3403 Trekløver - Gilwell

Godkjent for 8–117 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med Trekløver-Gilwell utdanningen er:
- Personlig utvikling gjennom kompetanse i ledelse og innsikt i speidingens verdigrunnlag.
- Inspirasjon til å involvere seg i speiderbevegelsen og samfunnet.
- Det må være en tydelig sammenheng mellom målet og de temaene det jobbes med, de metodene som blir brukt, og de aktivitetene som gjennomføres under hele kurset.
- Kursstaben kan velge ulike aktiviteter for å bygge opp under målet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne må:
- Ha grunnleggende ledertrening.
- Ha minimum tre års ledererfaring.
- Være minst 20 år.
- Søke om å delta.
Trekløver-Gilwell er åpent for ledere fra andre speiderforbund som forstår norsk og snakker skandinavisk.

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Kursstart, leirslåing, mål for kurset, omsorgspatrulje, sammensetting av patruljer og patruljesærpreg, sammensveising av stab og kursdeltagere. Gruppeprosess.

Stikkord:

 • Seremonier/særpreg
 • teambygging

Arbeidsform:

 • Individuelt, felles og i patruljer.
 • Det legges opp til refleksjon og aktiv deltakelse hos deltakerne.
 • For stab er det viktig å formidle tydelig hva kurset står for og handler om.

2. samling
TmL: 4
TuL: 10
Tema:
Refleksjon over samfunnsengasjement og speidingens verdigrunnlag. Evalueringsteknikk. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

 • God tørn, formålsparagrafen, speiderløftet og speiderloven.
 • Scouts own.
 • Verdiauksjon. 
 • Tre positive og en utfordring, god morgen.

Arbeidsform:

 • Diskusjon og refleksjon.

3. samling
TmL: 10
TuL: 4
Tema:
Ledertrening og veiledning. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

 • Symbolene i ledertrening, Adizes rollemodell PAIE og Joharis vindu, speidermetoden.

Arbeidsform:

 • Praktiske øvelser, veiledning i plenum eller patruljevis. 

4. samling
TmL: 10
TuL: 4
Tema:
Dag 1 av haik. Sikkerhet på tur. Målstyring. Planlegging og gjennomføring av haik.

Stikkord:

 • Risikoanalyse
 • program
 • patruljeoppgaver.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser, planlegging, samarbeid.

5. samling
TmL: 10
TuL: 4
Tema:
Dag 2 av haik. Fullføring og evaluering. Introduksjon av praksisperiode/veilederavtale.

Stikkord:

 • Patruljeoppgaver.

Arbeidsform:

 • Patruljevis. Diskusjon og refleksjon. Les mer under Eventuelle merknader.

6. samling
TmL: 10
TuL: 4
Tema:
Gruppeprosesser og kommunikasjon. Konflikthåndtering. Lek og leirbål. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

 • Praktiske øvelser, rollespill.
 • Presentasjonsteknikk, lek og konkurranser.
 • Lederomsorg.

Arbeidsform:

 • Diskusjon og refleksjon.
 • Deltakerstyrt leirbål.

7. samling
TmL: 10
TuL: 4
Tema:
Praksisoppgave. Lysløype, lek og leirbål (deltakerstyrt). Forberedelse av festmiddag (patruljeoppgave).

Stikkord:

 • Veiledersamtaler.
 • Symbolikk, rammer og lek.
 • Lederomsorg.

Arbeidsform:

 • Patruljeoppgaver.
 • Deltakerstyrt opplegg. 

8. samling
TmL: 4
Tema:
Avslutning av kursuka.

Stikkord:

 • Oppsummering og evaluering, rive leir.

Arbeidsform:

 • Deltakere evaluerer kursuka og egen innsats.
 • Patruljene er aktivt med på rivingen av leir og oppryddingen.

9. samling
Praksisoppgave 6-12 mnd, uten godkjente timer

Tema:
Praksisperiode med gjennomføring av praksisoppgave. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

 • Målarbeid, planlegging, samarbeid, øvelse i ledelse og veiledning, egenevaluering.

Arbeidsform:
Deltakeren må, i samarbeid med veilederen, utarbeide en plan for gjennomføring av oppgaven. Planen må inneholde mål for praksisperioden og hva deltakeren skal gjøre for å nå målene. Deltakeren skal dokumentere det arbeidet som er gjort i praksisperioden. Dokumentasjonen er hovedsakelig skriftlig, men kan også være i annen form. Kursstaben bør ved slutten av kursuka drøfte hvordan den enkelte deltaker bør følges opp, og hva som kan forventes av dokumentasjon med utgangspunkt i den enkelte deltakers forutsetninger.

Veilederen skal gi en vurdering av den enkeltes arbeid. Vurderingen må bestå av både underveisvurdering og sluttvurdering. For at veilederen skal kunne vurdere deltakerens personlige utvikling og anvendelse av erfaringer fra kurset, er det viktig med en regelmessig kontakt med deltakeren.

10. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Kursstart, mål for oppfølgingshelgen, erfaringsutveksling, finne den røde tråden. Innholdet tilpasses deltakere.

Arbeidsform:

 • Refleksjon rundt tidligere erfaringer fra kurset – individuelt eller felles.
 • Staben bruker krusets symbolikk og særpreg aktivt i kursåpningen.
 • Patruljeoppgaver.

11. samling
TmL: 10
TuL: 4
Tema:
Repetisjon/fordypning i utvalgte emner. Innholdet tilpasses deltakere.

Arbeidsform:

 • Diskusjon og refleksjon.
 • Patruljeoppgaver.

12. samling
TmL: 4
TuL: 3
Tema:
Kursavslutning. Veiledersamtale/praksisoppgave. Utdeling av skjerf og kursbevis? Evaluering av kruset.

Stikkord:

 • Opprydding, avslutning.

Arbeidsform:

 • Diskusjon i patruljer/plenum.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
Deltakere velger støttelitteratur ut ifra egen interesse og behov.
-Speiding
-Sikkerhet på tur
-Hefte med sjekklister for planlegging og gjennomføring av turer.
-Speiderboka
-Kapitlene under Lov og løfte kan med fordel repeteres med jevne mellomrom så man ikke mister fokus på grunnlaget for speidingen i ens daglige virke med praktiske problemstillinger.
-Scouting for Boys, av Robert Baden-Powell - Denne boken er et godt grunnlag for å forstå hva Baden-Powell tenkte seg da han startet speiderbevegelsen. Ideene er fremdeles gyldige selv om aktivitetene har endret seg vesentlig på 100 år. Finnes på engelsk i nyopptrykk. ISBN 0-85165-247-6.
- Smått som blir stort, Margrethe Parm.
-Trygg i naturen med kart og kompass (Frifo)
-Selv om dette er et opplegg laget for en bestemt anvendelse (kart og kompass), kan det gi et godt grunnlag også for andre områder: Veiledning, instruksjon, lek, konkurranser, progresjon i forhold til alder m.m. Kontakt forbundskontoret NSF.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NSF sentralt oppnevner kursleder. Den som skal oppnevnes til kursleder må:
- ha gjennomgått Trekløver-Gilwell treningen.
- ha vært med i kursstab på ledertrenerkurs, eller ha tilsvarende erfaring.
- ha erfaring og ferdigheter i å arbeide med gruppeprosesser.
- ha evne til å skape et godt læringsmiljø.
- ha god kjennskap til kursene i grunntreningen.
- Kursleder må forplikte seg til å delta på NSFs tilbud om opplæring og videreutvikling for kursledere og -staber.

Avsluttende prøve/eksamen

Det brukes en evalueringsform hvor deltakere blir invitert til å legge vekt på det positive og gi Forbedringsforslag. Staben evaluerer kurset og egen innsats etter samme prinsipp.

Utfyllende opplysninger

Trekløver-Gilwell-treningen består av en kursuke, en oppgave med praksisperiode og en oppfølgingshelg. Treningen bruker friluftsliv, patruljesystemet og læring ved egenaktivitet som metode. Kursopplegget veksler mellom teori og praksis. Under kursuka deles deltakerne inn i patruljer (lag) som skal bo og arbeide sammen. Friluftsrammen for kurset gir kontinuerlige oppgaver og utfordringer som skal håndteres. Ledelse av patruljens arbeid går på omgang mellom patruljemedlemmene, slik at alle får prøvd seg på å lede andre voksne ledere.

Trekløver-Gilwell-treningen har fast form og tidsramme, men innholdet bygges opp rundt deltakere, dvs. temaene som blir tatt opp kan variere avhengig av deltakernes kompetanse og behov. De faste elementene i kursuka er patruljebygging (teambuilding), samarbeid, ledelse, refleksjon/evaluering og egenutvikling. Eksempler på andre typiske temaer som tas opp under kurset er veiledning, min rolle som speiderleder, erfaringslæring, speiding og speidingens verdigrunnlag, planlegging, gruppeprosesser, kommunikasjon m.m. Noen av øktene kan deltakerne selv stå ansvarlig for.
Kurset gjennomføres som en sammenhengende tur hvor læringen oppnås både gjennom egne læringsøkter og gjennom praktiske oppgaver knyttet til turen, for eksempel matlaging, bygging av overnattingsplass o.l. Veiledere er tilstede hele tiden, men noen oppgaver skal deltakere gjennomføre selvstendig i patruljer (små grupper). En viktig del av kurset er at alle får prøvd seg som leder for sin patrulje, og får innsatsen sin evaluert av andre deltakere. Man får også opplevd andre lederstiler.

Praksisperioden skal gi deltakerne faglig utvikling og være til nytte for speiderbevegelsen, for eksempel gjennom at deltakeren utfører et prosjekt i egen speidergruppe. Praksisoppgaven skal også bidra til deltakerens personlige utvikling gjennom et sett med personlige mål satt i samarbeid med praksisveilederen. Utførte praksisoppgaver godkjennes av kurslederen. Oppstart av arbeidet må skje kort tid etter kursuka, og være ferdig i løpet av 6-12 måneder. Eventuell forlengelse av perioden, med henblikk på ferdigstilling av praksisoppgaven, må godkjennes av kurslederen.

Kursstaben skal arbeide for at Trekløver-Gilwell skal gi deltakerne ny motivasjon og inspirasjon. Stabsmedlemmene (veilederne) skal gi deltakerne tilpassede utfordringer. Stabsmedlemmer som ikke har vært med i stab tidligere, får veiledning av de mer erfarne stabsmedlemmene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.