3403 Trekløver - Gilwell

Mål:

 • Målet med Trekløver-Gilwell er:
  • Personlig utvikling gjennom kompetanse i ledelse og innsikt i speidingens verdigrunnlag.
  • Inspirasjon til å involvere seg i speiderbevegelsen og samfunnet.
   Det må være en tydelig sammenheng mellom målet og de temaene det jobbes med, de metodene som blir brukt, og de aktivitetene som gjennomføres under hele kurset.
   Kursstaben kan velge ulike aktiviteter for å bygge opp under målet.

Målgruppe:

 • Deltakerne må:
  • Ha grunnleggende ledertrening.
  • Ha minimum tre års ledererfaring.
  • Være minst 20 år.
  • Søke om å delta.
   Trekløver-Gilwell er åpent for ledere fra andre speiderforbund som forstår norsk og snakker skandinavisk.

Eventuelle merknader:

Trekløver-Gilwell-treningen består av en kursuke, en oppgave med praksisperiode og en oppfølgingshelg. Treningen bruker friluftsliv, patruljesystemet og læring ved egenaktivitet som metode. Kursopplegget veksler mellom teori og praksis. Under kursuka deles deltakerne inn i patruljer (lag) som skal bo og arbeide sammen. Friluftsrammen for kurset gir kontinuerlige oppgaver og utfordringer som skal håndteres. Ledelse av patruljens arbeid går på omgang mellom patruljemedlemmene, slik at alle får prøvd seg på å lede andre voksne ledere.

Trekløver-Gilwell-treningen har fast form og tidsramme, men innholdet bygges opp rundt deltakere, dvs. temaene som blir tatt opp kan variere avhengig av deltakernes kompetanse og behov. De faste elementene i kursuka er patruljebygging (teambuilding), samarbeid, ledelse, refleksjon/evaluering og egenutvikling. Eksempler på andre typiske temaer som tas opp under kurset er veiledning, min rolle som speiderleder, erfaringslæring, speiding og speidingens verdigrunnlag, planlegging, gruppeprosesser, kommunikasjon m.m. Noen av øktene kan deltakerne selv stå ansvarlig for.
Kurset gjennomføres som en sammenhengende tur hvor læringen oppnås både gjennom egne læringsøkter og gjennom praktiske oppgaver knyttet til turen, for eksempel matlaging, bygging av overnattingsplass o.l. Veiledere er tilstede hele tiden, men noen oppgaver skal deltakere gjennomføre selvstendig i patruljer (små grupper). En viktig del av kurset er at alle får prøvd seg som leder for sin patrulje, og får innsatsen sin evaluert av andre deltakere. Man får også opplevd andre lederstiler.

Praksisperioden skal gi deltakerne faglig utvikling og være til nytte for speiderbevegelsen, for eksempel gjennom at deltakeren utfører et prosjekt i egen speidergruppe. Praksisoppgaven skal også bidra til deltakerens personlige utvikling gjennom et sett med personlige mål satt i samarbeid med praksisveilederen. Utførte praksisoppgaver godkjennes av kurslederen. Oppstart av arbeidet må skje kort tid etter kursuka, og være ferdig i løpet av 6-12 måneder. Eventuell forlengelse av perioden, med henblikk på ferdigstilling av praksisoppgaven, må godkjennes av kurslederen.

Kursstaben skal arbeide for at Trekløver-Gilwell skal gi deltakerne ny motivasjon og inspirasjon. Stabsmedlemmene (veilederne) skal gi deltakerne tilpassede utfordringer. Stabsmedlemmer som ikke har vært med i stab tidligere, får veiledning av de mer erfarne stabsmedlemmene.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Kursstart, leirslåing, mål for kurset, omsorgspatrulje, sammensetting av patruljer og patruljesærpreg, sammensveising av stab og kursdeltagere. Gruppeprosess.

Stikkord:

Seremonier/særpreg, teambygging

Arbeidsform:

Individuelt, felles og i patruljer. Det legges opp til refleksjon og aktiv deltakelse hos deltakerne. For stab er det viktig å formidle tydelig hva kurset står for og handler om.

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 10

Tema:

Refleksjon over samfunnsengasjement og speidingens verdigrunnlag. Evalueringsteknikk. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

God tørn, formålsparagrafen, speiderløftet og speiderloven. Scouts own. Verdiauksjon. Tre positive og en utfordring, god morgen.

Arbeidsform:

Diskusjon og refleksjon. Les mer under Eventuelle merknader.

3. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 4

Tema:

Ledertrening og veiledning. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

Symbolene i ledertrening, Adizes rollemodell PAIE og Joharis vindu, speidermetoden.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser, veiledning i plenum eller patruljevis. Les mer under Eventuelle merknader.

4. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 4

Tema:

Dag 1 av haik. Sikkerhet på tur. Målstyring. Planlegging og gjennomføring av haik.

Stikkord:

Risikoanalyse, program, patruljeoppgaver.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser, planlegging, samarbeid. Les mer under Eventuelle merknader.

5. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 4

Tema:

Dag 2 av haik. Fullføring og evaluering. Introduksjon av praksisperiode/veilederavtale.

Stikkord:

Patruljeoppgaver.

Arbeidsform:

Patruljevis. Diskusjon og refleksjon. Les mer under Eventuelle merknader.

6. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 4

Tema:

Gruppeprosesser og kommunikasjon. Konflikthåndtering. Lek og leirbål. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

Praktiske øvelser, rollespill. Presentasjonsteknikk, lek og konkurranser. Lederomsorg.

Arbeidsform:

Diskusjon og refleksjon. Deltakerstyrt leirbål. Les mer under Eventuelle merknader.

7. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 4

Tema:

Praksisoppgave. Lysløype, lek og leirbål (deltakerstyrt). Forberedelse av festmiddag (patruljeoppgave).

Stikkord:

Veiledersamtaler. Symbolikk, rammer og lek. Lederomsorg.

Arbeidsform:

Patruljeoppgaver. Deltakerstyrt opplegg. Les mer under Eventuelle merknader.

8. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Avslutning av kursuka.

Stikkord:

Oppsummering og evaluering, rive leir.

Arbeidsform:

: Deltakere evaluerer kursuka og egen innsats. Patruljene er aktivt med på rivingen av leir og oppryddingen.

9. samling

Praksisoppgave 6-12 mnd, uten godkjente timer

Tema:

Praksisperiode med gjennomføring av praksisoppgave. Innholdet tilpasses deltakere.

Stikkord:

Målarbeid, planlegging, samarbeid, øvelse i ledelse og veiledning, egenevaluering.

Arbeidsform:

Deltakeren må, i samarbeid med veilederen, utarbeide en plan for gjennomføring av oppgaven. Planen må inneholde mål for praksisperioden og hva deltakeren skal gjøre for å nå målene. Deltakeren skal dokumentere det arbeidet som er gjort i praksisperioden. Dokumentasjonen er hovedsakelig skriftlig, men kan også være i annen form. Kursstaben bør ved slutten av kursuka drøfte hvordan den enkelte deltaker bør følges opp, og hva som kan forventes av dokumentasjon med utgangspunkt i den enkelte deltakers forutsetninger.
Veilederen skal gi en vurdering av den enkeltes arbeid. Vurderingen må bestå av både underveisvurdering og sluttvurdering. For at veilederen skal kunne vurdere deltakerens personlige utvikling og anvendelse av erfaringer fra kurset, er det viktig med en regelmessig kontakt med deltakeren.

10. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Kursstart, mål for oppfølgingshelgen, erfaringsutveksling, finne den røde tråden. Innholdet tilpasses deltakere.

Arbeidsform:

Refleksjon rundt tidligere erfaringer fra kurset – individuelt eller felles. Staben bruker krusets symbolikk og særpreg aktivt i kursåpningen. Patruljeoppgaver.

11. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer: 4

Tema:

Repetisjon/fordypning i utvalgte emner. Innholdet tilpasses deltakere.

Arbeidsform:

Diskusjon og refleksjon. Patruljeoppgaver.

12. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 3

Tema:

Kursavslutning. Veiledersamtale/praksisoppgave. Utdeling av skjerf og kursbevis? Evaluering av kruset.

Stikkord:

Opprydding, avslutning.

Arbeidsform:

Diskusjon i patruljer/plenum.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakere velger støttelitteratur ut ifra egen interesse og behov.

Speiding
Sikkerhet på tur
Hefte med sjekklister for planlegging og gjennomføring av turer.
Speiderboka
Kapitlene under Lov og løfte kan med fordel repeteres med jevne mellomrom så man ikke mister fokus på grunnlaget for speidingen i ens daglige virke med praktiske problemstillinger.
Scouting for Boys, av Robert Baden-Powell
Denne boken er et godt grunnlag for å forstå hva Baden-Powell tenkte seg da han startet speiderbevegelsen. Ideene er fremdeles gyldige selv om aktivitetene har endret seg vesentlig på 100 år. Finnes på engelsk i nyopptrykk. ISBN 0-85165-247-6.
Smått som blir stort, Margrethe Parm.
Trygg i naturen med kart og kompass (Frifo)
Selv om dette er et opplegg laget for en bestemt anvendelse (kart og kompass), kan det gi et godt grunnlag også for andre områder: Veiledning, instruksjon, lek, konkurranser, progresjon i forhold til alder m.m. Kontakt forbundskontoret NSF.

Speiderbevegelsens historie
Robert Baden Powell, av Julia Courtney
Svensk utgave i serien ”De gjorde världen bättre”. Kort og grei biografi om B.-P. med gamle fotografier og litt om speiderbevegelsens utvikling fram til i dag. ISBN 91-7194-881-3
Baden-Powell – Mannen med de to liv, av William Halcourt og Lady Baden-Powell
Norsk utgave utgitt i 1966. Biografi skrevet i tett samarbeid med Lady Baden-Powell selv.
Window on my heart, av Olave, Lady Baden-Powell og Mary Drewery
Selvbiografi av Lady Baden-Powell gitt ut av det engelske pikespeiderforbundet (The Girl Guides Assosiation) i 1973, Nytrykket flere ganger.
250 Million Scouts, av Laszlo Nagy WOSMs historie fortalt av den tidligere generalsekretæren Laszlo Nagy. Utgitt 1985. ISBN 0-85013-153-7 Scouting for Boys, av Robert Baden-Powell
Beskrevet tidligere i dette vedlegget.
Høyere ledertrening, Speiderhistorisk skrift nr. 8, Norsk Speidermuseum, 2000.
Ja, jeg vil! Norges KFUK-Speidere 1920-90, Guri Sjøvold, Norges KFUK-speidere, 1990.
Norsk Speidermuseum v/Øystein Gonsholt (Colin Walker/bøker fra Sverveli/egne opplevelser)

Veiledning
Med barn på tur – Håndbok for veiledere i Barnas Turlag (DNT)
Beskrevet tidligere i dette vedlegget.
Veiledning som metode – fåes ved å kontakte forbundskontoret NSF.
Ledertrening – Norsk Gilwell, Speiderhistorisk skrift nr. 7, Norsk Speidermuseum, 1999.
Prinsipper for ledertrening, Norges KFUK-KFUM-speidere.
Ledelse i NSF, Norges speiderforbund, 1997.

Barn og ungdom
Ditt kompetente barn, av Jesper Juul
En håndsrekning til alle voksne som lever sammen med eller samarbeider med barn og unge. ISBN: 82-7391-043-1
Vi vil prøve verden selv, av Bodil Martens og Egil Sandgren
En metodebok om barn og medvirkning. ISBN:82-446-0500-6

Annet
Footsteps of the Founder
Små sitat og tegninger fra Baden-Powells liv og virke. Sortert etter stikkord. ISBN 88-7610-047-7
Yarns by B.-P.
Et utvalg leirbålshistorier m.m. fra Baden-Powell. Samlet og utgitt av The Scout Association of Australia. ISBN 0-90973265-5
Vi er en del av jorden
Høvding Seattles berømte tale til den amerikanske presidenten i 1854. Finnes for eksempel på norsk fra Ex Libris forlag. ISBN 82-7384-350-5
Mitt hjerte blør for mitt folk
Høvding Josephs berømte tale i Washington i 1879. Finnes for eksempel på norsk fra Ex Libris forlag. ISBN 82-7384-487-0

Krav til lærer/instruktør:

 • NSF sentralt oppnevner kursleder. Den som skal oppnevnes til kursleder må:
  • ha gjennomgått Trekløver-Gilwell treningen.
  • ha vært med i kursstab på ledertrenerkurs, eller ha tilsvarende erfaring.
  • ha erfaring og ferdigheter i å arbeide med gruppeprosesser.
  • ha evne til å skape et godt læringsmiljø.
  • ha god kjennskap til kursene i grunntreningen.

Kursleder må forplikte seg til å delta på NSFs tilbud om opplæring og videreutvikling for kursledere og -staber. Kursleder setter selv sammen sin stab i samråd med Komite speiding/Forbundskontoret. Denne bør være klar så tidlig som mulig, minst et halvt år før kurset, slik at det blir god tid til stabsarbeid og -utvikling.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursmanual til Trekløver-Gilwell, Ledelse i NSF

Opplegg for evaluering:

Det brukes en evalueringsform hvor deltakere blir invitert til å legge vekt på det positive og gi Forbedringsforslag. Staben evaluerer kurset og egen innsats etter samme prinsipp.