2803 Kart og kompass - emnekurs

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne god kunnskap om bruk av kart og kompass. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke kart og kompass i praksis på tur samt lære opp andre i bruk av kart og kompass.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Speiderledere og speidere/rovere over 15 år. Kurset kan også tilpasses vandrere, dvs speidere fra 14 år.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 4
Tema
Kunne forstå og bruke kart

Stikkord
1) Karttyper (hovedkartserien M711, orienteringskart, spesialkart m.v.) 2) Kunne lese et kart (karttegn, fargebruk på kartet, målestokk, koter/ekvidistanse m.v.) 3) Kartreferanser 4) I praksis følge med på kartet under en kort tur i terrenget, og se kart i forhold til terreng og gjenkjenne detaljer på kartet i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, demonstrasjon, praktiske øvelser med veiledning. De praktiske øvelsene er dels inne

Problemstillinger
Kartet som viktigste hjelpemiddel når vi skal på tur i ukjent terreng. Hva er et kart? Hvordan bruke et kart? Bli trygg på å kunne bruke et kart.

2. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 1
Tema
Kunne forstå og bruke et kompass

Stikkord
1) Kompassets oppbygging og hvordan det fungerer (kompasshus, kompassnål, marsjretningspil med hjelpelinjer, nordpil, kompasshusets meridianer, linjal, forhold som kan forstyrre kompasset, magnetisk nordpol, retningsangivelser m.v.) 2) Ta ut kompasskurs 3) Kompassgang 4) Misvisning

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, demonstrasjon, praktiske øvelser med veiledning. De praktiske øvelsene er dels inne

Problemstillinger
Kompasset som hjelpemiddel når vi skal på tur i ukjent terreng eller i forhold med dårlig sikt. Hva er et kompass? Hvordan bruke et kompass? Bli trygg på å kunne bruke et kompass.

3. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 1
Tema
Kunne kombinere bruken av kart og kompass

Stikkord
Å kunne orientere kartet Gode veivalg Krysspeiling Å kunne orientere seg uten kompass Praktiske øvelser i terrenget for å lære å bruke kart og kompass i sammen.

Arbeidsform og gjennomføring
Litt teoretisk undervisning og demonstrasjon, men i hovedsak praktiske øvelser med veiledning. De praktiske øvelsene foregår i hovedsak i terrenget der deltakerne selv får trene på bruk av kart og kompass. Veiledere er tilstede under de praktiske øvelsene.

Problemstillinger
Hvordan bruke kart og kompass i lag? Bli trygg på bruken av kart og kompass. Kunne bruke kart og kompass på tur og kunne lære dette videre til andre.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kart over området (ulike karttyper) som deltakerne kan benytte Kompass som delaterne kan benytte Speiderboka Speiderbasen: www.speiderbasen.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Leder i Norges speiderforbund med god kunnskap om og engasjement for emnet, fortrinnsvis ledertrener.

Avsluttende prøve/eksamen

Skjema til deltakerne for evaluering av kurset ved avslutning av kurset. Muntlige evalueringsrunder etter hver samling.

Utfyllende opplysninger

Kurset gjennomføres over 18 timer og er bygd opp med tre moduler(her skrevet som 3 samlinger). Modulene kan gjennomføres hver for seg, men det anbefales å kjøre kurset sammenhengende over to dager, fredag - lørdag eller lørdag - søndag, for at deltakerne lettere skal få sammenhengen mellom temaene. Kurset gjennomføres ved å kombinere teoretisk undervisning og praktiske øvelser.