290 Introjakt

Godkjent for 8–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltageren skal få en innføring i jakt på den arten som beskrives i kurset.
Etter endt kurs skal deltageren ha kunnskap om viltets biologi, jaktteknikker, sikkerhet, offentlige krav til jaktutøvelse, ivaretakelse av viltet, m.m. Målet er at deltageren etter endt introjakt har fått utvidet kunnskap og trygghet til å dra på tilsvarende jakter på egenhånd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

For alle som ønsker å lære om en bestemt jaktform. Den som her ønsker å utøve jakt må være registrert i Jegerregisteret. I tillegg kan opplærings jegere som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år, delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn.

I opplæring på storviltjakt med våpen kan den delta som i løpet av kalenderåret fyller 16 år og frem til fylte 18 år. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere. Vedkommende må også ha samtykke fra foreldre eller foresatte og være under forsvarlig tilsyn.

Introjakt kan være for helt nye jegere og/ eller erfarne jegere som ønsker å lære om denne aktuelle jaktformen.

Det anbefales at deltager har vært på skytebanen før det utøves praktisk jakt.

Innhold

Deltagerne får først en grundig gjennomgang av aktuell jaktform, jaktteknikker, jaktterreng, biologi, hensyn til naboer/turgåere, jakthunder, sikkerhet, terrenggrenser, m.m. Deretter er det praktisk jakt, hvor deltagerne får kyndig veiledning av erfarne instruktører i jeger- og fiskerforeningene.

Det blir satt av tid om det blir felt vilt til slakting og ivaretakelse.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Litteratur knyttet til jegerprøven.

Jakttider på de forskjellige arter
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Tjenester%20og%20verkt%C3%B8y/Jakttidsplakat_2017-2022.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Tips til instruksjon og veiledning: Det oppfordres til god kontakt mellom deltagerne og instruktør fordi kurset fordrer omgang med våpen. Som instruktør, legg ekstra vekt på hva man forventer av deltagerne på denne jakt turen. Kartlegg på forhånd de ulike deltagerens jakterfaring.

Har man mulighet til å lage bål og holde spisepause er det alltid populært. Rundt bålet kan det være en fin anledning å gi deltagerne tilbakemelding på jakten så langt.

Krav til lærer/instruktør

Må ha god erfaring i aktuell jaktform. I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst fastsatt av Miljødirektoratet, stilles følgende krav til tilsynsperson under opplæring i jakt og fangst:
Tilsynspersonen må ha fylt 20 år, drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deltageren under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra rettighetshaver.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltager på kurset må vise at han/hun forstår det elementære rundt jakten og kan oppføre seg sikkert med våpen. Det forventes også at deltager forstår og utviser en human jaktetikk under introjakten.

Utfyllende opplysninger

Denne planen er utviklet i samarbeid med Jesper Maj Larsen, NJFF Akershus

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.