3306 Kasserer (4H)

Godkjent for 4–16 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kassereren skal ære å føre nøyaktig regnskap over alle inntektene og utgiftene som klubben har, og lære å lage en inventarliste over klubbens eiendeler.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

En kasserer bør være en person som er nøye og som klarer å holde orden på penger og eiendeler.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Opgaver og plikter.

Stikkord
Kasserer skal sørge for at kontingenten, lotteri og regninger blir betalt til rett tid. Han/hun skal sørge for inn- og utbetalinger og føre alle de ulike bilagene inn i regnskapet. Lage en plan over hva man forventer å få i inntekter og hva man forventer å ha i utgifter.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering .

Problemstillinger
Hva skal klubben selv gjøre for å få inntekter? Hva skal pengene brukes til?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Regnskap og budsjett.

Stikkord
Regnskapssammendrag og balansekonto. Revisor.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Husk å få bilag til alle ut- og innbetalinger. Før inn alle utgifter og inntekter med en gang så du ikke glemmer noe. Det er viktig å føre regnskapet fortløpende, bl.a. for å kunne sammenligne med bank- og postgiroutskrifter.

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Årsavslutning og revisor.

Stikkord
Når regnskapssidene er ferdig summert og alt stemmer, skal regnskapssammendrag og balansekonto settes opp. Disse gir en oversikt over klubbens økonomi. På årsmøtet skal kassereren lese opp regnskapssammendrag og balansekonto. Disse skal sammen med budsjett, være vedlegg til alle tilskuddssøknader. På årsmøtet velger klubben en revisor som skal sjekke regnskapet og klubbens økonomi.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Revisor skal være en voksen person som kassereren kan få hjelp av hvis det er problemer.

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Økonomisk planlegging.

Stikkord
Det er viktig å ha en plan over hva som skal skje i klubben i løpet av året. Det gjelder også for økonomien. Det trengs penger til aktiviteter og dere må vite hvor mange penger klubben har - og hvordan dere kan skaffe penger. Det viser at dere har styring på økonomien.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Hva gir din kommune støtte til? Hvilke tidsfrister opererer de med, må du fylle ut søknaden i et eget søknadsskjema?

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Medlemsregistrering.

Stikkord
Kassereren skal til enhver tid ha oversikt over klubbens medlemmer, det vil si holde orden på alle innmeldinger og utmeldinger av medlemmer. Ta i mot kontingent og rapportere medlemmene til 4H i fylket. Hvert år skal medlemslisten rettes og oppdateres. Listene skal ha riktige opplysninger om medlemmenes adresse, alder, oppgavevalg, loddsalg m.m. Kasserer skal, sammen med sekretær, alltid ha denne typen informasjon tilgjengelig og oppdatert.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Dette er et stort arbeid og kassereren må få hjelp av andre styremedlemmer og klubbrådgiveren. Feil i listene vil kunne resultere i at enkelte medlemmer ikke får medlemsbladet eller annen post. Vær derfor nøyaktig! Kontingenten skal betales hvert år. Sørg for å ha lister som er korrekte!

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Økonomisk tilskudd.

Stikkord
Alle kommuner har støtteordninger til kultur- og ungdomsarbeid. De ulike kommunene har ulike regler for hva de gir penger til.

Arbeidsform og gjennomføring
Studiering.

Problemstillinger
Hvor søke støtte fra -og hvordan søke?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Heftet "Arbeid i klubbstyret". Lover og vedtekter i Norske 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kassereren har ansvar for klubbens økonomiske verdier. Dette krever god oversikt over hva klubben har av penger og hvilket utstyr og materiell klubben eier. Kurset er godkjent for 12 timer, men kan utvides til 16 timer.