278 Sopp: Sertifiseringskurs for soppkontrollører

Godkjent for 8–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 40 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har bestått prøve for soppsakkyndige. 

Innhold

Kurset går gjennom rutiner og praksis rundt soppkontrollen i regi av NSNF og endringer i pensum- og normliste. Det skal sikre at kandidaten

 •  kan retningslinjene for gjennomføring av soppkontroll
 •  har full kunnskap om artene på gjeldende pensumliste
 •  har praktisk erfaring i felt med normlisteartene og bestemmelse av disse

Kurset består av minimum tre timer teori og minimum fem timer feltarbeid.

Teoridelen dekker disse punktene:

 • gjeldende retningslinjer for gjennomføring av soppkontroll 
 • hygienerutiner
 • sikkerhetsrutiner
 • ønsket adferd 
 • tilgjengelig informasjonsmateriell
 • normlisten - nye arter, endringer i normlistestatus og merknader
 • repetisjon av forgiftningsforløp
 • oppfrisking av kunnskaper om pensumartene

Feltarbeidet dekker bestemmelsesrutiner for sopp på soppkontroll og gir praktisk erfaring med artene på normlisten.

For soppkontrollører som i tillegg vil ta vakter i digital soppkontroll gir NSNF en årlig digital gjennomgang av endringer i appen, og gjennomgang av rutiner. Alle soppkontrollører får tilbudet. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Disse læringsressursene dekker kunnskapsgrunnlaget i kurset.

• Nyeste utgave av Normlisten
• Nyeste utgave av Pensumlisten
• Nyeste utgave av Retningslinjer for soppkontroll
• Nettkurset Teori for soppsakkyndige på NSNFs kursportal
• Nyeste utgave av Kompendium for soppsakkyndige. Ny utgave kommer i juni 2024.

Kandidatene bør også gå gjennom sin private referanselitteratur i forbindelse med kurset for å være sikker på at man har litteratur som er oppdatert i henhold til siste utgave av normlisten. 

Organisering og arbeidsmåter


Kurset kan gjennomføres på flere måter.

Teorien (minimum 3 timer):

 •  Kan organiseres av lokalforening som en vanlig forelesning ledet av kursleder, eventuelt som videomøte på nett eller ute i felt
 •  Oppfriskingen av soppene på pensumlisten kan dekkes gjennom den årlige nettgjennomganen av pensumsoppene som tilbys av NSNF på våren

Feltarbeid (minimum fem timer):

 •  Kan organiseres som en felttur i regi av lokalforeningen med kursleder
 •  Kan dekkes gjennom deltakelse på Høstsopptreffet eller kartleggingsseminar

PS. Ved deltakelse på Høstsopptreffet eller kartleggingsseminarer ber Studieforbundet om å få beskjed om dette ved innsending av kursrapport. 

Både lokalforeningen og NSNF kan gjennomføre kurs. Om det ikke tilbys noe i området der du bor, ta kontakt med NSNF på post@soppognyttevekster.no 

Ønsker du flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere. 

 

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må være sertifisert soppkontrollør.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Sertifiseringsordningen ble vedtatt av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund i 2016. Den som består prøve for soppsakkyndige, blir automatisk sertifisert soppkontrollør i fem år fra og med eksamensåret. Deretter må man resertifiseres hvert femte år for å beholde retten til å betjene soppkontroller og holde soppkurs i regi av NSNF. 

Gjennomførte kurs gir rett til tilskudd fra NSNF. Se styrehåndboken for gjeldende satser. Utbetaling av tilskudd forutsetter at arrangøren sender rapport for godkjent kurs til post@soppognyttevekster.no

Husk at tid brukt på egenstudider ikke teller som kurstid etter voksenopplæringsloven. Når en kandidat ser pensumgjennomgangen alene får man altså ikke dette godkjent som en del av denne studieplanen og man har ikke rett til kurstilskudd fra Studieforbundet eller NSNF. Dette kan løses ved at man lager et opplegg rundt visningen der man ser sammen og diskuterer underveis, under ledelse av en sertifisert soppkontrollør. Da kan det inkluderes i kursgjennomføringen.

Se retningslinjer for sertifisering av soppkontrollører for hvordan foreningen kan gjennomføre resertifisering utenfor studieplanen. NB: Disse retningslinjene blir oppdatert våren 2024 og lenke til ny versjon legges inn når den er klar. 

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.