3331 Organisasjonskurs NKK

Godkjent for 8–16 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset gir økt innblikk i drift av klubb, organisasjonsutvikling og funksjoner

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i samarbeidende klubber

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Velkommen til kurs, organisering av

Stikkord
Opprop/presentasjon

Gjennomgang av kursprogram og timeplan

Utdeling av håndbok og evt. annet kursmateriell

Om raseklubber og forbund, avdelinger av disse, lokale hundeklubber

Overenskomst - samarbeidsavtaler

Andre hundeorganisasjoner og forbund

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Norsk Kennel Klubb, styret; et kollegium

Stikkord
Norsk Kennel Klubbs organisasjon

- avdelinger

- representantskap

- utvalg

- samordningsutvalget

Styret; et kollegium

Styrets sammensetning

Styrets arbeidsmåte

Rammebetingelser:

- lover/vedtekter

- årsmøtevedtak

- budsjett og planvedtak

- økonomisk kompensasjon for verv?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Styret; et kollegium (forts), tillitsvalgte og de enkelte verv

Stikkord
Styret; et kollegium

- taushetsplikt

- informasjonsbehov og åpenhet

- økonomisk ansvar

- reservasjon/protokolltilførsler

Tillitsvalgte og de enkelte verv

Formannen (lederen)

Nestformannen

Sekretæren

Kassereren

Styremedlemmer

Vararepresentanter

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Råd og utvalg

Stikkord
Oppnevning av mandat for disse

Gruppearbeid

Gjennomgang av gruppearbeid

Hva sier lovene/vedtektene?

Hva er formålstjenelig

Praksis

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Styrets arbeid, møteledelse

Stikkord
Styrets arbeid

Protokoll

arkiv

årsberetning

kassadagbok/årsregnskap

revisorer

budsjettarbeid

planarbeid og målstyring

Møteledelse

saksliste

beslutningsprosess

taleliste

styret

forretningsorden

avstemming

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Møteledelse (forts), fremgangsmåte ved valg

Stikkord
Møteledelse (forts)

Valg og avstemmingsregler

åpen avstemming

lukket avstemming (skriftlig)

simpelt flertall

absolutt flertall

kvalifisert flertall

Fremgangsmåte ved valg

valgkomitè

gjennomføring av valgene

tellekorps

forhåndstemmer

benkeforslag

7. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Årsmøtet, saksbehandling i styret

Stikkord
Årsmøtet

Gruppearbeid:

- planlegging og gjennomføring av et årsmøte

- oppsummering

aksbehandling i styret

Saksliste

forberedelse av saker

protokollføring

oppfølging av vedtak

faste saker

høring

behandling i råd og utvalg

arkivering

bladutgivelse

regnskap og regnskapsføring

plan- og målstyring

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Om lederskap, oppsummering

Stikkord
Lederskap

Ledertyper

organisasjonskultur

Takk for innsatsen

Oppsummering av kurset

Hovedelementer

Oppfølging av lærdommen

hvor kan vi få hjelp?

Kurskritikk

Kursbevis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Eget kompendium - bestilles hos NKK

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold