2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Mål for ambassadørkurs, modul 1. Etter endt kurs skal deltagerne ha kunnskap om: - DNTs og medlemsforeningens mål og strategier. - DNTs og medlemsforeningens basisaktiviteter, ruter og hytter. - Friluftsloven og allemannsretten. - DNTs turlederutdanning - Presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter. Profilere DNT på stands, ulike arrangementer og turer.

Mål for Grunnleggende turleder, modul 2. Etter endt kurs skal deltakerne ha: - Praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse. - Ferdigheter for turer i nærmiljøet. - Kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur. - Grunnleggende orienteringsferdigheter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle aktive DNT medlemmer. DNT ambassadør (modul 1) må være gjennomført for opptak til nærmiljøturlederkurset (modul 2).

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Ambassadør,- en grunnleggende innføring for å bli turleder i DNT.

Stikkord:
Kursstart - Presentasjon av DNT og medlemsforeningen. - DNTs turlederutdanning - DNTs hytter og ruter - Friluftsloven inkl. allemannsretten - Naturkunnskap - Presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter.
Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og korte gruppearbeid. Powerpointpresentasjon som lastes ned fra http://www.turistforeningen.no/foreningsnett under ”kurs og utdanning”.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Grunnleggende om tema som:

 • turledelse
 • bekledning
 • orientering
 • mat og drikke
 • formidlingsteknikker


Arbeidsform og gjennomføring:
Grunnleggende turlederkurs (modul 2) legges opp som en tur med overnatting. Kurset er på 15 timer, og bare unntaksvis bør dette kurset legges opp som en vanlig tur. Kurset er delt inn i temabolker, og fungerer best når det legges opp i nær tilknytning til et overnattingssted. Kurset legger også stor vekt på grunnleggende orienteringsferdigheter, og dette kan fungere best om kurset legges til steder med orienteringskart. Kan gjennomføres hele året, fortrinnsvis på barmark. Kurset legges opp gjennom forelesning, praktiske og teoretiske øvelser, gruppearbeid og individuelle oppgaver.

Organisering/arbeidsform:

 • forelesning
 • praktiske og teoretiske øvelser
 • gruppearbeid
 • individuelle oppgaver


3. samling
TmL: 7
Tema:
Grunnleggende om tema som:

 • turledelse
 • bekledning
 • orientering
 • mat og drikke
 • formidlingsteknikker


Arbeidsform og gjennomføring:
Organisering/arbeidsform:

 • forelesning
 • praktiske og teoretiske øvelser
 • gruppearbeid
 • individuelle oppgaver

Krav til deltakerne:
For å delta på del to grunnleggende turleder:

 • Gjennomført ambassadørkurs (modul 1)
 • God generell turkunnskap
 • Aldersgrense 16 år
 • Medlemskap i DNT

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere:
Anbefalt litteratur for DNT ambassadør ,modul 1:
- Veiledende kursprogram\ http://www.turistforeningen.no/foreningsnett/file.php?dir=/Kurs og utdanning/Turleder/Kursplaner&fo_id=6696&root=/Kurs og utdanning

Anbefalt litteratur for DNT grunnleggende turleder, modul 2:
- Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).
- Hmm, hvor er jeg nå, Norges Orienteringsforbund.
- Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv. [2. utgave], Bagøien, Tor Egil (red.), Sebu forlag (2003)-
- Se i tillegg listen over anbefalt litteratur knyttet til de andre modulene.
- Veiledende kursprogram linkes til http://www.turistforeningen.no/foreningsnett/file.php?dir=/Kursogutdanning/Turleder/Kursplaner&fo_id=6696&root=/Kursogutdanning


Lærer/instruktør: Se "utfyllende opplysninger".

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Krav for å holde DNT ambassadør kurs:\ Ansatt/tillitsvalgt eller annen som kjenner godt til DNT systemet og lokal turistforening.

Krav for å holde DNT grunnleggende turleder:\ Godkjent kursholder for grunnleggende turlederkurs gjennom DNTs kurslederkurs.

Utfyllende opplysninger

Dette er en studieplan som omfatter både DNT ambassadørkurset (modul 1) og DNT Grunnleggende turleder (modul 2), her sammenslått i EN studieplan for å tilfredsstille kravet om minimum 8 studietimer for statstilskudd ifølge Voksenopplæringsloven. DNT ambassadørkurset og DNT Grunnleggende turleder kan også gjennomføres som atskilte kurs, men bare DNT Grunnleggende turleder gir da rett til statstilskudd og vil da ha studieplannummer 2822. Til DNT Nærmiljølederkurset anbefales det at kurset arrangeres med minimum to kursledere.

Anbefalt litteratur for lærer/instruktør:
- Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk)
- Kursledersiden på [[http://www.turistforeningen.no/turleder]] (obligatorisk)
- Turledersiden på [[http://www.turistforeningen.no/turleder]] (obligatorisk)
- DNTs faktaark på turledelse [[http://www.turistforeningen.no/foreningsnett]]