3401 Studiearbeid i egen organisasjon

Mål:

Alle som har gjennomgått innholdet i studieplanen skal bli i stand til å sette i gang studietiltak i egen organisasjon.

Målgruppe:

Tillitsvalgte, studieledere og andre interesserte i lokallagene

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Studiearbeid

Stikkord:

Opplæring i organisasjoner, voksenopplæring

Arbeidsform:

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Problemstillinger:

Hvorfor drive opplæring i egen organisasjon? Hva er studiearbeid? Hva er studieplan ? Hvordan drive planmessig opplæring?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Studielederens oppgaver, tilskudd til kurs, regler og satser, økonomisk planlegging, innmeldingsrutiner.

Studielederen

Stikkord:

Studielederens oppgaver, tilskudd til kurs, regler og satser, økonomisk planlegging, innmeldingsrutiner.

Arbeidsform:

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Problemstillinger:

Hvordan sette studielederen i stand til å sette opp budsjett for en, søke om tilskudd. Hvordan gi studielederen den status han/hun fortjener å ha i foreningen/laget.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Erfaringer, samarbeid og markedsføring

Stikkord:

Hva har de forskjellige organisasjonene/lagene gjennomført av studietiltak? Hvordan kom laget i gang ? Kunne noe vært gjort enklere/bedre?

Arbeidsform:

Diskusjon, veiledning, foredrag, oppgaveløsning i grupper

Problemstillinger:

Hva gjør vi og hva kan vi gjøre? Hvor ligger det grunnlag for samarbeid? Hva kan gjøres for  å nå flere?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Studiearbeid i vår kommune og vårt fylke

Stikkord:

Tilskuddsmuligheter fra kommunen, søknadsfrister og krav for godkjenning, samarbeid om et studieforbund på kommuneplan, samarbeid organisasjonene i mellom på fylkesplan.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Er det behov/ønske om økt  på fylkesplan? Hvilke typer  dekkes? Hvilke organisasjoner er aktive? Hva kan vi få tilskudd til? Hvor store tilskudd kan vi få? Når utbetales eventuelle tilskudd? Når skal en søke om tilskudd? Er det bestemte godkjenningskrav? Hvilke fordeler kan organisasjonene ha av å samarbeide om et studieforbund på kommuneplan? Samarbeid organisasjonen mellom på fylkesplan

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledningsheftet ”Studiearbeid i egen organsisasjon”
Råd og vink for kursledere og intruktører, utgitt av N&M
Utvalgte studieplaner, utgitt av N&M
Voksenopplæringsloven

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema
http://naturogmiljo.no/materiell/