300 NF grunnkurs skred, nordisk

Godkjent for 20 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet med kurset er å oppnå en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred og en grundig innføring i turplanlegging ved hjelp av tilgjengelige verktøy. Kurset fokuserer på
tursituasjonen slik at turplanlegging og veivalg for å unngå skredterreng blir en naturlig del av kurset. Deltakerne vil også få en innføring i håndtering av generelle alpine farer, som våte løssnøskred, steinsprang, fare for utglidning m.m. Kurset tar også sikte på å lære bort
skredredning uten bruk av sender/mottaker.

Holdningen som preger dette kurset er enkel: Unngå skredfarlige områder på lagdelt
vintersnø! Kurset handler om å gjenkjenne og identifisere heng og fjellsider som er brattere
enn 30 grader, og enkle tiltak for hvordan man kan omgå og unngå å bli eksponert for
skredfare.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe for dette kurset er alle som ønsker å ferdes i bratt terreng på vinterstid, og som ønsker å lære mer om skred og skredfarer.

Deltakerne skal ha grunnferdigheter i vinterfriluftsliv når det gjelder bruk av ski, bekledning, mat og drikke, og orientering om vinteren.

Innhold

Kurset fokuserer på tursituasjonen der problemstillingene i hovedsak er å unngå skredfarlig terreng på vintersnø, samt å forholde seg til alpine farer på toppturer etter førefallet. En viktig del av turplanleggingen vil være å identifisere skredterreng, samt å bruke det regionale skredvarselet for å innhente informasjon om de aktuelle forholdene. For vurdering av veivalg og leirsteder, legges hovedvekten på å hele tiden reevaluere forholdene ut i fra det som ble tatt utgangspunkt i på turplanleggingen. Eksempler på dette kan være tilstedeværelsen av gjeldende skredproblem og gruppedynamiske faktorer.

Hovedtema for kurset:

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 • Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

Temaliste:

 • Turplanlegging
 • Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
 • Terrengvurdering og klassifisering
 • Identifikasjon av alarmtegn
 • Stabilitetsvurdering
 • Bruk av skredvarsel, skredproblem og fareskalaen
 • Alpine farer med fjellskiløping
 • Orientering, ly og leir
 • Kameratredning
 • Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nes, Christer Lundberg. (2013). Skikompis. Førde: Selja Forlag
www.varsom.no

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NF-skredinstruktør 1 alpint/nordisk, NF-skredinstruktør 2, tindevegleder, tindeveglederaspirant eller NORTIND-medlemmer under kvalifisering (MUK) med godkjente skredkurs og minst seks dager praksis. Arrangøren vurderer når en skredinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke som kursleder på skredkurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.
NB! NF-kurs kan kun holdes av NF-godkjente arrangører. Oversikt over disse finnes her: https://fjellsportforum.no/om/arrangorer-medlemmer/

Avsluttende prøve/eksamen

Det gjennomføres ikke vurdering av deltakerne i etterkant av kurset. Etter endt kurs skal deltakerne få et kursbevis som utstedes av arrangøren. Kurset kvalifiserer til NF Videregående skredkurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.