3009 Gruppeleder i NSF

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne
*Kjenne gruppeleders og gruppeledelsens ansvar og oppgaver.
*Være i stand til å gjennomføre samtalen med nye ledere

\\Kurset skal motivere og inspirere den enkelte deltaker til et engasjement for gruppen som er høyere enn dagens nivå og styrke samholdet blant lederne

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Dette kursets målgruppe er både den som allerede er gruppeleder, den som skal starte som gruppeleder og også de som synes emnet er interessant i andre forbindelser. Kurset kan også gjerne gjennomføres av hele eller deler av gruppeledelsen sammen. Dette vil gi en samlet og faglig styrket gruppeledelse.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 5
Stikkord
17.00 Åpning
17.30 Veiledning av ledere
18.30 Ledertrening
19.00 Intern og ekstern informasjon
20.00 Ledersamtalen
22.00 Avslutning

Problemstillinger
Veiledning av ledere
I denne modulen gjennomgåes følgende
Veiledning er den ledelsesform det legges vekt på i NSF. Veiledning i forbindelse med gruppeledelse vil i første rekke si:

å få fram ressursene blant lederne
å la lederne få prøve seg
å peke på muligheter
å oppsummere Målet med emnet er å bevisstgjøre deltagerne om egen lederstil, og styrke dem i veiledning av ledere.

Ledertrening
Ledertrening er den systematiske opplæringspregede del av lederutviklingen. Det er derfor viktig at gruppeledelsen vet hvilket tilbud som finnes og dermed kan legge planer for opplæring av ledere i gruppen. Målet med aktiviteten er å gi deltakere kjennskap til mål og hovedinnhold i de kurs som er aktuelle for utvikling av gruppens ledere.

Informasjon

Informasjon skal bidra til å redusere usikkerhet og skape trygghet. I denne delen ser vi på hvorfor informasjon er viktig, hvilke målgrupper vi har for informasjon og hvordan informasjon kan kommuniseres til de enkelte målgruppene Deltagerne skal sitte igjen med konkret oppfattning av hvilken informasjon som skal formidles til de forskjellige målgruppene. Deltagerne skal også ta stilling til hvordan egen gruppe bør gå frem for å ivareta denne kommunikasjonen.

Ledersamtalen
Ved å gi alle gruppeledere den samme plattform for ledersamtale med ny leder, vil vi sikre at alle nye ledere får denne samtalen. Vi ønsker også å gi gruppeledere trygghet og de nødvendige hjelpemidler til dette. Det er viktig at gruppeledere selv får dette "innenfor skjorta" Målet med emnet er å sette deltagerne i stand til å ta imot nye ledere i gruppen og å gjennomføre en ledersamtale med vekt på "Velkommen leder" og "Speidermetoden"

2. samling
Timer med lærer: 7
Stikkord
08.45 Flaggheis og andakt
09.00 Gruppeledelse i NSF
10.00 Drift av gruppa
10.30 Foreldrearbeid
11.00 Lunsj
12.00 Ledermiljø
12.30 Lederutvikling
13.15 Den vanskelige samtalen
14.00 "Vanskelige barn"
14.30 Evaluering
15.00 Avslutning

Problemstillinger
I denne modulen gjennomgåes følgende:

En repetisjon av NSFs organisasjon
Beslutningsveier i NSF
Gruppeledelsens ansvar og plikter
Deltagerne skal kunne svare på hvilken rolle gruppeleder og gruppeledelsen har i organisasjonen, samt forstå beslutningsveier i NSF

Drift av gruppa

I denne modulen gjennomgåes følgende:

Administrative rutiner og rapportering
Målstyring
Deltagerne skal kjenne til de administrative rutinene og rapporter krets og forbund forventer, herunder minimumskravene i forhold til økonomisk styring av gruppen. Deltagerne skal kunne lede arbeidet med målstyring i egen gruppe.

Ledermiljø

Et godt ledermiljø skaper entusiasme og engasjement, gruppeleders kanskje viktigste oppgave er å legge til rette for et godt ledermiljø. Under dette temaet berøres noen av de faktorene som må være tilstede for å bygge et godt ledermiljø, og hvordan gruppeledelsen kan bidra til utvikling av ledermiljøet i gruppen. Deltagerne skal kunne definere behov og tiltak i egen gruppe, som bidrar til å bedre ledermiljøet.

Lederutvikling

Lederutvikling er en vesentlig del for effektiv bruk av ressurser, motiverte ledere og å skape et godt lederteam i gruppen. I denne delen ser vi på hva gruppeledelsen kan gjøre for å gi den enkelte leder en tilfredsstillende utvikling. Emner som taes opp er:

lederutvikling
rekruttering
tilbud fra krets og forbund
Deltagerne skal vite hva gruppeledelsen kan gjøre for å sikre en god utvikling for den enkelte leder.

Foreldrearbeid

Foreldre er en viktig ressurs i gruppen. Et godt samarbeid gir fornøyde foreldre og avlastning for gruppens ledere. Her tar vi opp noen områder gruppeledelsen kan jobbe med for å bedre samarbeidet mellom ledere og foreldre. Deltagerne skal ta stilling til hva de vil gjøre i gruppen for å utvikle foreldresamarbeidet

Den vanskelige samtalen

Før eller senere dukker det opp situasjoner hvor en leder har forsømt seg utover det akseptable. Dette kan være en grov enkelthendelse, eller generell atferd, som betraktes som uønsker eller skadelig. Ingen, verken gruppen, gruppeleder eller den det gjelder er tjent med at man forsøker å feie slikt under teppe. Samtalen kan være en sterk advarsel, og i verste tilfelle et krav om at den det gjelder rett og slett er uønsket i gruppen. Å ta den vanskelige samtalen krever mye, og er for de fleste en tung oppgave. I denne modulen berører vi bare emnet så vidt, og viser litt til hvilken hjelp man kan få når først en slik situasjon er oppstått.

Deltagerne skal vite hva som bør forbedres og hvor de kan få hjelp til å forberede og gjennomføre vanskelige samtaler.

"Vanskelige barn"

I speidersammenheng kommer lederne nesten uten unntak borti barn som er ekstra krevende. Det kan være ekstremt aktive og bråkete barn, det kan være barn med handikap (synlige og usynlige), barn med psykiske problemer osv. Svært få ledere har kompetanse til å håndtere slike problemer og det som er viktig er å vite hva man skal gjøre og litt om hvor man kan få hjelp. Det er viktig at gruppen har et bevisst forhold til dette temaet.

Deltagerne skal vite hva de kan gjøre og hvor de kan henvende seg for å få hjelp med det som de betrakter som "vanskelige barn".

Vis kursstatistikk for denne studieplanen
Finn planlagte kurs
Norges speiderforbund
22862020

Godkjenning
Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 12 timer med lærer.

Studieplannummer 3009 bes oppgitt når studieplanen benyttes.

Godkjent 17. november 2004 av Cecilie Hänninen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Prinsipper for ledelse og for program er sentrale ved gjennomføring av kurset. Veiledning er ledelsesformen på dette kurset. Speidermetoden er den måten vi driver speiding på, på alle nivåer.