å huske navn eller som hjelper å bli bedre kjent. Forventningsavklaring. Plenumssamtale med deltakerne: Hva forventer deltakerne av kurset? Hva forventer kursstaben av kurset?

Problemstillinger:

Hva forventer deltakerne av kurset? Hva forventer kursstaben av kurset?

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Hva er speiding? (Grunntanke og oppstart, historie, speidermetoden)

Stikkord:

 • Gi deltakerne kjennskap til hvordan speidingen oppsto og hva grunntanken med den var.
 • Deltakerne skal vite hva som utgjør speidingens verdigrunnlag og ha en forståelse av hvorfor vi har definert disse.
 • Deltakerne skal få kjennskap til hva speidermetoden er og hvordan den kan brukes i det daglige speiderarbeidet.
 • Gi deltakerne en forståelse av hvilken rolle patruljesystemet har i speidingen.

Arbeidsform:

Økten gjennomføres i plenum, for eksempel som leirbålsprat.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Patruljebygging (Patruljeinndeling, særpreg)

Stikkord:

 • Lage hensiktsmessige arbeidsgrupper – patruljer.
 • La deltakerne få erfaring med og kunnskap om samhold og tilhørighet i patruljen.
 • Få innblikk i hvordan man bruker patruljesærpreg for å utvikle tilhørighet og samhold i en patrulje.

Arbeidsform:

Sammarbeidscaser, brainstorming, diskusjon, learning by doing

Problemstillinger:

 • Hva er patruljesærpreg?
 • Hva er bra med å ha patruljesærpreg?
 • Egne eksempler og forklaringer

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Patruljeføreren og assistentens rolle

Stikkord:

 • Deltakerne blir bevisst sin rolle som patruljefører/patruljeassistent.
 • Deltakerne skal vite hva som forventes av dem, både ovenfra og nedover i organisasjonen.

Arbeidsform:

Refleksjon i grupper, plenumsdiskusjon, bruk av forrige økt som inspirasjon (Var man effektive, tok noen styringen osv)

Problemstillinger:

 • Hva er enkelt å få til i patruljen, og hva er vanskelig?
 • Hva er skillet mellom patruljeførerens og assistentens oppgaver?

5. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Planlegging (Langtidsplanlegging i patruljen og førerpatruljen)

Stikkord:

 • Deltakerne skal forstå viktigheten av planlegging og forberedelse.
 • Deltakerne skal lære å lage langtidsplan for patruljen med utgangspunkt i andre terminlister (krets, gruppe, tropp).
 • Deltakerne skal lære hvordan de kan involvere patruljemedlemmene i planleggingen og gjennomføringen.

Arbeidsform:

Learning by doing, plenumsdiskusjoner, demonstrasjoner fra instruktører

Problemstillinger:

 • Hvorfor skal vi planlegge?
 • Hva planlegges og av hvem?
 • Hva skal man ha med i patruljens og troppens terminlister?
 • Hva annet må vi ha med / tenke på?
 • Ansvarsfordeling – hvem skal gjøre hva? Hvilke faste og midlertidige oppgaver finnes det i en patrulje?
 • Hva er forskjellen på langsiktig plan og detaljplan?

6. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Patruljemøte 1 - struktur og rammer (Hvordan planlegge gode møter, detaljplanlegging, disponering av tid, bruk av hjelpemidler)

Stikkord:

 • Deltakerne skal lære om hvordan patruljemøter kan struktureres ut ifra et bestemt tidsskjema og faste rammer.
 • Deltakerne skal få erfaring med bruk av forskjellige stemnings- og samholdsbyggende aktiviteter.
 • Deltakerne skal få trening i å styre og justere møteopplegg innenfor en fastsatt møteplan.
 • Deltakerne skal bli kjent med hjelpemidlene de kan bruke i speiderarbeidet og lære om hvordan de kan brukes.
 • møteplan og disponering av tid
 • bruk av rammer, seremonier og lek på patruljemøter
 • bruk av hjelpemidler som Speiderbasen, speiderlitteratur, alternativ litteratur og ekstern hjelp/veiledere

Arbeidsform:

Praktiske oppgaver, diskusjon i grupper, learning by doing, evaluering

7. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Treningsprogrammet til Norges speiderforbund (Programelementene, praktisk bruk av treningsprogrammet, progresjon i treningsprogrammet)

Stikkord:

 • Deltakerne skal lære om hvordan de kan bruke treningsprogrammet under planleggingen.
 • Deltakerne skal trene på å lage/finne aktiviteter som passer til patruljens kunnskaps- og ferdighetsnivå.

Arbeidsform:

Jobbe med loggbøkene og nettsiden www.speiderbasen.no, refleksjon og diskusjon i grupper, rundløype, rollespill

Problemstillinger:

 • Har alle patruljemedlemmene samme nivå? Klarer alle de samme utfordringene?
 • Hva skjer hvis dere får en utfordring som er for vanskelig / for lett i forhold til deres nivå?

8. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Hvorfor lærer vi? (Verdier og holdninger, praktiske ferdigheter, teoretisk kunnskap)

Stikkord:

 • Gi deltakerne forståelse for hva som viktig for god læring.
 • Gjøre deltakerne kjent med eksisterende læringsmetoder og deres fordeler og ulemper i speidersammenheng.
 • Gi deltakerne erfaring med å holde en læringsøkt for andre.
 • Forutsetninger for god læring.
 • Metoder og hjelpemidler for formidling av
  • teoretisk kunnskap
  • verdier og holdninger
  • praktiske ferdigheter
 • Øvelse i å lære bort

Arbeidsform:

Presentasjon av gruppearbeid, øving i evaluering (tre utfordringer og et pluss), learning by doing

Problemstillinger:

 • Hva er viktig for at vi skal kunne lære?
 • Er måten vi lærer på avhengig av hva vi skal lære?
 • Hvordan pleier deltakerne å gjennomføre læringsøkter i egen patrulje (de som har erfaring med det)?
 • Hvordan gjøres det i troppene deres?

9. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Informasjon og kommunikasjon (Rettet mot troppsleder, foreldre, patruljemedlemmer)

Stikkord:

 • Deltakerne skal forstå at god og tidsnok informasjon er en viktig del av planleggingen og gjennomføringen.
 • Deltakerne skal lære om hvilken informasjon de skal gi patruljemedlemmene, deres foreldre og troppslederen.
 • Deltakerne skal få kjennskap til forskjellige kommunikasjonsformer.
 • Deltakerne skal få øvelse i å gi utfyllende og nøyaktige beskjeder.

Arbeidsform:

Eksempler, rollespill, refleksjoner, diskusjon, gruppearbeid, lek og konkurranse

10. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Patruljemøte 2 - faglig innhold

Stikkord:

 • Deltakerne skal befeste kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg i løpet av kurset ved å øve på å:
  • sette opp et møteplan for et patruljemøte med utgangspunkt i gitt terminliste og med bruk av treningsprogrammet
  • gjennomføre et patruljemøte med fokus på faglig innhold og tidsdisponering
  • følge en møteplan og gjøre nødvendige tilpasninger underveis
  • lede en læringsøkt ved å ta i bruk forskjellige læringsmetoder og hjelpemidler

Arbeidsform:

Learning by doing, evaluering i plenum

11. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Problemløsing i patruljen (Ulike metoder for å løse vanskelige situasjoner i patruljen)

Stikkord:

 • Deltakerne skal gjøres i stand til å gjenkjenne og avverge/løse vanskelige situasjoner.
 • Deltakerne skal gjøres i stand til å ivareta trivsel og trygghet i patruljen.

Arbeidsform:

Rollespill, idemyldring, diskusjon

Problemstillinger:

Situasjoner som kan oppstå

 • Hvem er ansvarlig for å håndtere problemer/potensielle konflikter?
 • Hvordan forebygge/håndtere?

12. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Veien videre (Videre oppfølging i troppen og førerpatruljen, videre pefftrening)

Stikkord:

 • Deltakerne skal vite hvordan de kan fortsette sin utikling som peffer/asser i troppen og i kretsen.
 • Deltakerne skal få innblikk i hvilke tilbud som finnes for dem i gruppa og kretsen.
 • Deltakerne skal bli motiverte til å fortsette som speidere og til å prøve seg på nye utfordringer.

Arbeidsform:

Presentasjon, erfaringsutveksling

Problemstillinger:

Det er viktig at deltakerne får god oppfølging i gruppa etter kurset

13. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Avslutning (Evaluering)

Stikkord:

 • Deltakerne skal få en anledning til å evaluere kurset og finne ut om deres forventninger til kurset ble innfridd.
 • Deltakerne skal være med på en seremoni som markerer slutten på kurset.
 • Deltakerne skal få bekreftelse på gjennomført opplæring.
 • Utdeling av diplom og merke

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerhefte - peff 1

Krav til lærer/instruktør:

Det anbefales at staben består av én veileder per deltakerpatrulje pluss kursleder og eventuelt teknisk stab.Minst én i staben bør ha ledertrenerkompetanse. Det er også naturlig at veilederne selv har erfaring fra troppsarbeid og er kjent med arbeidsprinsippene og -metodene som benyttes i troppen. For at veilederne skal være i stand til å veilede patruljen og holde enkelte av kursøktene, er det en generell forutsetning at de på forhånd har gjort seg kjent med kursets innhold og relevant fagstoff.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Patruljeførerkurset - kursbeskrivelse"
"Kursmanus peff 1 og 2"
Førerpatruljen
Patruljeførerhåndboka Sikkerhet på tur
Deltakerhefter Peff 1 og Peff 2
Speiderbasen
Speiderboka

Opplegg for evaluering:

Deltakerne evaluerer kurset i siste økt, og staben evaluerer basert på de tilbakemeldingene de får, i etterkant av kurset.