335 Profesjonell dronningavl

Godkjent for 10–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å gi dronningavlere den nødvendige innsikt i avls-biologi og teknikk til å produsere bidronninger som både er attraktive for birøktere og som ivaretar en sunn bestand av lokalt tilpassede honningbier i Norge

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Dronningavlere og erfarne birøktere som vil starte avl samt personer som vil ha ansvar for parestasjoner for lokale bier

Innhold

Del 1 Teorikurs

Avlsstrategi

 • Gener og naturlig variasjon. Generelt om samspill mellom gener, mitokondrie-DNA
 • Kjønns-alleler hos honningbier
 • Arvbarhets-begrepet
 • Omtale av tre typer avlsopplegg: Kombinasjonsavl, masse-seleksjon og bigårdsparing

Uttak til avl

 • Underartens renhet som seleksjonskriterium. Morfometri, DNA
 • Seleksjonskriterier for: Svermetreghet, gemytt, tavlefasthet, Varroa-kontroll, Nosema
 • Stambokføring

Norges Birøkterlags avlsplan

 • Avlsplanen som sentralt organisert virksomhet, tillempet renavlsområder og profesjonell avl

Driftsopplegg for dronningproduksjon

 • Produksjon av gode ungdronninger
 • Krav til parestasjon og dronegivere
 • Uttak,kvalitetskontroll og forsendelse av dronninger
 • Forebygge sykdom og sykdomsspredning
 • Ansvar og økonomi

Del 2 Praktisk del
Deltakerne gjennomfører dronningavl i praksis, med eller uten veiledning, i løpet av sommeren. Tidsbruk med instruktør og arbeid med rapportering og planskisse kan anslås til 10 timer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lærer og deltakere:
Friedrich Ruttner: Avlsteknikk og avlsutvalg med bier
Eigil Holm: Dronningavl,arvelighedslære og forædling af bier
Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksjon. Utgitt av Norges
Birøkterlag 2007.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning

Krav til lærer/instruktør

Del 1: Erfaren dronningavler, biolog med bifaglig kompetanse
Del 2: Erfaren dronningavler

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne rapporterer fra egen avlsvirksomhet og skisserer plan for videre avl som sendes til Norsk Brunbielag/Norges Birøkterlag for godkjenning

Utfyllende opplysninger

Kursplanen er satt opp i samarbeid mellom Norsk Brunbielag og Norges Birøkterlag. Kurset vil arrangeres første gang i mai - juli 2019 av Norsk Brunbielag og evalueres ved avslutning av året.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.