3035 StyreBOOST!

Mål

Opplæring av alumner som sitter i styrene til fylkesalumnklubbene i 4H Norge.

Målgruppe

Styremedlemmer i fylkesalumnklubbene i 4H Norge

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Styrekonferansen arrangeres over en helgesamling med intensivt kursarbeid.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Rekruttering, medlemspleie og hvordan engasjere medlemmene

Stikkord

Opplæring i hvordan rekruttere medlemmer, hvordan gi medlemmene det de ønsker, og hva som skal til for å skape engasjerte medlemmer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk opplæring i rekruttering, medlemspleie og hvordan engasjere medlemmene sine.

Problemstillinger

Hvordan får vi flere medlemmer? Hvordan kan vi holde på medlemmene våre? Hvordan skaper vi engasjerte medlemmer?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Samarbeid, medlemsregister og hvordan bli større

Stikkord

Samarbeid. Hvilke aktiviteter kan vi bruke for å skape et godt samarbeid? Medlemsregister. Hvor finner vi egentlig det vi trenger? Hvordan bli større? Hva skal til for å skape medlemsvekst?

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger, spørrerunder, uteaktiviteter.

Problemstillinger

Hvordan få flere aktive alumner? Hvordan stimulere til alumnaktivitet? Hvordan benytte 4H sitt medlemsregister?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Utvekslingsmuligheter. Erfaringsutvekslinger. Aktuelle diskusjoner.

Stikkord

Utvekslingsmuligheter. Hvilke muligheter har man som alumn? Erfaringsutvekslinger. Hvordan kan vi bli bedre? Hva gjør de andre bra? Hvordan få til et aktivt miljø? Hva lurer de andre på?

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger.

Problemstillinger

Hvilke utvekslingmuligheter har man som alumn? Hvordan kan vi bli bedre? Hva gjør de andre bra? Hvordan få til et aktivt miljø? Hva lurer de andre på?

Litteratur/materiell for deltakerne

Relevant kursmateriell vil bli utdelt på kurset.

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren bør kjenne til 4H-arbeidet i 4H Norge og hva det innebærer å være en 4H-alumner. Vedkommende bør også ha sittet i et alumnstyre.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Evt. støttemateriell kan fås ved henvendelse til Norske 4H-alumner

Opplegg for evaluering

Det utarbeides evalueringsskjemaer som benytter en VAS-skala eller lignende for å besvare spørsmålene om utbytte av kurset m.m. I tillegg legges det inn muligheter for å gi tilbakemeldinger på evt. forbedringspunkter m.m.