295 Studiesirkel - forberedelse til prøve for soppsakkyndige

Godkjent for 15-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er å repetere innholdet fra kurset 9590 Soppsakkyndige slik at kandidater som skal gå opp til prøve for soppsakkyndige blir bedre rustet til å klare prøven. Læringsmålene er å bli trygge på soppslekter og pensumarter generelt og på giftsopper og soppgifter spesielt.

Målgruppe og forkunnskaper

Kandidater som planlegger å melde seg opp til prøve for soppsakkyndige. Alle skal ha tatt kurs 9590 Soppsakkyndige tidligere.

Kursinnhold

NSNF har lagt opp utdanningen for soppsakkyndige på den måten at en person som har tatt kurset først kan gå opp til prøven høsten etter. Dette er pedagogisk begrunnet ved at å måtte repetere kunnskapen et år senere, vil innlæringen bli mye bedre. Det er grunnleggende viktig fordi man på soppkontroll må være helt sikre på soppene man godkjenner.

Å spre kurs og prøve over to år kompenserer også potensielt for det faktum at tilgangen til sopparter kan variere kraftig fra sesong til sesong og fra landsdel til landsdel. Når man har to sesonger å sanke i, øker sjansen for at man får helt nødvendig førstehåndserfaring med pensumartene.

Studiesirkelens innhold er pensum til prøve for soppsakkyndige. Den systematiserer fasen mellom avsluttet kurs og selve prøven. Innholdet fokuserer spesielt på det vi ser er utfordringene for enkelte av kandidatene:
- Kjennetegn på arter man ikke selv har holdt i hånden
- Kjennetegn på de farligste giftsoppene
- Kunnskap om soppgifter og forgiftningsforløp
- Systematikken av enkeltartene i slekter (felles kjennetegn, sporepulverfarge)
- Repetere enkeltarter til kunnskapen om kjennetegnene sitter
- "Fragmentmykologi" - hvordan kan du gjenkjenne en art når du ikke har hele soppen?

Kurset består av teori og feltarbeid. Det kan organiseres på forskjellig måter:
- Teorisamlinger vinter eller vår, feltarbeid og ekskursjoner i soppsesongen
- Teori og feltarbeid hånd i hånd i soppsesongen
- Ekskursjoner gir grunnlag for teorikunnskap rundt innsamlet materiale

Deltakerne bestemmer sammen hva som skal være tema for hver samling.

Det er et mål at gruppen aktivt definerer arter og kunnskapsområder man ønsker å jobbe med spesielt.

Det er et mål at gruppen planlegger feltarbeidet slik at man øker sjansen for å se alle artene generelt og giftsoppene spesielt, selv om deg krever lengre utflukt.

Det er et mål at studiesirkelen etablerer kontakt med tilsvarende studiesirkler - eller foreninger og enkeltpersoner - andre steder i landet for at man eventuelt kan få tilsendt arter man ønsker å få førstehånds erfaring på.

Arbeidsmåte

  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (delvis med lærer)

Eget arbeid under veiledning av soppsakkyndig.
Repetisjon og gjennomgang av tidligere innlært stoff
Bruk av bildemateriell
Bruk av nettbaserte quizzer

Lenker til eksempler på kursprogram

Som kurs er denne studiesirkelen ny i 2019. Forbundet ønsker å utvikle den videre og vil gjerne ha tilsendt alt som lages av materiell, planer og arbeidsmåter og metoder. Send til pal@soppognyttekster.no og alt vil bli lagt ut her underveis i egen mappe.

Krav til lærer/instruktør

Kurset vil bli ledet av soppsakkyndig med lang erfaring, men hovedvekt legges på deltakernes eget arbeid i gruppe.

Læringsressurser

Kompendiet Kurs for utdannelse av soppsakkyndige
Pensumliste Prøve for soppsakkyndige
Normlisten 2018
Egne soppbøker

Kvalifiserende/test/eksamen

Prøve for soppsakkyndige. Nærmere informasjon om årets prøver får du ved henvendelse til Norges sopp- og nyttevektsforbund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.