3431 Patruljeførerkurs 2 (Peff 2)

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre deltakerne bedre forberedt til å lede en speiderpatrulje, særlig med tanke på planlegging av møter og turer.
Dette oppnås gjennom;
- å bli bevisst på hva som kreves for å planlegge en tur
- å kunne bli bevisst på hvordan de bruker treningsprogrammet på tur
- å gjennomføre en patruljetur

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nåværende og nye patruljeførere og assistenter, dvs. 13-17 år gamle.

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Åpning av kurset, bli kjent, gruppeinndeling.
Modul 1: Turforberedelser.

Stikkord:

 • Sjekkliste før tur: informasjon, utstyr, sikkerhet, ansvarsfordeling
 • Peffens og assens rolle på tur: trivsel, trygghet, ansvarsfordeling, informasjon, faglig og sosial utvikling
 • Verdiformidling i speidingen: refleksjon over og formidling av speidingens verdigrunnlag

Arbeidsform:

 • Lekbetonte/kreative arbeidsformer under den innledende åpning/blikjent aktiviteten.
 • Bruke plenum eller patruljen til gjennomgang og refleksjon rundt sjekklisten.
 • Samtaler i patruljer/rollespill, oppsummering i plenum, oppgaver, lage sjekkliste og oppgaver for peffens og assens rolle.
 • Bruke leirbålsprat som arena for refleksjon rundt speidingens verdigrunnlag og omsetting av dette i praksis.

Problemstillinger:
Åpning av kurset:

 • Hvordan bli kjent?
 • Hvilke forventninger har vi til kurset?
 • Hvordan dele inn i patruljer?

Sjekkliste:

 • Hvilken informasjon fikk speiderne?
 • Hva måtte de sørge for? Hva sørget kursstaben for?
 • Hva pleier deltakerne å gjøre i egen tropp/patrulje?
 • Hvor mye ansvar har patruljen i planleggingen av troppsturer og patruljeturer?
 • Hvor mye informasjon får troppslederen?
 • Hva er hjemmeleder? Hvem brukes som hjemmeleder?
 • Hvem har ansvar for at utstyret er i orden?
 • Hva pleier de å bruke av hjelpemidler i planleggingen?
 • Hvor viktig er god planlegging for at turen skal bli vellykket – eksempler?
 • Hvordan ivaretar vi sikkerhet på turen?

Peffens og assens rolle:

 • Hvordan det går på en tur hvor peffen ikke tar ansvar?
 • Hva er viktige forutsetningen for en god tur?
 • Hva er peffens og assens rolle i dette?

Verdigrunnlag:

 • Diskuter Baden Powells mål om at speidere skal bidra til å skape en bedre verden og hva dette innebærer i dagens samfunn.
 • Hva sier lov, løfte, valgspråket og andre speideridealer om formålet med speidingen?
 • Hva vil det si å være ansvarsbevisst?
 • Hva har vi i treningsprogrammet som handler om å være ansvarsbevisste mennesker og å skape en bedre verden? Hvordan kan vi jobbe med disse punktene?
 • Hvilken rolle har speiderne i lokalsamfunnet?
 • Hva betyr god tørn og hvordan kan vi bruke det i speiderarbeidet?
 • Hva gjør de forskjellige speidergruppene i dag for å engasjere seg i samfunnet?
 • Mener vi noe med speiderløftet vårt? Hva betyr det for deg?
 • Hva har vi i treningsprogrammet vårt som handler om å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven?
 • Er verdigrunnlaget viktig for speidingen i dag? Er det viktig å ta vare på det?
 • Hvilke aktiviteter kan vi bruke i patruljen for å ta opp disse teamene og for å formidle disse verdiene til speiderne?
 • Hva kan vi gjøre som ikke er prøvd før? Hva kan vi gjøre på en patruljetur?
 • Hva er viktig å tenke på når man begynner planleggingen?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Modul 2: Turplanlegging

Stikkord:

 • Bruk av treningsprogrammet.
 • Lære å sette mål.
 • Få erfaring med Min speiderlogg.
 • Lære å tilpasse programmet.
 • Hjelpemidler i forbindelse med turplanlegging og -gjennomføring.
 • Bli kjent med relevant turplanlegging på nett.
 • Planlegging av patruljetur.
 • Lære å sette opp turplan og fordele oppgaver.
 • Lære om informasjon og kommunikasjon i forbindelse med tur.

 

Arbeidsform:

 • Lager turregler basert på arbeid i plenum og diskusjoner i patruljer.
 • Samtal og visning av hjelpemidler i plenum og arbeid i patruljer etterpå.
 • Patruljen setter opp detaljplan for turen.
 • God og dårlig kommunikasjon diskuteres. Skriftlig informasjon lages.

Problemstillinger:

 • Bruk av treningsprogrammet:
 • Hva har vi gjort på denne turen så langt? Hva har vi lært?
 • Kan vi basert på det fylle ut noen punkter i Min speiderlogg?
 • Er det noe vi gjorde i forkant av denne turen som passer til punkter i treningsprogrammet?
 • Hvordan bestemmer dere hva dere skal gjøre på turen?
 • Er det viktig å ha et felles mål for turen som alle er enige om? Pleier dere å ha mål for turene deres?
 • Kan turen ha en ramme? Hvordan kan denne rammen brukes for å gjøre turen mer spennende?
 • Hvilke punkter i treningsprogrammet passer bra til å gjennomføres på tur?
 • Kan dere forvente at alle patruljemedlemmene vet og kan like mye?
 • Er tur en god opplæringsarena?
 • Bør programmet tilpasses slik at alle får delta – både de eldre speiderne med mye erfaring og de yngre? Hvordan kan det gjøres?

Hjelpemidler:

 • Hvilke ferdigheter/kunnskaper har vi i patruljen?
 • Kan vi bruke noe av dette?
 • Hvordan vil ansvarsfordeligen på turen se ut med tanken på erfaringer til hver av patruljemedlemmene?
 • Er det noe vi ikke kan selv, men kan bruke ekstern hjelp til? Hvem kan vi bruke i så fall?

Planlegging patruljetur:

 • Hvordan utarbeide en detaljeplan basert på utdelt mal?

Informasjon:

 • Hva motiverer deg til å dra på tur?
 • Hvor viktig er det for deg å få informasjon i god tid?
 • Hvor viktig er det å få skriftlig invitasjon?
 • Hvor viktig er for deg å vite hva du skal gjøre på turen?
 • Hva kjennetegner god informasjon om tur/ kommunikasjon på tur?
 • Hvis dere kunne velge, hvordan ville dere valgt å formidle denne informasjonen – i et brev, muntlig på et møte, på e-post, på sms, på telefon via hjemmesiden?

3. samling
TmL: 10
Tema:
Modul 3 og 4: Gjennomføring av turen. Sikkerhet. Avslutning.

Stikkord:

 • Erfaring med å dra på dagstur der de bruker det de har lært.
 • Evaluering med oppsummering, erfaringsdeling og tilbakemeldinger.
 • Sikkerhet på tur.
 • Bruk av utstyr.
 • Veien videre forteller den enkelte om de muligheter de har i speiding videre.

Arbeidsform:

 • Under dagsturen vises planen for godkjenning og turen gjennomføres.
 • Evaluering gjennom samtale og innsamling av erfariner i patruljen
 • Gjennomføre risikoanalyse om sikkerhet
 • Postløype og trening i bruk av utstyr.

Informasjon om Peff 3.

 • Under avslutningen av kurset brukes visualisering eller andre evalueringsmetoder.
 • Utdeling av merke

Problemstillinger:

Dagstur:

 • Hvordan legge vekt på dette under turen;
 • kommunikasjon?
 • samarbeid i patruljen og ansvarsfordeling?
 • turprogrammet og vanskelighetsgarden i forhold til deltakernes nivå?
 • bruk av treningsprogrammet?
 • gjennomføring av planlagte aktiviteter?
 • disponering av tid?

Evaluering:

 • Hvordan var turen?
 • Gikk alt etter planen?
 • Oppnådde vi mål vi satte for oss?
 • Er alle fornøyd? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan var det å følge planen?
 • Hvordan var samarbeidet og kommunikasjonen?
 • Hvordan klarte peffen/assen seg?
 • Hva har dere lært/erfart på turen?
 • Har patruljene hatt liknende eller forskjellige opplevelser?
 • Sikkerhet\ Hva kunne gå galt?
 • Hvor sannsynlig er det? Hvor alvorlig?
 • Hva kunne vi gjøre for å unngå dette?
 • Hva kunne vi gjøre hvis noe gikk galt?
 • Hvordan var turen i forhold til deltakernes nivå?
 • Hvor forberedte var deltakerne? Var den sikkerhetsvurderingen som ble gjort under planleggingen av turen, tilstrekkelig?

Utstyr:

 • Hvordan vedlikeholder, reparerer og lager vi eget utstyr?

Veien videre:

 • Hvordan er Peff 3?

Avslutning

 • Hvordan evaluerer vi kurset til slutt?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Kursmanus med forslag til gjennomføring – Peff 1 og Peff 2
- Kursbeskrivelse
- Tips til staben
- Sikkerhet på tur-hefte
- Kursplan
- Kursbevis – Peff 1, Peff 2 og Peff 3
- Deltakerhefter

For lærer/instruktør:
- Førerpatruljen
- Patruljeførerhåndboka
- Sikkerhet på tur
- Deltakerhefter Peff 1 og Peff 2
- Speiderbasen
- Speiderboka

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Minst én i staben bør ha ledertrenerkompetanse. Det er også naturlig at veilederne selv har erfaring fra troppsarbeid og er kjent med arbeidsprinsippene og -metodene som benyttes i troppen. For at veilederne skal være i stand til å veilede patruljen og holde enkelte av kursøktene, er det en generell forutsetning at de på forhånd har gjort seg kjent med kursets innhold og relevant fagstoff.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset blir i første omgang evaluert av deltakere. Disse tilbakemeldingene blir tatt med til en intern evaluering i staben.

Utfyllende opplysninger

Kurset bygger videre på Patruljefører 1 (Peff. 1.)